Hotărârea nr. 368/2020

privind aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului „Legătura Calea Aradului – strada Ogorului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului „Legătura Calea Aradului - strada Ogorului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 269151/28.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 269153 din 28.05.2020, întocmit de Direcția Juridică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului “Legătura Calea Aradului - strada Ogorului”,

în conformitate cu prevederile art. 693 - 702 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. f) și lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea contractului de superficie între municipiul Oradea și Omilos Oradea SRL, cu privire la suprafața de teren de 3.406 mp identificată cu număr cadastral 207727, în vederea realizării proiectului “Legătura Calea Aradului - strada Ogorului".

Art.2. Conținutul contractului de superficie este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă mandatarea primarului municipiului Oradea să semneze în numele și pe seama municipiului Oradea contractul de superficie prevăzut la art. 1-2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Juridică

 • •   Direcția Patrimoniului Imobiliar-Serviciul Terenuri;

 • •   Direcția Economică

 • •   Omilos Oradea SRL, prin grija Direcției Juridice

 • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 368

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRACT

DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE „Contractul”

Cap. I - Părțile contractante

 • 1. Societatea OMILOS ORADEA S.R.L. reprezentată la prezentul act de către administrator special - d-na Năsui Anca Mariana, în baza procurii nr. __/_._.2O19 emise de, având sediul în municipiul București, Sectorul 1, B-ld. Nicolae Bălcescu, nr. 17A, etaj. E4 cam. 01-06, GIF 18169674, denumit în continuare PROPRIETARUL

 • 2. MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat legal prin dl. Ilie Bolojan - primar, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, cont IBAN R050TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO35372589, denumit în continuare SUPERFICIARUL

în temeiul art. 693 și urm. N.C.Civ.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr.din__.__.2019,

Părțile au convenit de comun acord asupra următoarelor:

Preambul

Având in vedere ca:

 • a)  Municipiul Oradea isi propune realizarea pe costul si riscul sau a unui proiect de investiții infrastructura denumit „Drum de Legătură Calea Aradului - Strada Ogorului” conform documentației technice atașate la prezentul ca Anexa Nr. 1 (denumita in continuare „Proiectul de Infrastructura”);

 • b)  Parte din Proiectul de Infrastructura (astfel cum aceasta secțiune din Proiectul de Infrastructura este

detaliata in Anexa nr. 1 la prezentul) (aceasta secțiune din constructie/proiect fiind denumita in cele ce urmeaza „Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Oradea”) traversează terenul in suprafața de 3.406 mp teren avand numărul cadastral ............ înregistrat in cartea funciara [...]

proprietatea Omilos Oradea SRL (denumita in cele ce urmeaza „Proprietatea Omilos”);

 • c)  Proiectul de Infrastructura va fi proprietatea Municipiului Oradea și va avea regim de drum public deschis circulației publice, fara a afecta regimul juridic de proprietate privata al Proprietății Omilos.

 • d)  Execuția, finalizarea, administrarea si intretinerea Proiectului de Infrastructura vor cadea exclusiv in sarcina Superficiarului;

 • e)  Cu privire la Proprietatea Omilos sunt înregistrate o serie de sarcini, astfel cum acestea rezulta din extrasul de informare nr. [...] din data de [...], atașat la prezentul Contract ca Anexa 2, iar Superficiarul este de acord cu existenta acestor sarcini si accepta in mod expres posibilele consecințe de ordin juridic, tehnic practic si/sau de orice alta natura ce pot descurge din sau in legătură cu aceste sarcini;

 • f)   Proprietarul deține in proprietate parcul comercial denumit „Era Shopping Park Oradea”, situat in imediata vecinătate a Proprietății Omilos, in Oradea, Calea Aradului, nr.62 in județul Bihor si inscris in CF nr 150901 a Municipiului Oradea, avand număr cadastral 150901 (denumit in continuare „Centrul Comercial Oradea”).

 • g)  Parte din demersurile necesare pentru realizarea Proiectul de infrastructură (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, procedura de achiziție lucrări de construire, certificat de urbanism, autorizației de construire etc.) vor fi conduse de Asociația de Dezvoltare intercomunitară în numele și pe seama Municipiului Oradea.

Sub condiția finalizării si punerii in funcțiune a Proiectului de Infrastructura aferent Proprietății Omilos in termen de maxim 24 (douazecisipatru) luni de la data semnării prezentului Contract si sub condiția respectării de către Superficiar a termenilor si condițiilor din prezentul Contract, Părțile agreeaza cu privire la acordarea prezentului drept de superficie asupra Proprietății Omilos, in termenii si condițiile detaliate de prezentul Contract.

Cap. II • Obiectul Contractului

 • 1.  Omilos Oradea S.R.L. în calitate de PROPRIETAR constituie, un drept de folosința (superficie) cu titlu gratuit exclusiv asupra Proprietății Omilos în favoarea SUPERFICIARULUI exclusiv in vederea executării Proiectului de Infrastructura aferent Proprietății Omilos conform documentației tehnice atașata la prezentul Contract ca Anexa nr. 1 („Dreptul de Superficie").

 • 2.  Dreptul de superficie se constituite asupra Proprietății Omilos reprezentând terenul in suprafața de

3.406 mp. avand numărul cadastral ............inregistrat in cartea funciara [...................]

 • 3.   Prin raportare la prevederile Art. 695 alin. 1 din Codul Civil, pentru claritate Părțile confirma in mod expres ca exercitarea Dreptului de Superficie se limitează strict la Proprietatea Omilos.

Cap. III • Durata Contractului

 • 4.   Dreptul de Superficie se constituie pe întreaga durată a existenței construcțiilor, dar fără să depășească un termen maxim de 15 (cincisprezece) ani calculat de la data semnării de către ambele Parti a prezentului Contract in temeiul art. 693 - 695 din Codul Civil.

 • 5.   Construcțiile existente pe Proprietatea Omilos, respectiv ............... se dau în folosința Municipiului

Oradea, cu titlu gratuit, spre a fi, modernizate, consolidate, întreținute și utilizate ca drum public.

Cap, IV - Drepturi si Obligații

 • 6.   Proprietarul se obliga:

 • a) sa respecte Dreptul de Superficie acordat conform prezentului Contract;

 • 7.   Superficiarul se obliga:

 • a)  sa nu stanjeneasca in niciun mod exercitarea de către Proprietar si/sau a chiriașilor acestuia si/sau a activitatii desfășurate in cadrul Centrului Comercial Oradea;

 • b)  sa nu stanjeneasca in niciun mod utilizarea Proprietății Omilos de către clientii, chiriașii, utilizatorii, proprietarul Centrului Comercial Oradea;

 • c)  sa despăgubească Proprietarul pentru orice prejudicii cauzate ca urmare a exercitării necorespunzatorare sau cu incalcarea Contractului si/sau a legii aplicabile a Dreptului de Superficie;

 • d)  sa efectueze toate lucrările aferente Proiectului de Infrastructura aferent Proprietății Omilos intr-un termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la inceperea acestor lucrări, cu mențiunea ca lucrările la partea carosabila aferente Proiectului de Infrastructura aferent Proprietății Omilos vor fi efectuate de către Superficiar intr-un termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la inceperea lor. Părțile agreeaza ca pe durata efectuării lucrărilor aferente Proiectului de Infrastructura aferent Proprietății Omilos, accesul pe Proprietatea Omilos a Proprietarului, chiriașilor, vizitatorilor, angajatilor si tuturor persoanelor/entitatilor ce doresc acces către si dinspre Proprietar, Centrul Comercial Oradea, nu va fi restricționat.

 • e)  sa intretina si sa repare pe costul sau Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos, asigurând tot timpul posibilitatea utilizării corespunzătoare a acestuia;

 • f)   să nu greveze cu sarcini dreptul de folosință asupra terenului respectiv dreptul de proprietate asupra Proiectului de Infrastructura;

 • g)  sa permită accesul cu prioritate dinspre si spre Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos, Proprietarului, chiriașilor, vizitatorilor, angajatilor si tuturor persoanelor/entitatilor ce doresc acces către si dinspre Centrul Comercial Oradea .

 • h)  avand in vedere faptul ca Proprietatea Omilos reprezintă drum de acces care deservește Centru Comercial Oradea, astfel cum rezulta din planul atașat ca Anexa nr. 3 la prezentul, Superficiarul se obliga sa nu restricționeze in nici un fel accesul pe Proprietatea Omilos sau pe Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos, a Proprietarului a chiriașilor, vizitatorilor, angajatilor si tuturor persoanelor/entitatilor ce doresc acces către si dinspre Centrul Comercial Oradea. Accesul pe Proprietatea Omilos si pe Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos se va putea realiza atat pentru intrare cat si pentru ieșire in ambele sensuri de mers iar Proprietatea Omilos si Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos vor putea fi utilizate ca drum de acces pentru clientela si pentru vehicule de livrare (incluzând dar fara limitare la camioane) către Centrul Comercial Oradea, inclusiv pentru livrările ce vor fi făcute pentru Hypermarket.

Cap. V - încetarea Contractului

 • 8.  Dreptul de Superficie încetează automat si de plin drept, fara nicio alta formalitate si/sau intervenția instanței, simpla notificare scrisa a Proprietarului fiind suficienta, in oricare din următoarele situații:

 • (a)  Construirea efectiva a Proiectului de Infrastructura nu este inițiată în termen de 1 (un) an de la data semnării prezentului Contract sau autorizațiile de construire/amplasament etc aferente Proiectului de Infrastructura nu sunt emise în termen de 6 luni de la semnarea prezentului Contract. Superficiarul va informa Proprietarul și îi va transmite toate documentele aferente în acest sens, in termen de 10 (zece) zile de la emiterea lor de către autoritatile relevante,

Sau

 • (b) Proiectul de Infrastructura nu este finalizat si/sau deschis publicului în termen de 24 (douazecisipatru) de luni de la semnării prezentului Contract. Superficiarul va informa Proprietarul și îi va transmite toate documentele aferente în acest sens in termen de 10 (zece) zile de la deschiderea Proiectului de Infrastructura către public,

sau

 • (c)  Proiectul de Infrastructura nu se mai realizează din orice motiv si acest aspect reiese din orice act emis de autoritatile publice implicate in autorizarea, avizarea si/sau aprobarea Proiectului de Infrastructura;

sau

 • (d)  Proiectul de Infrastructura nu va fi executat conform documentației tehnice atașata la prezentul Contract ca Anexa nr. 1;

sau

 • (e) Superficiarul incalca obligațiile specificate in prezentul Contract si/sau obligațiile legale prevăzute in sarcina sa ca urmare a încheierii prezentului Contract, iar aceste incalcari continua pe o perioada de 15 (cincisprezece) zile după notificarea scrisa făcuta de către Proprietar, iar in aceasta perioada Superficiarul nu a remediat situația ;

 • 9.   De asemenea, Dreptul de Superficie se va stinge automat fara a fi necesara nicio alta formalitate pentru oricare din următoarele cauze :

 • a)  la expirarea termenului, dacă acesta nu a fost prelungit prin act adițional scris semnat de ambele Parti;

 • b)  prin acordul Părților;

 • c)  prin pieirea construcției;

 • d)  consolidarea dreptului de proprietate

 • 10. In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la incetarea Dreptului de Superficie din orice motiv, si in 3 (trei) zile de la notificarea Proprietarului, Superficiarul se obliga, sub sancțiunea de 100 de lei /zi de întârziere sa semneze orice documente ar putea fi necesare la data respectiva in vederea radierii Dreptului de Superficie din cartea funciara a Proprietății Omilos.

 • 11.  Cu 18 luni inainte de împlinirea termenului pentru care Contractul a fost constituit Părțile pot conveni prin act adițional la Contract asupra reînnoirii raporturilor contractuale în aceleași condiții sau în condiții diferite.

 • 12.  La încetarea Dreptului de Superficie din orice cauze, Proprietatea Omilos revine de plin drept, gratuit libera de sarcini, si orice alte drepturi Proprietarului, în starea în care aceasta se va găsi la data respectivă, Municipiul Oradea, neputând solicita plusul de valoare adus prin Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Omilos. Având in vedere apartenența la domeniul public a Proiectului de Infrastructura, Municipiul Oradea renunța in mod expres si irevocabil la prevederile art. 699 alin 2 teza finală din Codul Civil.

Construcția realizată de Superficiar prin Proiectul de Infrastructură, indiferent de cauza încetării prezentului Contract, rămâne în proprietea publică a Municipiului Oradea ca si drum public deschis publicului fara a putea fi restricționat in vreun fel accesul Proprietarului, a succesorilor sai in drepturi si/sau a chiriașilor acestuia, utilizatorilor, vizitatorilor etc si/sau a activitatii desfășurate in cadrul Centrului Comercial Oradea;.

In cazul in care Părțile nu au convenit prin act adițional la Contract asupra reînnoirii raporturilor contractuale în aceleași condiții sau în condiții diferite, in termenul menționat mai sus, incepand cu data incetarii Contractului, Părțile agreeaza in mod expres că indiferent de valoarea terenului (Proprietatea Omilos) sau a construcției (Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Oradea), Proprietarul/sau succesorii sai in drepturi vor fi indreptatiti si vor putea solicita aplicarea tezei I a art. 699 alin.(2) Cod Civil (i.e. obligarea constructorului (in acest caz Municipiul Oradea) sa cumpere terenul (Proprietatea Omilos) la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o daca nu ar fi existat construcția (Proiectul de Infrastructura aferent Proprietății Oradea). Constructorul (Municipiul Oradea) poate refuza sa cumpere terenul (Proprietatea Omilos) doar daca va iniția procedurile de expropriere conform procedurilor legale aplicabile in termen de 1 (un) an inainte de data incetarii Contractului. Partite renunța in mod expres si irevocabil la aplicarea tezei II a art. 699 alin. (2) Cod Civil.

începerea curgerii termenelor prevăzute de Clauza 11 si Clauza 12 va fi notificata de către Proprietar Superficiarului prin notificare scrisa adresata in acest sens.

Referitor la ipoteci: în cazul în care Superficiarul achiziționează prin cumpărare Proprietatea Omilos, ipotecile instituite asupra acesteia se strămută de drept asupra sumei de bani primite de Proprietar;

 • 13.  Prin raportare la prevederile art. 700 alin I.Cod Civil Partite renunța in mod expres la aplicabilitatea acestuia si agreaza in mod expres si irevocabil ca in cazul in care Dreptul de Superficie se stinge prin consolidare, dezmembramintele constituie asupra acesteia se vor stinge de plin drept odata cu stingerea Dreptului de Superficie si încetarea prezentului Contract.

Cap. IV ■ Dispoziții finale

 • 14. Titularul Dreptului de Superficie poate să dispună de dreptul său în limitele prezentului Contract sau în baza acordului exprimat în scris și prealabil de Omilos Oradea S.R.L., în calitatea acestuia de Proprietar.

 • 15.  Dreptului de Superficie se va înscrie, prin grija Superficiarului si pe costul acestuia, în Cartea Funciară [...] - Oradea pe nr. cad. [...]

 • 16.  Orice modificare a clauzelor contractuale se va face in scris prin încheierea unor acte adiționale, cu acordul părților.

 • 17. Tehnoredactat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare Parte.

 • 18. [notarul public ce va autentifica prezentul contract poate include prevederi suplimentare ce vor face obiectul revizuirii de către parti]

Anexa 1: Documentație tehnica a Proiectul de Infrastructura Anexa 2: Extrasul de informare nr.

Anexa 3 Planul Centrului Comercial

SUPERFICIAR, MUNICIPIUL ORADEA


PROPRIETAR, OMILOS ORADEA S.R.L.


Iile Bolojan


Nasul Anca Mariana


Primar


Administrator special


Avizat de ADMINISTRATOR JUDICIAR

Luat la cunoștința si aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea