Hotărârea nr. 358/2020

Pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: ,,Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian“

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. losif Vulcan și Parcul Traian“

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.263864 din 22.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 263852 din 22.05.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. losif Vulcan și Parcul Traian"

Având în vedere faptul că prin HCL nr. 345/08.05.2020 s-a aprobat eșalonarea cheltuielilor pe o perioadă de 2 ani, pentru anii 2020 si 2021, detaliate în Anexa la hotărâre;

Luând în considerare faptul că documentația este în faza de evaluare la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în urma bugetului revizuit se impune modificarea Anexei de eșalonare a investiției în ce privește execuția lucrărilor, valoarea totală a investiției rămânând aceeași,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit a), lit. g) art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

>

ART 1. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. losif Vulcan și Parcul Traian“ conform Anexei actualizate, atașată.

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • •   Primarul municipiului Oradea;

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • •   Direcția Economică din cadrul Primăriei;

  • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • •  SC Termoficare Oradea SA;


Oradea, 28 mai 2020

Nr. 358

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Programul guvernamental Termoficare 2019- 2027 ANEXA la HCL________din__________________

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății între str. losif Vucan si Parcul Traian

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL

LUCRARE-inclusiv TVA

TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL Neeligibil

Cheltuieli Anul

2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul 2020 BS

Cheltuieli Anul 2021 BS

Termen/

Perioada implementare

(leii

[leii

[leii

[leii

(leii

[lei]

Ileil

[leii

[leii

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertății între str. losif Vucan si Parcul Traian

5,278,241.86

4,994,837.46

4,245,611.84

749,225.62

283,404.40

516,315.01

516,315.01

2,122,805.92

2,122,805.92

4 luni