Hotărârea nr. 369/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.261629 din 20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 261630/20.05.2020 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.49, art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (7), lit. a), lit. c), lit. f), art.139 alin. (3) lit. a) și ale art. 291 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.4 atașate prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă donațiile încasate de Liceul Teoretic „Ady Endre” după cum urmează:

 • - suma de 3.800 lei de la Fundația Alma Mater Alapitvany pentru plata taxa ARACIP conform contractului încheiat între Liceul Teoretic „Ady Endre” și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar,

 • - suma de 3.000 lei de la Fundația Partium Alapitvany pentru sprijinirea derulării activităților de evaluare externă a Liceului Teoretic „Ady Endre", pentru diversificarea ofertei educaționale a unității de învățământ prin autorizarea de funcționare provizorie a profilului pedagogic în cadrul liceului.

Art.7. Se aprobă donațiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 38.675,20 lei după cum urmează:

 • -   Luxten Lighting Company SA: 19.303,20 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Medetil SRL .2.500 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Distrigaz Vest SA:9.672 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Smartware:7.200 lei pentru susținerea activității echipei de baschet.

Art.8 Se aprobă redistribuirea sumelor pentru obiectivele de investiții a căror sursă de finanțare o reprezintă fondul IID conform anexei nr.1 și utilizarea acestora din fondul IID.

Art.9. Se aprobă modificarea „Procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea” valabilă până la modificare sau revocare, conform anexei nr.5 și modificarea tarifului abonamentului de elev la tariful reglementat legal conform anexei nr.6 atașate prezentei hotărâri

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, prin grija Direcției Economice

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin grija Direcției Economice

 • •   Oradea Transport Local SA, prin grija Direcției Economice

 • •   Termoficare SA, prin grija Direcției Economice

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 369


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru’


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurenti I