Hotărârea nr. 361/2020

pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății;

respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263869/22.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 263858/22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 348/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 si 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit.g) art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART 1. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 348/08.05.2020 ce cuprinde eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” conform Anexei actualizate, atașată.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

 • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

 • •  SC Termoficare Oradea SA


  Programul guvernamental Termoficare 2019- 2027 ANEXA

  la HCL 36 / din 2. 6 •

  Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

  Reactualizare SF ''Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

  Specificație -Tip cheltuiala

  TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

  TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

  BS

  BL Eligibil

  BL NeEligibil

  Cheltuieli Anul 2020 BL

  Cheltuieli Anul 2021 BL

  Cheltuieli Anul 2020 BS

  Cheltuieli Anul 2021 BS

  Termen/ Perioada implementare

  (leii

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  lleil

  Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

  8,937,774.18

  8,435,377.50

  7,170,070.88

  1,265,306.63

  502,396.68

  883,851.65

  883,851.66

  3,585,035.43

  3,585,035.45

  6 luni