Hotărârea nr. 369/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.261629 din 20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 261630/20.05.2020 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.49, art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (7), lit. a), lit. c), lit. f), art.139 alin. (3) lit. a) și ale art. 291 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.4 atașate prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă donațiile încasate de Liceul Teoretic „Ady Endre” după cum urmează:

 • - suma de 3.800 lei de la Fundația Alma Mater Alapitvany pentru plata taxa ARACIP conform contractului încheiat între Liceul Teoretic „Ady Endre” și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar,

 • - suma de 3.000 lei de la Fundația Partium Alapitvany pentru sprijinirea derulării activităților de evaluare externă a Liceului Teoretic „Ady Endre", pentru diversificarea ofertei educaționale a unității de învățământ prin autorizarea de funcționare provizorie a profilului pedagogic în cadrul liceului.

Art.7. Se aprobă donațiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 38.675,20 lei după cum urmează:

 • -   Luxten Lighting Company SA: 19.303,20 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Medetil SRL .2.500 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Distrigaz Vest SA:9.672 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Smartware:7.200 lei pentru susținerea activității echipei de baschet.

Art.8 Se aprobă redistribuirea sumelor pentru obiectivele de investiții a căror sursă de finanțare o reprezintă fondul IID conform anexei nr.1 și utilizarea acestora din fondul IID.

Art.9. Se aprobă modificarea „Procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea” valabilă până la modificare sau revocare, conform anexei nr.5 și modificarea tarifului abonamentului de elev la tariful reglementat legal conform anexei nr.6 atașate prezentei hotărâri

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, prin grija Direcției Economice

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin grija Direcției Economice

 • •   Oradea Transport Local SA, prin grija Direcției Economice

 • •   Termoficare SA, prin grija Direcției Economice

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 369


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru’


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurenti I
Anexa nr.6

Tarif actual abonament de elev aprobat prin HCL NR.791/31.08.2018

Denumire titlu transport

Valabilitate

Pret

Abonament  lunar elev  reducere  50%

Toate liniile

40,00 lei

 

Tarif  PROPUS

Tarif abonament de elev reglementat prin OUG NR.70/2020 cu aplicare de la data apariţiei reflementărilor privind mecanismele de decontare, conform art.70

Denumire titlu transport

Valabilitate

Pret

Abonament  lunar elev  compensat 100%

Toate liniile

0 lei

Notă: valoarea  unui abonament  lunar/elev pe mijloacele de transport în comun  este de 80 lei,

 din care: 50% este finantat de la bugetul local,

                 50% de la bugetul de stat,  conform art 69. din OUG nr. 70/2020.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1
Rectificare buget local pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
VENITURI"297,027.65""299,846.55""2,818.90"
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50Functionare"5,189.65""4,925.63"-264.02
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-122,997.91""-131,662.92""-8,665.01"fd
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare "122,997.91""131,662.92""8,665.01"V"-8,462.03""11,280.93""2,818.90"
Taxa de reabilitare termică36.02.23Dezvoltare 0.001.901.90C"-8,462.03""11,280.93""2,818.90"
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat39.02.07Dezvoltare "7,210.35""7,474.37"264.020.000.000.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01Functionare0.00467.00467.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.02.69Dezvoltare "29,188.26""29,538.26"350.000.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01Dezvoltare "255,439.39""256,799.29""1,359.90"
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02Dezvoltare 0.00640.10640.100.00
CHELTUIELI"127,522.25""130,341.15""2,818.90"
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive"6,986.33""5,785.10""-1,201.23"
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09Functionare120.00106.00-14.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30Functionare"6,903.49""5,738.49""-1,165.00"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-37.16-59.39-22.23
Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala581.25"1,746.25""1,165.00"
CAP.61.02.03.04 Politie locala581.25581.250.00
Alte sporuri10.01.06Functionare40.2580.2540.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30Functionare541.00501.00-40.00
Cap. 61.02. 50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale0.00"1,165.00""1,165.00"
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30Functionare0.00"1,165.00""1,165.00"
Cap.65.02 Invatamant"27,727.47""29,747.34""2,019.87"
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar"14,646.19""14,818.01"171.82
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO"14,646.19""14,818.01"171.82
Reparații curente20.02Functionare345.00517.00172.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.18-0.18
"Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS"58.01.01Dezvoltare 224.66374.66150.00
"Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE"58.01.02Dezvoltare "1,358.14""2,558.14""1,200.00"
"Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS"58.01.01Dezvoltare 257.38307.3850.00
"Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE"58.01.02Dezvoltare "1,613.65""2,113.65"500.00
"Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS"58.01.01Dezvoltare 177.22190.2213.00
"Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE"58.01.02Dezvoltare "1,158.72""1,258.72"100.00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE81.04Dezvoltare "9,511.42""7,498.42""-2,013.00"
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior"1,178.04""2,944.00""1,765.96"
Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO754.56"2,503.31""1,748.75"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-0.36-1.61-1.25
"Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11 BS"58.01.01Dezvoltare 123.00323.00200.00
"Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11 UE"58.01.02Dezvoltare 611.92"2,111.92""1,500.00"
Reabilitare retele termice la Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre71.01.30Dezvoltare 20.0070.0050.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Avram Iancu”110.00110.000.00
Materiale pentru curățenie20.01.02Functionare18.0021.003.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare63.0059.00-4.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare26.0028.002.00
"Cărți, publicații și materiale"20.11Functionare3.002.00-1.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”14.4817.693.21
Ajutoare sociale în numerar57.02.01Functionare14.4817.693.21
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Szacvay Imre”299.00313.0014.00din chirii
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Functionare222.00243.0021.00
"Apă, canal, salubritate"20.01.04Functionare23.0022.00-1.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"20.01.08Functionare11.0010.00-1.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare40.0033.67-6.33
Pregătire profesională20.13Functionare3.004.331.33
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior"9,554.61""9,650.70"96.09
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO"8,243.13""8,339.22"96.09
Ajutoare sociale în numerar57.02.01Functionare18.8415.63-3.21
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-29.29-29.99-0.70
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) BS58.01.01Dezvoltare 207.61337.61130.00
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) UE58.01.02Dezvoltare "1,357.47""2,357.47""1,000.00"
Sistem de supraveghere video si sistem antiefractie la Gradinita nr. 2071.01.30Dezvoltare 0.0050.0050.00
Reabilitare retele termice exterioare la Liceul Teoretic Aurel Lazar 71.01.30Dezvoltare 0.0050.0050.00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE81.04Dezvoltare "6,688.50""5,558.50""-1,130.00"
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Aurel Lazăr”59.2459.240.00
"Apă, canal, salubritate"20.01.04Functionare25.2127.712.50
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare34.0331.53-2.50
Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ” Onisifor Ghibu”"1,252.24""1,252.24"0.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Functionare225.10175.10-50.00
Reparații curente20.02Functionare830.00945.00115.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare154.1499.14-55.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii20.30.30Functionare43.0033.00-10.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano-Catolic” Szent Laszlo”286.50286.500.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Functionare269.80257.00-12.80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare16.7029.5012.80
Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului"2,348.63""2,334.63"-14.00
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare"2,348.63""2,334.63"-14.00
Cap. 66.02 - Sanatate"29,989.56""21,124.06""-8,865.50"
Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale"29,989.56""21,124.06""-8,865.50"
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Jud de urgenta BS58.01.01Dezvoltare 286.62546.62260.00
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Jud de urgenta UE58.01.02Dezvoltare "2,000.00""4,000.00""2,000.00"
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE81.04Dezvoltare "27,702.94""25,442.94""-2,260.00"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00"-8,865.50""-8,865.50"
"Cap.67.02 Cultura, recreere si religie ""21,308.64""19,326.61""-1,982.03"
Cap. 67.02.05.01 - Sport"12,151.97""11,448.97"-703.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Functionare"1,347.48"967.48-380.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare324.49124.49-200.00
Reparații curente20.02Functionare200.00180.00-20.00
Transferuri catre instituţii publice51.01.01Functionare"10,280.00""9,942.25"-337.75
Alte transferuri de capital catre institutii publice51.02.29Dezvoltare 0.0067.7567.75
Elaborare SF – noul stadion municipal71.01.30Dezvoltare 0.00167.00167.00
"Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei""9,156.67""7,877.64""-1,279.03"
Alte bunuri și servicii pentru întreținere20.01.30Functionare403.70327.70-76.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare20.0010.00-10.00
Asociatii si fundatii59.11Functionare"8,121.82""5,621.82""-2,500.00"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-8.85-16.88-8.03
"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 2 BL"58.01.01Dezvoltare 620.00"1,935.00""1,315.00"
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala -29.97-36.36-6.39
68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii PMO -6.07-7.11-1.04
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-6.07-7.11-1.04
68.02.11 - Crese PMO-23.90-29.25-5.35
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-23.90-29.25-5.35
" Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""3,532.69""10,378.09""6,845.40"
Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte"1,681.20""1,681.20"0.00
Reabilitare termică blocului de locuinţe G6 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea BS58.01.01Dezvoltare 152.20304.20152.00
Reabilitare termică blocului de locuinţe G6 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea UE58.01.02Dezvoltare 429.00859.00430.00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE81.04Dezvoltare "1,100.00"518.00-582.00
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""1,851.49""8,696.89""6,845.40"
Legatura Calea Aradului-str. Ogorului55.01.42Dezvoltare 0.00"6,824.40""6,824.40"
Palatul Stern-Str.Republicii nr.10/A71.03Dezvoltare "1,023.98"691.98-332.00
"Reabilitare fatade imobil situat pe str. Iosif Vulcan, nr.3"71.01.30Dezvoltare 12.0017.005.00
"Reabilitare fatade imobil situat pe str. Iosif Vulcan, nr.8"71.01.30Dezvoltare 12.0017.005.00
Elaborare SF – noul stadion municipal71.01.30Dezvoltare 167.000.00-167.00
Realizare documentatii tehnico economice aferente exercitiului de finantare 2021-202771.01.30Dezvoltare 156.5116.51-140.00
"Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului BS"58.01.01Dezvoltare 0.00150.00150.00
"Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului UE"58.01.02Dezvoltare 480.00980.00500.00
Cap. 81.02 - Combustibili si energie"13,786.28""13,786.28"0.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica"3,026.28""3,026.28"0.00
" Modernizarea rețelei termice de distributie a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea
din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)"71.01.30Dezvoltare " 1,277.52 "" 1,027.52 "-250.00
Reabilitarea retelelor secundare de termoficare PT 13671.01.30Dezvoltare " 1,748.76 "" 1,998.76 "250.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica Termoficare"10,760.00""10,760.00"0.00
Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)55.01.12Dezvoltare - 224.39 224.39
"Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)"55.01.12Dezvoltare " 1,080.00 "" 1,554.98 "474.98
Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar si Andrei Saguna (PT + execuție)55.01.12Dezvoltare - " 4,673.20 ""4,673.20"
Extindere retea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (PT + execuție)55.01.12Dezvoltare - 185.65 185.65
"Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea Blocului 1 existent - etapa 2, Grupul 8 (SF)"55.01.12Dezvoltare - 150.00 150.00
RK centrala - schimbare sectiune calda55.01.12Dezvoltare " 9,680.00 "" 3,971.78 ""-5,708.22"
Cap.84.02 Transporturi"23,640.00""28,483.78""4,843.78"
Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun"24,000.00""28,805.00""4,805.00"
Alte subventii40.30Functionare"24,000.00""27,808.00""3,808.00"
Trecere la 20 kv Statie redresare Salca55.01.12Dezvoltare 0.00847.00847.00
Sistem inchiriere biciclete si trotinete55.01.12Dezvoltare 0.00150.00150.00
Cap.84.02.03.03 Strazi-360.00-321.2238.78
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local85.01.02Dezvoltare -521.50-482.7238.78
"Modernizare str T .Mann-regenerare fizica, ec si sociala Gutenberg BL"58.01.01Dezvoltare 1.50 1.00 -0.50
Amenajare zona pietonala mal stang si mal drept Crisul Repede71.01.30Dezvoltare 160.00160.500.50
Venituri0.00
Cheltuieli"2,818.90"
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DMPFI"9,510.00"
ramb cr BCR"-5,985.00"
ZMO"6,824.40"
OTL"4,805.00"
dimin DPI-700.00
dimin APTOR"-2,500.00"
dimin CSM-270.00
unit invatam17.21
PMO invatam-17.21
TITLU 85"-8,865.50"
"-2,818.90"
venit1.9
venit467
"8,865.50"
0.00
"8,865.50"

Municipiul OradeaAnexa nr.2
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlan PropuneriInfluente
Total cap.65.10 Invatamant
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Ady Endre
Venituri3.199.996.80
Donatii si sponsorizari37.10.013.199.996.80
Cheltuieli56.1962.996.80
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3056.1962.996.80
Capitolul 6610 Sanatate
Paragraful 06GC Spital Clinic Municipa Dr. Gavril Curteanumii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlan PropuneriInfluente
ITOTAL VENITURI "271,194.20""273,941.21""2,746.17"
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"117,354.46""119,873.26""2,518.80"fd
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"48,545.29""46,417.29""-2,128.00"v"2,890.80"-144.63
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale43.10.33"86,400.00""88,900.00""2,500.00"c"2,890.80"-144.63
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.01.01"18,894.45""9,971.98""-8,922.47"
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-202046.10.040.00"8,778.68""8,777.84"
CHELTUIELI"209,518.06""212,264.23""2,746.17"
Salarii de baza10.01.01"119,159.00""116,629.00""-2,530.00"
Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"27,460.00""29,760.00""2,300.00"
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"4,121.00""4,321.00"200.00
Medicamente20.04.01"33,528.77""36,047.97""2,519.20"
Reactivi20.04.03"4,476.52""4,748.12"271.60
Protectia muncii20.14"1,436.80""1,536.80"100.00
Burse59.01120.00150.0030.00
Finantare externa nerambursabila58.01.02"18,894.45""9,971.98""-8,922.47"
Statie de vacuum cu montaj inclus71.01.020.00119.00119.00
Monitor functii vitale de inalta performanta (IBP)71.01.020.00240.38240.38
"Monitor functii vitale de inalta performanta (IBP, EtCO2)"71.01.020.0081.4081.40
Statie centrala de monitorizare compatibila cu monitoarele71.01.020.0022.6122.61
Ventilator mecanic de medie performanta71.01.020.00442.68442.68
Videolaringoscop71.01.020.00327.25327.25
Ventilator de transport 71.01.020.00126.14126.14
"Defibrilator manual (cu monitorizare EKG, SpO2etCO2,TA)"71.01.020.0044.9344.93
Aparat EKG71.01.020.0011.5511.55
"Aparat pentru masurarea coagularii (ACT,APTT)"71.01.020.0019.6419.64
Aparat ECMO + kit-uri71.01.020.00727.93727.93
Aparat RX Digital Mobil si Statie vizualizare 71.01.020.00406.39406.39
"Echipament de tomografie computerizata, cu 64 randuri de detectori si 128 de flice-uri"71.01.020.00"2,603.72""2,603.72"
Infuzomate71.01.020.00"1,023.40""1,023.40"
Injectomate71.01.020.00999.60999.60
Paturi de terapie intensiva cu cantar cu saltea activa71.01.020.00970.15970.15
Aparat de anestezie71.01.020.00177.91177.91
Ventilator de transport 71.01.020.00433.16433.16
"Echipament de diagnostic molecular rapid ,, Real Time"" PCR- BL"71.01.02321.520.00-321.52
RK - Amenajare spatiu vederea instalarii si punerii in functiune CT si RMN- BL71.030.00321.52321.52
Capitolul 6610 Sanatate
Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgentamii lei
Denumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
VENITURI"127,679.80""132,157.96""4,478.16"
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"93,760.35""98,272.35""4,512.00"
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala33.10.32"6,196.67""6,239.54"42.87
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03"-8,809.02""-8,140.34"668.68fd
Varsaminte din sectiunea de functionare37.10.04"8,809.02""8,140.34"-668.68v"5,223.55"-745.39
Alte sume primite din fondurile Uniunii Europene pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-202046.10.040.00"16,612.24""16,612.24"c"5,223.55"-745.39
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent48.10.01.01"27,722.78""11,033.83""-16,688.95"
CHELTUIELI TOTAL"303,952.63""308,430.79""4,478.16"
Salarii de baza10.01.01"148,128.98""149,364.98""1,236.00"
Sporuri pentru conditii de munca10.01.05"40,732.00""42,532.00""1,800.00"
Alte sporuri10.01.06"15,888.50""16,188.50"300.00
Fond pentru posturile ocupate prin cumul10.01.10"3,933.00""4,533.00"600.00
Stimulentul de risc10.01.29"1,980.00""2,345.00"365.00
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.07"5,080.55""5,183.30"102.75
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"10,812.89""10,812.39"-0.50
Materiale sanitare20.04.02"39,229.61""39,549.14"319.53
Reactivi20.04.03"8,820.45""9,000.45"180.00
Deplasari interne20.06.01127.70128.200.50
Protectia muncii20.14336.70705.85369.15
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30567.00518.12-48.88
Finantarea externa nerambursabila58.01.02"28,315.25""11,626.30""-16,688.95"
"Masini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00"15,943.56""15,943.56"
Ventilator de transport compatibil cu RMN71.01.020.00216.58216.58
Aparat de imunologie pentru detectarea anticorpilor SARS COV2 IGG71.01.020.00798.79798.79
Monitor avansat pacient71.01.020.00115.43115.43
Sistem de oxigenare transmembranara extracorporeala71.01.020.00436.50436.50
Stimulator training sistem de oxigenare transmembranara extracorporeala(cateterizare si utilizare)71.01.020.00284.41284.41
Sonda ecografie cu transmitere imagini la distanta71.01.020.00112.91112.91
Injectomate71.01.020.00353.43353.43
Rampe a cate 6 injectomate71.01.020.0036.0036.00
Pat terapie intensiva71.01.020.00899.64899.64
Ventilatoare mecanice71.01.020.00896.07896.07
Ambulanta transport pacient inalt contagios71.01.020.00963.90963.90
Sistem automat de insamantare medii de cultura probe biologice71.01.020.00"4,165.00""4,165.00"
Ventilatoare mecanice portabile71.01.020.00553.35553.35
Injectomate cu TIVA -TCI71.01.020.0037.1337.13
Rampe pentru 4 injectomate71.01.020.0015.0015.00
Aparate de anestezie cu monitor71.01.020.00355.81355.81
CT cu 64 detectori si 128 de spire71.01.020.00"2,603.72""2,603.72"
Videolaringoscop cu ecran mare71.01.020.00114.08114.08
Videolaringoscop cu ecran mic71.01.020.0077.6077.60
Sistem bronhoscopie rigida si flexibila71.01.020.00378.18378.18
Turn video bronhoscopie71.01.020.00236.16236.16
Vidoelaringoscop71.01.020.00174.43174.43
Instrument PCR de analize multiplex71.01.020.00286.84286.84
Monitoare terapie intensiva 10 buc+statie centrala71.01.020.00368.90368.90
Electrocardiograf71.01.020.0022.5022.50
Automat compresii toracice externe71.01.020.0067.8367.83
Stimulator training ecografie la distanta71.01.020.00510.63510.63
Ventilator mecanic cu dublu jet71.01.020.00317.14317.14
RX mobil si statie de vizualizare71.01.020.00406.39406.39
Aparat nebulizare mobila71.01.020.0091.9691.96
Aparat nebulizare permanenta dezinfectant volum 100MC71.01.020.0015.5315.53
Aparat nebulizare permanenta dezinfectant volum 300MC71.01.020.0031.7231.72
mii lei
Clubul Sportiv Municipal
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri Influenţefd
Cap.67.10.05.01 Sport v-299.0767.75
ITotal Venituri"11,028.78""10,797.46"-231.32c-299.0767.75
Donatii si sponsorizari37.10.01748.78787.4638.68
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"10,280.00""9,942.25"-337.75
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.190.0067.7567.75
IITotal Cheltuieli"13,529.13""13,297.81"-231.32
Salarii de baza10.01.01"1,288.01""1,238.01"-50.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30121.00171.0050.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"12,120.12""11,821.05"-299.07
"Alte active fixe, din care:"71.01.300.0067.7567.75
Lucrări de instalații electrice71.01.300.0034.6634.66
Puț forat țeava PVC Ø125 adâncime 120 m71.01.300.0028.5628.56
"Rezervor de apa suprateran 5000 litri cilindric, orizontal"71.01.300.004.534.53

Municipiul OradeaAnexa nr.3
Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
Buget Local pe anul 2020
mii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim IITrim IIITrim IV
ITotal venituri191.90-32.40-159.50
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01191.90-32.40-159.50
IITotal cheltuieli191.90-32.40-159.50
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive10.000.00-10.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.0910.00-10.00
Total Cap.65.02.03.01 Invatamant preșcolar42.40-32.40-10.00
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4532.40-32.400.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.0332.40-32.40
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5010.000.00-10.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.0310.00-10.00
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior20.000.00-20.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Lucreția Suciu”20.000.00-20.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.0320.00-20.00
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "119.500.00-119.50
"Apa, canal si salubritate"20.01.04110-110
Chirii20.30.049.50-9.50

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.4
Credite de angajament pentru actiuni multianuale pentru perioada 2020-2023
mii lei
Nr. Crt. " Cap. 70. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica "Total credite de angajament ANUL 2020 ANUL 2021 ANUL 2022 ANUL 2023
Dezvoltarea sistemului de locuinte
DMFPI 1 " Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB146,PB 147,PB 138,PB 131 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiu Oradea ""1,867.82"547.67"1,320.15"
DMFPI 2 "Reabilitare termică blocuri de locuinţe PC 129,PB 130,PB 132,PB 133,PB 134 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea ""2,302.83"628.82"1,674.01"
Total " 4,170.65 "" 1,176.49 "" 2,994.16 " - -