Hotărârea nr. 360/2020

pentru aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Anexei la H.C.L. 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263862/22.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 263850/22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la H.C.L. 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice",

Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr. 343/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 si 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit.g) art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART 1. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 343/08.05.2020 ce cuprinde eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" conform Anexei actualizate, atașată.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

 • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

 • •  SC Termoficare Oradea SA


  Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA la HCL nG <0 din Z& -O

  Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

  Dezafectare PT 85S si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  Specificație -Tip cheltuiala

  TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

  TOTAL

  Eligibil -inclusiv TVA

  BS

  BL Eligibil

  BL Neeligibil

  Cheltuieli Anul

  2020 BL

  Cheltuieli Anul 2021 BL

  Cheltuieli Anul

  2020 BS

  Cheltuieli Anul 2021 BS

  Termen/ Perioada implementare

  Hei]

  |lei|

  _______[lei]_______

  _______[lei]_______

  [lej]______

  _________Hei]_________

  ________[lei]________

  _______Hei]_______

  __________[lei]__________

  Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  1,398,922.04

  1,321,582.01

  1,123,344.71

  198,237.30

  77,340.03

  137,787.64

  137,789.69

  561,668.17

  561,676.54

  4 luni