Hotărârea nr. 363/2020

pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263865/22.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 263853/22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 340/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 si 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit.g) art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART. 1. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 340/08.05.2020 ce cuprinde eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610” conform Anexei actualizate, atașată.

ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Municipiul Oradea.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

  • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • •  SC Termoficare Oradea SA

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 363

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA la HClAjdin

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL Eligibil - inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL Neeligibil

Cheltuieli Anul 2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul

2020 BS

Cheltuieli Anul 2021 BS

Termen/ Perioada implementare

[leii

[lei]

[leii

[leii

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610

13,243,437.10

11,823,608.42

10,050,067.16

1,773,541.26

1,419,828.68

638,673.99

2,554,695.95

2,010,013.43

8,040,053.73

4 luni