Hotărârea nr. 366/2020

privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea - Complex Culturala spaţiului din Cetatea Oradea, corp C situat în Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea • Complex Cultural a spațiului din Cetatea Oradea, corp C situat în Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 264687/1/25.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 264688 din 25.05.2020, prin care Direcția Juridică propune aprobarea închirierii spațiului din corp C - Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor.

Având în vedere structura corpurilor de clădiri din Cetatea Oradea, în speța corpul C situat în curtea interioară, în imediata vecinătate a Bisericii Romano Catolice și a Galeriei de Artă, ca punct principal și vizibil, care în prezent are spații cu funcțiuni de cafenea turcească/ceainărie;

Ținând cont de faptul că prin înființarea structurii subordonată Consiliului Local din anul 2018, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural s-a dat în administrare domeniul public teren si spații aferente corpurilor de clădiri din Cetatea Oradea, în baza Contractului de administrare nr. 306189 din 01-08-2018;

Urmarea condițiilor privind închirierea spațiilor proprietate publică conform prevedrilor din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, secțiunea a 4-a - închirierea bunurilor proprietate publică, art. 332, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural în baza Contractului de administrare nr. 306189 din 01-08-2018 poate derula procedura de licitație pentru spațiul situat în Corp C din cadrul Cetății Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41.

Potrivit prevederilor art. 333, alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ - secțiunea a IV - a: închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de licitație publică.

Conform art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ - Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată:

"(1) Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate."

"(3) Dispozițiile privind darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aparținând domeniului public ai statului sau al unităților administrativ - teritoriale se aplică în mod corespunzător.” Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g", art. 333 alin. (5), art. 362 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă închirierea de către Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural în baza Contractului de administrare nr. 306189 din 01-08-2018, prin licitație publică, a spațiului situat în Cetatea Oradea, astfel:

» Corpul C - identificat prin CF nr. 195413, Nr. Cadarstral 195413-C5, proprietatea Municipiului Oradea, spațiu administrativ și social cultural, având valoarea de inventar de 5.264.450,38 lei, la data de 22-05-2020, conform fișei mijlocului fix nr. 008223/2, cu destinația de cafenea/ceainărie/activități recreative, culturale sau educative.

Art. 2. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea spațiilor menționate la art. 1, se calculează conform tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 104 din 2016 astfel: 21,00 lei/mp/lună (plus TVA) pentru spațiu util/destinație si 10,00 lei/mp/lună (plus TVA) pentru anexe.

Art. 3. în primii 2 (doi) ani chiriașul va achita 50% din contravaloarea chiriei licitate, urmând ca din anul 3 de funcționare să achite chiria la valoarea întreagă. Intre anii 5 (cinci) si 7,5 (șapte si jumătate) chiria adjudecata prin aceasta procedura se va majora cu 50%.


Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților pe încă 2,5 (doi ani și jumătate) ani în condițiile majorării cu 50% a chiriei adjudecate prin licitație printr-un act adițional la contractul de închiriere inițial.

Art. 5. Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei nr. 1.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Direcția Economica;

 • •   Direcția Juridică

 • •   Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural.


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. GENE'RAL


Oradea, 28 mai 2020

Nr. 366

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de vo


Str. Emanuil Gojdu nr. 39-41

410 066, Oradea

Tel. +40 0359-191 096

Fax. +40 0359-191 096

INSTRUCȚIUNI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTĂ ÎN PLIC

PENTRU

ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE

CAFENEA /CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE - SITUAT ÎN INCINTA CETĂȚII ORADEA, CORP C

ORADEA

- 2020 -

CUPRINS

DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE

CAP.l. INFORMAȚII GENERALE

CAP.2. INFORMAȚII FINANCIARE

CAP.3. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

CAP.4. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

CAP.5. TERMENUL DE ÎNCHIDERE A DEPUNERII OFERTELOR

CAP.6. DURATA DE VALABILITATE A OFERTEI

CAP.7. DESCHIDEREA, EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

CAP.8. ADJUDECAREA LICITAȚIEI ȘI COMUNICAREA REZULTATULUI

CAP.9. ALTE INFORMAȚII

ANEXE

ANEXA 1 - CAIET DE SARCINI

ANEXA 2 - FIȘA OFERTANTULUI

ANEXA 3 - DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

ANEXA 4 - FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

ANEXA 5 - DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Muzeul Orașului Oradea Complex Cuiuital


SE APROBA, Director

Angela Lupșea


Nr............din

CAP. 1. INFORMAȚII

GENERALE


 • 1.1.      Obiectul licitației publice: închirierea prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic a unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanoil Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea.

Contractul de închiriere va fi încheiat între organizatorul licitației și chiriaș pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii pe inca 2,5 ani (doi ani si jumătate) în condițiile majorării cu 50% a sumei adjudecate prin licitație.

 • 1.2. Prețul de pornire al licitației: 21,00 lei/mp/lună, plus TVA, pentru CAFENEA /CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE și 10,00 lei/mp/lună, plus TVA, pentru ANEXE, conform tarifelor aprobate Hotărârea 104 din 2016 de către Consiliul Local al municipiului Oradea

 • 1.3. Organizatorul licitației: Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

Drept de administrare: Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

Adresa: Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 39 - 41

Cod fiscal: 39036093

Numărul de telefon, fax: 0359/191 096

Site: www.muzeulmoo.ro

Condițiile de administrare sunt prevăzute în prezentele instrucțiuni de organizare și desfășurare a procedurii de licitație și caietul de sarcini anexat-parte integrantă.

CAP. 2. INFORMAȚII FINANCIARE

Cheltuielile ocazionate de elaborarea ofertei vor fi suportate de ofertanți (persoane fizice autorizate sau persoane juridice, legal constituite).

CAP. 3. CONDIȚII SI DOCUMENTE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație publică deschisă este permisă persoanelor fizice sau persoanelor juridice române legal constituite, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • -  nu sunt în stare de insolventa sau lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător - sindic, activitățile comerciale nu sunt suspendate și nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • -   și-a îndeplinit (a zi toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetele publice;

 • -  a achitat garanția de participare.

Ofertanții care îndeplinesc condițiile menționate mai sus sunt considerați eligibili.

Ofertanții au obligația de a depune în vederea calificării următoarele documente:

 • a) pentru societăți comerciale:

 • -  copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • -  certificate de atestare fiscală privind achitarea obligațiilor către bugetele publice, după cum urmează:

 • -  certificat privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice-Agentia Națională de Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul general consolidat sau declarație pe proprie răspundere că nu au datorii restante la momentul prezentări ofertei;

 • -  în cazul în care ofertantul câștigător a depus declatația pe propia răspundere va avea obligația ca în termen de 10 zile de la comunicarea câștigătorului, să depună documentele în original pentru a demonstra ca se încadrează în îndeplinirea celor asumate;

 • -  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local eliberat de direcția de specialitate din cadrul primăriei în a cărei raza teritorială activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul local sau declarație pe proprie răspundere că nu au datorii restante la momentul prezentări ofertei;

 • -  în cazul în care ofertantul câștigător a depus declatația pe propia răspundere va avea obligația ca în termen de 10 zile de la comunicarea câștigătorului să depună documentele în original pentru a demonstra ca se încadrează în îndeplinirea celor asumate;

 • -  certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului cu maxim 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte asemenea fapte,

 • -  declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • -  documentele justificative privind constituirea garanției de participare;

 • -  documente justificative din care să reiasă dovada exeperientei si funcționării în domeniu (cafenea/ceainarie/alte activității recreative, culturale sau educa) de cel puțin 2 ani

 • -   fișa ofertantului;

 • -  declarație de participare;

 • -  împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului și copie carte identitate.

 • b) pentru persoane fizice autorizate:

 • -  copie de pe actul de identitate;

 • -  copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • -  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local eliberat de direcția de specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul local;

 • -   certificat privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii

 • -  către bugetul general consolidat;

 • -  autorizație de funcționare conform Legii nr. 300/2004, certificat de înmatriculare, certificat de înregistrare fiscală - pentru persoanele fizice autorizate.

 • -  documente justificative din care să reiasă dovada exeperientei si funcționării în domeniu (cafenea-ceainarie-alte activitati recreative și distractive) de cel puțin 2 ani conform clasidficatiei cod CAEN corespunzătoare fiecăreia din aceste activitati.

 • -   fișa ofertantului;

 • -  declarație de participare;

 • -  documentele justificative privind constituirea garanției de participare.

Participarea la licitație este permisă ofertanților, persoane fizice autorizate sau persoanelor juridice române ori străine, legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • -  nu sunt în stare de insolventa sau lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător - sindic, activitățile comerciale nu sunt suspendate și nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • -   și-a îndeplinit la zi toate obligațiile de plata exigibile a impozitelor și taxelor către bugetele publice;

 • -   a achitat garanția de participare la licitație.

Pentru desfășurarea procedurii licitației publice deschise este obligatorie participarea a cel puțin doi ofertanti.

Ofertantul trebuie să prezinte documentul de plată a garanției pentru participare. Forma de prezentare: în original și copie xerox, în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni.

Garanția de participare:

 • (1) Ofertantul trebuie să constituie garanția pentru participare în sumă de 1.000 lei, cu o perioadă de valabilitate de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul va trebui să precizeze pe documentul doveditor al plății garanției de participare pentru care spațiu a fost depusă garanția.

 • (2) Garanția pentru participare este necesară pentru a proteja organizatorul procedurii față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de închiriere.

 • (3) Garanția pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. RO54 TREZ 0765 006X XX01 8333 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, cod fiscal 39036093 sau numerar depus la casieria Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural, corp A, parter.

 • (4) Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse și returnate la deschidere.

 • (5) Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în perioada de valabilitate a ofertei;

 • c) înainte de semnarea contractului de închiriere se constituie garanția de buna execuție ce reprezintă contravaloarea a 3 chirii lunare.

 • (6) Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie la cerere, de către autoritatea contractantă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție.

Garanția de neplată a sumei licitate va fi executată de către organizatorul procedurii în situația în care ofertantul nu își îndeplinește în totalitate, corespunzător și la termen toate obligațiile contractuale.

 • (7) Garanția pentru participare, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează la cerere, de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (3 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

CAP.4. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

 • 4.1. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitației, este secretă și se depune la organizatorul licitației.

Oferta are un caracter definitiv și obligatoriu asupra conținutului documentației pe toată perioada de valabilitate precizată.

Oferta este supusă clauzelor juridice și financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.

 • 4.2. Oferta se va redacta în limba română și se va introduce în plicul care va fi sigilat si pe care se va menționa spațiul pentru care s-a depus oferta financiară și tehnică;

Oferta se va prezenta astfel:

 • a. documentele de calificare;

 • b. oferta financiară în lei/mp/lună, introdusă în plic sigilat separat pe care se va menționa "Oferta financiară pentru închirierea unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea".

 • c. oferta tehnică, introdusă în plic sigilat separat pe care se va menționa "Oferta tehnică pentru închirierea unui spațiu cu destinația de -CAFENEA/CEAINĂRIE/ACTIVITAȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea".

 • d. Oferta tehnică se va întocmi cu respectarea cerințelor cuprinse în caietul de sarcini anexat (cap 3 a, b, c), parte integrantă din prezentele instrucțiuni. Ofertele tehnice care nu conțin informațiile minime solicitate prin caietul de sarcini sunt considerate neconforme și vor fi respinse.

 • 4.3. Documentele de calificare, împreună cu oferta tehnică și cea financiară se vor introduce într-un plic nou care se va sigila și pe care se va scrie:

I - Date referitoare la organizator:

 • • denumirea și adresa organizatorului

 • • mențiunea "Pentru participarea ia licitația publică deschisă organizată în

vederea închirieri unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREA TIVE, CUL TURALE SAU EDUCA TIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39 — 41, Oradea".

 • • A nu se deschide înainte de data de...................

II - Date referitoare la ofertant:

- denumirea și adresa ofertantului, precum și numărul de telefon.

 • 4.4.Documentele/certificatele emise de autorități se vor depune în original sau copii legalizate. Celelalte documente cuprinse în ofertă, elaborate de ofertant, se vor depune în fotocopii care trebuie să fie intelegibile și să conțină mențiunea „conform cu originalul" sub semnătura conducătorului ofertantului sau a unei persoane împuternicite și ștampila unității.

4.5.0ferta nu va conține rânduri suplimentare, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

4.6.Organizatorul licitației va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute indiferent din cauza cui s-a produs acest lucru.

4.7.Ofertantul este obligat să elaboreze oferta strict în conformitate cu documentele licitației.

CAP. 5. TERMENUL DE ÎNCHIDERE A DEPUNERII OFERTELOR

 • 5.1.Depunerea ofertelor se va face la sediul organizatorului, Piața Emanuil Gojdu nr. 39 - 41, corp A, parter - relații cu publicul, din Cetatea Oradea până la data de..............

Organizatorul licitației nu va putea primi oferte după această dată/oră.

CAP.6. DURATA DE VALABILITATE A OFERTEI

 • 6.1.      Oferta este valabilă pe o perioada de 90 zile de la data deschiderii ofertelor, în condițiile în care Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural nu decide altfel.

Ofertantul va înscrie aceasta durată de valabilitate în declarația de participare la licitație (Anexa nr. 3).

CAP.7. DESCHIDEREA, EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

 • 7.1. Ofertele se vor deschide în data de ................... la sediul Muzeului Orașului

Oradea - Complex Cultural, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Corpul A, parter, în prezența comisiei de licitație și a reprezentanților împuterniciți ai ofertanților.

 • 7.2. Comisia de licitație va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât și de către reprezentanții ofertanților prezenți.

 • 7.3. Comisia de licitație va proceda în maxim 25 zile la analizarea în detaliu a ofertelor.

 • 7.4. Comisia de licitație are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

 • 7.5. Comisia de licitație are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a. oferta nu respectă în totalitate cerințele impuse prin prezentele instrucțiuni și caietul de sarcini anexate;

 • b. ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de licitație clarificările solicitate.

 • 7.6. Dacă o ofertă nu răspunde cerințelor documentației de licitație, aceasta urmeaza a fi respinsă de către comisia de licitație.

 • 7.7. Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentația completă și îndeplinește cerințele de calificare solicitate prin prezentele Instrucțiuni și caiet de sarcini anexate, în caz contrar ofertantul fiind descalificat.

 • 7.8. Lipsa la data deschiderii ofertelor a oricărui document menționat la Cap. 4 -Elaborarea și prezentarea ofertei, cu punctele și subpunctele aferente, conduce la descalificarea ofertantului.

CAP. 8 ADJUDECAREA LICITAȚIEI ȘI COMUNICAREA REZULTATULUI

8.1.Ofertantul câștigător al licitației va fi ofertantul care prezintă oferta financiară (suma adjudecata mp/lună) maximă dintre ofertele declarate calificate.

 • 8.2. Comisia va încheia o hotărâre de adjudecare a licitației în care se va menționa ofertantul selecționat și ofertanții neselecționați.

 • 8.3. Organizatorul licitației va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii după stabilirea ofertei câștigătoare.

 • 8.4. Comisia de Licitație, în situația în care ofertantul câștigător își retrage oferta înainte de încheierea contractului de închiriere își rezervă dreptul de a reanaliza ofertele și a declara câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare, în ordinea descrescătoare a acestora.

CAP. 9 ALTE INFORMAȚII

 • 9.1 Dreptul organizatorului de a anula aplicarea procedurii de licitație:

Organizatorul licitației are dreptul de a anula procedura de licitație dacă:

 • a) nu este cel puțin un ofertant calificat/amplasament;

 • b) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

 • •  fie sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;

 • •  fie nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele prevăzute în prezentele instrucțiuni, caietul de sarcini și avizele favorabile;

 • •  fie conțin în propunerea financiară prețuri sub prețul de pornire stabilit;

 • c) circumstanțe excepționale afectează procedura de dare in administrare prin licitație sau este imposibilă încheierea contractului;

 • d) orice alte circumstanțe.

în această situație singura obligație a organizatorului licitației este aceea de a restitui garanția de participare la licitație.

 • 9.2 Face parte integrantă din prezenta documentație caietul de sarcini anexat.

 • 9.3 Contestațiile referitoare la actele, deciziile sau hotărârile emise de organizatorul licitației cu privire la derularea prezentei licitații pot fi depuse de către ofertanți la sediul organizatorului licitației în termen de maxim 3 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației.

Director Adjunct                                    Consilier

Ciorba loan                                     Daniela Porcar

Director -Direcția Juridica

Eugenia Borbei

CAIET DE SARCINI privind închirierea unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE situat în incinta Cetății Oradea, Corp C

Prin Hotărârea de Consiliului Local nr. .......... din........ s-a aprobat închirierea prin

licitație publică a spațiilor, gestionate de Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, devenite libere de contract.

Spațiul cu destinația de locuință înscris în CF 195413-C5 Oradea, situat în mun. Oradea,P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41, corpul C, compus din 8 încăperi, în suprafață utilă totală de 207,70 mp, și terenul aferent.

Spațiul va fi folosit, conform destinației, în baza contractului de închiriere.

Spațiu cu destinația de CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE CULTURALE SAU EDUCATIVE suprafață, dimensiuni, caracteristici, cerințe impuse:

CORPULC

1._____

1.1

DESCRIERE SUPRAFEȚE S.T- 207,70 mp

1. CAFENEA - CEAINARJ

[E

CAFENEA

CP20

63,55 mp

CEAINĂRIE

CP21

65,80 mp

Total

129,35 mp

1.2

2. ANEXE

Depozit

C P22

10,75 mp

G.S - Personal

C P23

7,30 mp

Coridor

CP24

6,60 mp

GS Bărbați

C P25

7,00 mp

GS Femei

C P26

11,70 mp

Coridor - casa scării

C P01

35,00 mp

Total

78,35 mp

3. TERASA ( 91,65 mp) se poate închiria separat, la prețul licitat pentru anexe.

2.

Date tehnice si financiare

 • - Cafeneaua are asigurată alimentare cu, apă curentă și canalizare, energie electrică, energie termică evacuare resturi menajere/gunoi;

 • - nu există contoare individuale, decât pe clădire;

 • - Ofertantul declarat câștigător (chiriașul) va avea obligația de a achita lunar cheltuielile la utilități (energie electrică, energie termică, apă curentă, canalizare, resturi menajere/gunoi), pentru care vor încheia convenții cu Muzeul Orașului Oradea Complex Cultural pentru utilitățile furnizate, conform normativelor legale de defalcare în vigoare.

 • - Prețul minim de pornire a licitației este de - 21 lei/mp/lună, plus TVA - pentru suprafața utilă de 129,35 mp destinata Cafenea/Ceainariei, iar pentru celelalte suprafețe (anexe) prețul minim de pornire a licitației este de 10 lei/mp, plus TVA. în primii 2 (doi) ani chiriașul va achita 50% din contravaloarea sumei licitate, urmând ca din anul 3 de funcționare să achite suma licitata la valoarea întreagă.

 • - Observație. Opțional, chiriașul va putea lua in administrare o suprafață de teren în vederea amenajării unei terase (91,65 mp) la prețul licitat pentru anexe.

3.

Cerințe impuse de către autoritatea contractantă

a)

Referitor la dotări și investiții:

 • - Spațiul este dotat cu mobilier ( tejghea bar - mese din fier forjat cu blat de lemn, scaune din fier forjat cu șezut din lemn si spătar - scaune de bar din fier forjat cu șezut din lemn ), vitrină frigorifică cu 2 uși

 • - ofertantul declarat câștigător va avea obligația dotării spațiului si cu altă aparatură conform destinației;

 • - ofertantul declarat câștigător va avea obligația ca partea dominantă a activității sale, precum și organizarea interioară, parte din designul interior, să fie specific unei „Cafenele - Ceainărie"

 • - ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a asigura pe cheltuială proprie curățenia și igienizarea spațiului (inclusiv grupurile sanitare) și a terasei, respectiv să asigure normele de igienă sanitară;

 • - ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a respecta întocmai, „Regulamentul de organizare și funcționare a COMPLEXULUI CULTURAL -TURISTIC CETATEA ORADEA", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.291/28.04.2015.

b)

Referitor la experiența similară și personalul angajat:

 • - Ofertantul va face dovada funcționării în domeniu de cel puțin 2 ani

 • - Ofertantul declarat câștigător va asigura personal de specialitate atestat cu toate documentele și autorizațiile/avizele privind activitatea specifica;

 • - Ofertantul declarat câștigător va asigura permanent pe durata programului de funcționare, minim o persoană pentru întreținerea, curățirea și igienizarea spațiului și a grupurilor sanitare;

 • - Ofertantul declarat câștigător va asigura personal suficient pentru deservirea în condiții optime pentru desfășurarea activităților specifice;

c) ___

Referitor la produsele care vor fi comercializate:

administrat, ofertantul declarat câștigător va putea comercializa

produse conform codurilor CAEN specifice destinației de Cafenea/Ceainărie/Alte activități recreative și distractive;

4

Alte cerințe și dispoziții

 • - Ofertantul declarat câștigător (chiriașul) nu va schimba destinația administrată pe toată perioada derulării contractului de închiriere;

 • - Orice modificare aferentă spațiului va putea fi efectuată doar cu acordul scris al proprietarului, prin proiectantul inițial sau cu acordul scris al acestuia și cu obținerea acordurilor/avizlelor legale;

 • - Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii pe inca 2,5 ani (doi ani si jumătate) in condițiile majorării cu 50% a chiriei adjudecate prin licitație.

 • -  In primii 2 (doi) ani chiriașul va achita 50% din contravaloarea chiriei licitate, urmând ca din anul 3 de funcționare sa achite suma adjudecata la valoarea întreaga.

FIȘA OFERTANTULUI pentru participare la licitația publică și atribuirea la cel mai mare preț oferit a spațiului cu destinația de CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURAL SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea

 • 1)                        Ofertant

N u m e 1 e____________________________________________________________

P r e n u m e 1 e______________________________________________________________

 • 2) CNP:    __///./__/.///]_J///_

 • 3) Carte / Buletin de identitate, Seria Nr.

 • 4) Adresa de domiciliu_________________________________________________________________

 • 5) Telefon_________________________________________________________________________________

 • 6) Adresă de e-mail

* Dacă este cazul

 • 7) Reprezentant legal / împuternicit

Numele_____________________________

P re n u m e I e_________________

 • 8) Carte / Buletin de identitate, împuternicit, Seria           Nr.  

 • 9) Procură notarială Nr.din______ _    __emisă de             _____

 • 10) Adresa de corespondență ____ ____________ _______

  Data


Semnătură ofertant

ANEXA NR.3


OFERTANT

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

închirierea unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURAL SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuii Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea

Către,____________________________________

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația

din data de


Prin prezenta,

Noi,

(denumirea ofertantului), avand CUI

, cont bancar  adresa  reprezentant legal telefon

Ne manifestăm intenția fermă de participare la licitația publică deschisă privind închirierea unui spațiu cu destinația de — CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITĂȚI RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața Emanuii Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea, organizată în ședință publică la data ora___de către Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încetarea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în instrucțiunile de licitație și ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

Oferta noastră este valabilă până la data de

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea noastră va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data


Ofertant

OFERTANT

FORMULAR DE OFERTĂ

pentru închirierea unui spațiu cu destinația de - CAFENEA/CEAINĂRIE/ ACTIVITATE RECREATIVE, CULTURALE SAU EDUCATIVE, situat în incinta Cetății Oradea, Corp C, Piața EmanuiI Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea, oferim contravaloarea de lei/mp/lună (prețul in cifre si Utere) din

care:

Cafenea/Ceainărie       129,35 mp x......lei/mp =.........lei, la care se adauga TVA

Anexe                   78,35 mp x......lei/mp =........lei, la care se adauga TVA

Terasa                     91,65 mp x......lei/mp =.......lei, la care se adauga TVA

Menționăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare ne obligăm să acceptăm indexările stabilite prin acte oficiale ale proprietarului și modalitatea de achitare a sumei stabilită de către acesta.

Nume, prenume

In calitate de

Ștampila societății

Declarație de consimțământ - acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a,....................................................,       născut la data

de...............................

în................................. fiul

lui.................................și....................al.........................................

identificat(ă) cu BI/CI seria.....nimănui.................CNR.........................................eliberat/ă

de SPCLEP............................la data de..........................cu termen de valabilitate până la

data                   de                   .......................cu                   domiciliul

în............................str....................................nr......bl..........Scara....

Et...............ap...........Județ...................telefon................

DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, că am luat la cunoștință de explicațiile, instrucțiunile, precum și de drepturile pe care le am (potrivit articolelorl2 - 18 din Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale si liberă circulație a acestor date, precum și la prelucrarea datelor cu caracter personal. în aceste condiții, declar că sunt intru totul de acord cu prevederile și regulile licitației stabilite prin metodologia și regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitației, pe care le voi respecta întocmai, declar că pun la dispoziție, de bună voie, toate datele personale, inclusiv CNP - ul, pentru scopul mai sus amintit și îmi dau expres acordul pentru prelucrarea, în conformitate cu Legea 677/2001, a datelor personale. Operatorul are dreptul de a transmite datele mele personale către terțe părți.

Data

Nume

Prenume

Semnătură