Hotărârea nr. 353/2020

hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea in scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 254.432 din 08.05.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 254434 din 08.05.2020, prin care Direcția Economică - Serviciul Buget - Ordonanțări, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19 ,

Luând în considerare:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020;

Hotărârea nr. 5/29.02.2020 a Instituției Prefectului Județului Bihor înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 202190/E/02.03.2020 Oradea în vederea punerii în aplicare a măsurilor urgente la nivelul Județului Bihor și gestionării infecțiilor cu Coronavirus COVID 19;

-Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de către Președintele României

 • - prevederile art. 19, 36 și și art.72 din Legea nr.273/2006 -Legea finanțelor publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit. d) și alin.7 lit.c), art.139 alin.3 lit.a) , din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1 Se aprobă următoarele măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut în sumă de 8011,00 mii lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19 :

1.Se aprobă repartizarea din fondul de rezervă la dispoziția consiliului local a sumei de 8.011,00 mii lei sub formă de împrumut care va fi utilizată exclusiv in scopul derulării achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19

2. Se aprobă convenția de împrumut pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate cu derularea achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19 , conform anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Direcției EconomiceAnexa nr.1 la HCL nr. 353/8 mai 2020

Municipiul Oradea                             Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Nr...../...                                                                                     Nr..

Convenție de împrumut

în contextul pandemiei actuale COVID 19 se observă necesitatea vitală de investiții în sistemul sanitar. Pentru a contracara lipsa acestora, ordonatorul principal de credite al Municipiului Oradea propune acordarea unui împrumut în sumă de 8.011,00 mii lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19. Suma menționată mai sus va fi repartizată din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local potrivit art.36 din Legea nr. 273/2006 si potrivit Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Bihor nr .5/29.02.2020

 • I. Părțile contractante

Municipiul Oradea, cu sediul în Loc.Oradea , str.Piața Unirii nr. 1, cod fiscal nr.4230487, cod IBAN R020TREZ07624660251XXXXX, reprezentată legal prin Primar llie Bolojan și director economic Eduard Florea, în calitate de împrumutător și

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cu sediul în Localitatea Oradea, str. Republicii nr.37, cod fiscal nr.4208498, cod IBAN R060TREZ07621F43090XXXX,reprezentată legal prin manager Carp Gheorghe și de director financiar Maghiar Marcel, în calitate de împrumutat, se încheie prezenta convenție.

 • II. Obiectul convenției civile

în baza art. 36 din Legea nr.273/2006, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor locale pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativa proprie.

De asemenea prin adresa nr.30458/19.03.2020, Instituția Prefectului Județului Bihor face precizarea înscrierii în bugetele locale a unei cote de 5% din fondul de rezervă bugetară din totalul cheltuielilor bugetare al consiliilor locale în vederea aplicării de măsuri pentru combaterea răspândirii și tratării virusului.

în baza celor menționate mai sus se acordă Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea un împrumut de maxim 8.011.000 lei cu trageri si rambursări multiple, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate cu derularea achizițiilor necesare gestionării infecțiilor cu COVID 19

 • (2) Suma acordată unității spitalicești cu titlu de împrumut va fi utilizată exclusiv pentru destinația prevăzută în contractul de finanțare aferentă proiectului precizat la alin. (1).

 • (3) Suma împrumutată se restituie împrumutătorului Municipiul Oradea din veniturile proprii sau alte surse ale împrumutatului.

 • III. Durata convenției civile

 • (1) împrumutul se acordă până la data de 31.12.2020 cu posibilitatea prelungirii, dar nu mai

mult de_______________.

 • (2) Sumele împrumutate în cursul exercițiului financiar se restituie împrumutătorului până cel târziu 27 decembrie a fiecărui an, la finele fiecărui exercițiu bugetar neputând exista sume împrumutate.

 • IV. Obligațiile împrumutătorului

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Municipiul Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării scrise de către spital în contul IBAN R060TREZ07621F43090XXXX, „Disponibil din sume primite de la bugetul local” deschis pe numele Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea la unitatea Trezoreriei Municipiului Oradea, în limita sumei de 8.011.000 lei.

 • V. Obligațiile împrumutatului

 • (1) Rambursarea împrumutului se efectuează până la data de 27 decembrie anul curent cu posibilitatea acordării la cerere, în anul 2021, a tranșei neutilizate din împrumut. Noua tranșă a împrumutului va fi restituită, nu mai târziu de 27 decembrie a anului 2021.

 • (2) împrumutul se va garanta cu veniturile proprii ale spitalului.

 • (3) în situația nerambursării la termen al împrumutului, se vor aplica majorări de întârziere în procent de 1% din valoarea totală a împrumutului nerestituit, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 • (4) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea .virează sumele datorate reprezentând împrumut în contul IBAN R020TREZ07624660251XXXXX, deschis pe numele Municipiului Oradea la Trezoreria Municipiului Oradea.

 • VI. Modificarea convenției civile

 • (1) Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

 • (2) în cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

 • (3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

 • - Pentru Municipiul Oradea, domnul llie Bolojan, în calitatea de primar și domnul Eduard Florea, în calitate de director economic, telefon 0259/437000, fax, e-mail primarie@oradea.ro

 • - Pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea , dl. Carp Gheorghe -în calitate de

manager și dl. Maghiar Marcel în calitate de director financiar-contabil, e-mail .............., telefon/fax

................., e-mail.......telefon/fax ...

Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contract și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții.

 • VII. Clauze finale

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare având aceeași valoare juridică.

ÎMPRUMUTĂTOR                                   ÎMPRUMUTAT

MUNICIPIUL ORADEA                  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Primar                                                     Manager

llie Bolojan                                                      Carp Gheorghe

Director Direcția Economică Control Financiar Preventiv

Eduard Florea


Director Financiar-Contabil

Maghiar Marcel


Director Direcția Juridică Eugenia Borbei