Hotărârea nr. 359/2020

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263868 din 22.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 2638561 din 22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871”

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 341/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 și 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit. g) art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART 1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 341/08.05.2020 ce cuprinde eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871” conform Anexei actualizate, atașată.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • •   Primarul municipiului Oradea;

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei;

  • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • •  SC Termoficare Oradea SA;

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 359

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA la HCL_______din________

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL

Neeligibii

Cheltuieli Anul 2020 BL

Cheltuieli Anul

2021 BL

Cheltuieli Anul 2020 BS

Cheltuieli Anul 2020 BS

Termen/ Perioada implementare

[leij

[leii

[leii

[leii

[lei]

[leii

[lei]

(leii

[lei]

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871

5,909,893.57

5,317,226.13

4,519,642.21

797,583.92

592,667.44

314,810.02

1,075,441.34

1,023,432.67

3,496,209.54

4 luni