Hotărârea nr. 362/2020

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.263867 din 22.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr.263855 din 22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice",

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 346/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 și 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit.g) art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART 1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 346/08.05.2020 ce cuprinde eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" conform Anexei actualizate, atașată.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • •   Primarul municipiului Oradea;

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei;

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • •  SC Termoficare Oradea SA;


  Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA la HCL_______din______________

  Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

  Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  Specificație -Tip cheltuiala

  TOTAL LUCRARE-inclusiv TVA

  TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

  BS

  BL Eligibil

  BL Neeligibil

  Cheltuieli Anul 2020 BL

  Cheltuieli Anul

  2021 BL

  Cheltuieli Anul 2020 BS

  Cheltuieli Anul 2021 BS

  Termen/ Perioada implementare

  lleil

  lleil

  lleil

  Hei]

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  Hei]

  Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  4,567,076.09

  4,329,804.12

  3,680,333.50

  649,470.62

  237,271.97

  443,371.29

  443,371.30

  1,840,166.73

  1,840,166.77

  4 luni