Hotărârea nr. 367/2020

privind mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, cu scopul de a acoperi toate cheltuielile studiilor tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza Municipiul Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii t

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, cu scopul de a acoperi toate cheltuielile studiilor tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza Municipiul

Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii turistice de interes național.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 268590/27.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 268592/27.05.2020 întocmit de Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, cu scopul de a acoperi toate cheltuielile studiilor tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza Municipiul Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii turistice de interes național.

Având în vedere demararea procesului pentru atestarea și aprobarea unui areal balnear în Municipiul Oradea și ținând cont de prevederile OG 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare, Legii 343/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare, HG 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură și HG 1154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentațiilor complexe de atestare a funcționării stațiunilor balneare, climatice și balneoclimatice și de organizare a întregii activități de utilizare a factorilor naturali, sunt necesare o serie de studii tehnice realizare de Institutul National de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie pentru completarea dosarului care va fi înaintat Ministerului Sănătății.

Potrivit H.G nr. 377/2020 s-a aprobat atestarea ca stațiune turistica de interes național a zonei turistice Centrul istoric- coridorul Crisul Repede, municipiul Oradea

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. r) și art. 139 alin. (1), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă demararea de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății

Art. 2. Mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune să propună în termen de maxim 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, o schemă de ajutor de stat, conform cu prevederile legale în vigoare, pentru dezvoltarea pachetelor de tip city break la nivelul orașului Oradea, o campanie națională care să promoveze destinația și măsuri pentru dezvoltarea accesibilității aeriene a destinației Oradea în vederea dezvoltării activității economice la nivelul orașului Oradea.

Art.3. Mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune pentru realizarea,, a unor plăci de informare trilingve (Română, Maghiară și Engleză) pentru străzi, poduri, clădiri și monumente istorice și piețe publice, pe măsură ce acestea sunt reabilitate, în arealul delimitat prin Hotărârea de Guvern privind atestarea unei părți din Municipiul Oradea ca stațiune turistică de interes național.

Art.4. Se aprobă bugetul necesar pentru implementarea acestei măsuri gradual și pentru zonele și clădirile reabilitate sau modernizate din perimetrul stațiunii turistice de interes național.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza APTOR , Direcția Juridica si Direcția Economica

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului jud. Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Juridică

  • •   Direcția Economică

  • •   A.P.T.O.R.

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 367