Hotărârea nr. 365/2020

privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții

„Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.265463 din 25.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 265464 din 25.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare".

Având în vedere Nota de Fundamentare prezentată de către S.C. TERMOFICARE ORADEA S.A. înregistrată sub nr.265360/25.05.2020 prin care justifică necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici rezultați ca urmare a reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare"

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit d) art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare”

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Societatea Termoficare Oradea S.A

Valoarea totală a investiției este:

Valoare cu TVA:                  1.554.983,69 lei

 • * din care C+M                             657.850,41 lei.

Valoarea fără TVA:               1.308.538,30 lei

 • * din care C+M                             552.588,58 lei.

Finanțarea investiției se realizează din fondul IID

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

Anull 1.554.983,69 lei

Din care C + M :       657.850,41 lei.

CAPACITĂȚI

 • • Separatoare de nămol

 • • Vană de purjare acționată electronic,

comandată de pe tabloul local sau din camera de comandă

 • • Clapetă pentru asigurarea secvențelor de purjare

echicurent și contracurent

 • • Sistem de comandă prevăzut cu transmiterea datelor

la distanță (comun)

 • • Vane de golire și de aerisire

 • • Aparatură locală pentru citirea temperaturii și a presiunilor________________

2 buc.

2 buc.

2 buc.

 • 1 buc.

4 buc.

 • 2 buc.

• Panou de alimentare cu energie electrică și automatizare

cu transmitere la distantă(comun)                                                1 buc.

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

în conformitate cu graficul de realizare a investiției durata de realizare a lucrărilor pe șantier este de 4 luni, cu o durată de timp de 2 luni pentru lucrări pregătitoare (proiectare, achiziții etc.).

ART 2. La intrarea în vigoare a prezentei HCL se abrogă HCL 715/31.08.2017.

ART 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

ART 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •        Instituția Prefectului județului Bihor;

 • •       Primarul municipiului Oradea;

 • •       Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • •       Direcția Economică din cadrul Primăriei;

 • •       Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • •      SC Termoficare Oradea SA;

 • •       Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 365

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”