Hotărârea nr. 351/2020

hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecţie a partenerilor publici și privaţi în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de selecție a partenerilor publici și privați în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 252830/06.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 252833 din 06.05.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea procedurii de selecție a partenerilor publici și privați în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,

Având în vedere prevederile:

Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

H.G. nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Ținând seama de prevederile legale menționate mai sus, cât și de prevederile din Orientări privind accesarea finanțărilor din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și din Ghidul Solicitantului-Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și intenția DASO de a depune o cerere de finanțare în cadrul programului menționat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art.129 alin. 2 lit. e), alin.7, lit. b), art.139 alin. 3 lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART.1. Se aprobă procedura de selecție a partenerilor publici si privați în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, conform anexei, în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului-Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

ART. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

ART.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția de Asistență Socială Oradea

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Oradea

Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

Se afișează pe site-ul www.daso@rdsor.ro


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila ,

Anexă HCL nr 3 ^7 ! %    • (2Z'U^

PROCEDURA DE SELECTE A PARTENERILOR în cadrul proiectelor implementate prin POCU 2014-2020

în cadrul

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa prioritară - nr. 6 Educație și competențe

Prioritatea de investiții - 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectiv Specific 6.2. - Creșterea participăm ta învățământul ante-preșcolar și preșcolar. în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural și Obiectiv Specific 6.3

- Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

Apel de proiecte - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Introducere

în conformitate obiectivele Programului Operațional Capital Uman și condițiile specifice din Ghidul Solicitantului publicat pentru Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Direcția de Asistență Socială Oradea anunță organizarea unei proceduri de selecție a entităților juridice de drept public sau privat, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, pentru implementarea în parteneriat a proiectului 'Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea", în vederea depunerii cererii de finanțare aferente acestuia, cu scopul de a desfășura activități menite să asigure îmbunătățirea participării copiilor la educație - în cadrul Axei prioritare 6 -Educație și competențe, Apelul de proiecte - Program pilot de stimulare a participăm la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

 • I. SCOPUL PROCEDURII

Direcția de Asistență Socială Oradea, denumită în continuare Solicitant, intenționează să depună cerere de finanțare pentru proiectul Proiect integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea", în cadrul Apelului de proiecte „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate ”, Axa Prioritară nr 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții -

 • 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informate pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectivele specifice:

 • •  Obiectiv Specific 6.2. - Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural,

 • •  Obiectiv Specific 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

în vederea implementării proiectului mai sus menționat, solicitantul trebuie să selecteze partener/parteneri, iar prezenta procedură descrie etapele procesului de selecție a partenerilor din sectorul privat. în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor aplicabile.

I. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură este realizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și este aplicabilă în cadrul proiectului „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea”.

 • 1.1. Apelul de proiecte

Scopul apelului de proiecte

Scopul principal al proiectului constă în stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • -   Instituții de învățământ (ISCED 0 - 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională,

Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați, inclusiv cabinete individuale, cabinete asociate si societăți civile profesionale

 • -   Parteneri sociali din învățământul preumversitar (ex. organizații sindicale)

 • -   Instituții de cult si asociații religioase

 • -  Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

 • -  APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

 • - ONG

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Solicitantul trebuie să fie o organizație legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislației românești aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

2 Solicitantului NU i se poate acorda finanțarea nerambursabilă solicitată dacă:

 • -  este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvență unităților administrative teritoriale, respectiv faliment și lichidare conform Legii nr85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

 • -  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

 • -  se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • -  reprezentanții săi legaii/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

 • -  se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • -  reprezentanții săi legaii/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;

 • -  solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legaii/structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/ partenerului/partenerilor se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare;

 • -  se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

3 Să dețină capacitate financiară, aceasta urmând a fi evaluată având în vedere informațiile furnizate în cererea de finanțare, în funcție de tipul organizației

 • 4. Să dețină capacitatea de a contribui la inovarea socială ca soluție la problemele sociale sau la nevoile sociale nesatifăcute, prin activitățile sau serviciile inovative propuse;

 • 5. Desfășoară activități în unul din domeniile:

 • a. Stimulării participării copiilor la educație de la o vârstă timpurie precum și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii (programe de tip școală după școală, activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj, abilități sociale relaționale cu învățarea, activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață independentă ale copiilor, etc.);

 • b. Educație parentală, consiliere socială, suport emoțional/psihologic. consiliere vocațională, etc.

 • 6. Activitățile propuse, responsabilitățile precum și modul de implicare al entității (partenerului) în proiect răspund concret obiectivelor identificate și contribuie la îndeplinirea acestora;

Grupul țintă al proiectului

în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

 • 1) Preșcolari

 • 2) Elevi din învățământul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani)

 • 3) Părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate

Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei finanțări, preșcolarii și elevii din grupul țintă al proiectelor finanțate în apelul „Școala pentru toți” (AP 6), respectiv în cadrul apelurilor din cadrul AP 4 - PI 9.ii (OS 4.1 și OS 4.2.), AP5 -PI 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2) NU vor putea constitui grup țintă pentru acest apel de proiecte.

Rezultatele așteptate

în urma implementării operațiunilor finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vizează:

 • -  Rata de cuprindere îmbunătățită în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii.

 • -   Rata redusă de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectelor este de maxim 36 de luni

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen: 25.06.2020, ora 16:00.

Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maxim 300.000,00 euro

Valoarea eligibilă a unui proiect mare este de maxim 1.000.000,00 euro

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Infoeuro aferent lunii februarie 2020, respectiv 1 EURO = 4,7770 lei.

1.2. DESCRIEREA PROIECTULUI:

în cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute în mod corelat măsuri din cadrul OS 6.2. și respectiv OS 6 3., menite să asigure îmbunătățirea participării copiilor la educație de la o vârstă timpurie precum și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

în vederea îndeplinirii OS 6.2 și OS.6.3 vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

 • ♦  Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii - activitate relevantă și obligatorie

o Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional (sub-activitate relevantă și obligatorie) pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii: programe de tip Școală după Școală, suport educațional suplimentar și/sau complementar, activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj, abilități sociale relaționate cu învățarea etc. - pentru copiii de vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).

o Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin (sub-activitate relevantă și obligatorie) - Activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați (pentru copiii la care este nevoie), suport emoțional/psihologic, consiliere vocațională etc., prin sesiuni de grup și individuale, în funcție de nevoi, în vederea dezvoltării rezilienței copiilor și sprijinirii traversării perioadei de separare de părinți - pentru copiii de vârstă preșcolară și copiii/elevii din învățământul primar (6 -10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani).

o Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare (activitate relevantă) ateliere și workshop uri creative, de dezvoltare a abilităților manuale, muzicale etc., activități sportive, vizite, excursii, drumeții, tabere etc - pentru copiii de vârstă preșcolară și copiii/elevii din învățământul primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 am) și secundar superior (14-16 ani).

 • •  Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare - activitate relevantă în cadrul acestei activități pot fi derulate o serie de acțiuni suport pentru stimularea participării la servicii educaționale,

de ex., hrană, asigurarea de rechizite și materiale educative necesare bunei desfășurări a procesului educațional, asigurare echipamente și materiale destinate activităților recreative/sportive; alte forme de sprijin etc. Acordarea sprijinului material va fi condiționat de înscrierea și de participarea preșcolarului - elevilor la procesul de educație (grădiniță, școală nivel primar (6 - 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani)) și de participarea la activitățile obligatorii definite la activitatea 1.

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea relevanta si obligatorie) pentru reprezentanții copiilor (părintele din România în grija căruia a rămas copilul - în situația plecării unui părinte în străinătate - sau persoana în grija căreia a rămas copilul - în situația plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale în străinătate) în vederea înțelegerii nevoilor copiilor care cresc în absența unuia/ambilor părinți și dezvoltării abilităților parentale ale acestora, precum și, în funcție de nevoi, a soluționării diferitelor probleme de natură socială cu care se confruntă familiile, a obținerii a diverse beneficii sociale, realizării, când este cazul, a procedurii de delegare temporară a autorității părintești (procedură prin care se asigură reprezentantarea legală a copilului, atunci când ambii părinți sau părintele unic susținător al familiei monoparentale sunt/este plecați/plecat la muncă în străinătate) etc. în același timp se au în vedere activități de comunicare cu părinții din străinătate, în vederea informării acestora cu privire la evoluția copiilor -transmitere de informații (cu privire la situația generală a copilului, situația școlară, aspecte de natură medicală etc.), fotografii etc - telefonic, prin intermediul rețelelor de socializare, aplicațiilor de mesagerie privată, pe email etc. în funcție de situație.

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate (activitate relevanta) pentru a contribui la o mai bună identificare, protecție și monitorizare a copiilor aflați în această situație, precum și în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională și/sau financiară. Se va încuraja crearea de structuri comunitare consultative sau, acolo unde acestea există deja, activarea/revitalizarea acestora. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară (obligația delegării temporare a autorității părintești, în cazul plecării ambilor părinți/părintelui unic susținător al familiei monoparentale) și efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă - nivel regional -activitate relevantă .

Pentru a fi eligibilă, ca membru al parteneriatului (în calitate de lider de parteneriat sau de partener), o entitate trebuie să fie implicată cel puțin în implementarea unei activități relevante și obligatorii (activitatea 1 sau activitatea 3). în acest sens, în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte nu pot fi selectați parteneri exclusiv în vederea implementării activităților 2, 4 și 5 (așa cum au fost ele definite în cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice).

 • II. CADRU LEGISLATIV

 • •  OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

 • •  Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020",

 • •  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.”,

 • •  Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată și completată prin Legea 257/2013.

 • •  Hotărârea nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere si ingrijire a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate si a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta sociala si protecția copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

 • III. DEFINIȚII

Autoritate de Management

Structura din cadrul unei autorități publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operațional.

Angajament legai

Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului.

Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile inerente realizării proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale, care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare și naționale.

 • IV. DESCRIEREA PROCEDURII

 • V. 1. Activitatea de selecție are ia bază următoarele principii:

 • •  Transparența;

 • •  Nediscriminarea;

 • •  Tratamentul egal;

 • •   Eficiența utilizării fondurilor;

 • •  Legalitate;

 • •  Trasabilitate.

V 2 Documente utilizate

 • •  Anunț cu privire la intenția de selectare a partenerului/partenerilor;

 • •  Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor;

 • •  Raportul privind rezultatul procedurii de selecție;

 • •  Adresa de acceptare a partenerilor;

 • •  Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție.

V.3. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE

 • 1. Elaborarea anunțului de selecție, care va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a) Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.);

 • b) Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare;

 • c) Obiectivul general și scopul cererii de finanțare;

 • d) Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului;

 • e) Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener;

 • f)  Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte);

(în ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere respectarea cel puțin a cerințelor impuse de către AM/OI prin Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de proiecte în cauză.)

 • g) Forma de prezentare a aplicației de către entitatea interesată să devină partener (documente, format etc.)

 • 2. Publicarea anunțului de selecție

în vederea respectării principiului transparenței, solicitantul va publica pe site-ui propriu un anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entități privată/private. Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor. Termenul de 10 zile incepe in prima zi lucratoare următoare zilei publicării anunțului si se finalizează in cea de-a zecea zi lucratoare, fie la ora oficiala de închidere a instituției, in cazul in care documentele sunt solicitate pe suport hârtie, fie la ora 24.00 daca documentele pot fi transmise prin mijloace electronice.

 • 3. Constituirea comisiei de evaluare

Se va defini modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, care va aplica prezenta procedură de selecție, termenele și orice alte aspecte administrative,


acestea fiind în sarcina exclusivă a entității finanțate din fonduri publice aplicantă, conform legislației incidente și a reglementărilor interne.

Totuși, entitatea finanțată din fonduri publice aplicantă va avea în vedere respectarea legalității și asigurarea trasabilitățiî tuturor documentelor emise în cadrul procedurii de selecție, precum și regimul incompatîbilităților și conflictului de interese.)

 • 4. Evaluarea aplicațiilor

Evaluarea se va finaliza cu un Raport privind rezultatul procedurii de selecție, datat și semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al entității finanțate din fonduri publice aplicante, care va conține cel puțin următoarele:

 • a) Referințe:

 • •  procedura aplicată;

 • •  numărul/ data anunțului și data publicării acestuia;

 • b) Conținutul raportului:

 • •  Informații generale

 • •  Legislația aplicabilă

 • •  Calendarul procedurii de selecție

 • •  Modul de desfășurare a procedurii de selecție

 • •  Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere

 • •  Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură;

 • •  Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform modalității interne stabilite pentru selecție;

 • c) Concluzii și semnături

V. Metodologia de selecție

8

Principalele activități propuse a fi desfășurate de potențialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil

consistența și calitatea propunerii și expertizei (metodologii noi, inovative) aduse pentru implementarea proiectului

10

furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale din cadrul proiectului

10

9

Numărul de activități în care dorește partenerul să se implice

1 activitate

1

2 activități

3

Peste 3 activități

5

10

Experiență în implementarea unor proiecte, inclusiv cu finanțare europeană de către partener

între 1 -2 proiecte

1

Peste 2 proiecte

3

11

Numărul de angajați, de colaboratori permanenți

între 1-2

1

Mai mult de 2 angajați

3

12

Capacitate financiară și bază materială relevantă în raport cu activitățile din cadrul proiectului

15

TOTAL.

100

VL Dosarul participanților

Entitățile interesate de acest anunț, vor depune completate, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate în format electronic, prin specificarea următoarelor: “In atenția Direcției de Asistență Socială Oradea, pentru selecția de parteneri în vederea depunerii proiectului „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea”.

Documentele se vor transmite pe adresa de mail a Direcției de Asistență Socială Oradea: daso@rdsor.ro

Persoana de contact: Adina Ciucioiu,

e-mail: sps.dasoradea@gmail.com , tel. 0359 411925

Dosarele vor conține:

în format scanat, semnat, stampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 • a. Certificatul Constatator (operatori economici)/Certificatul de înregistrare la Judecătorie (organizații neguvernamentale) (nu mai vechi de 3 luni în cazul CertificatuluiConstatator)

 • b. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfășurarea unor activități relevante pentru prezentulproiect

 • c. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (dacă este cazul)

 • d. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale și a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat.

 • e. Rezultatul exercițiului financiar pentru ultimul an - bilanț contabil înregistrat de organul competent

 • f. Declarație cu privire la faptul că nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la capitolul 4.1.1 din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • g. Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese așa cum sunt

prezentate la Capitolul 3.2.4. din Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020:

 • h. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofmanțării la proiect și participarea la activitățile proiectului, dacă este cazul;

i Autorizări necesare pentru activitățile proiectului la a căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul;

j. Nota justificativa privind valoarea adăugată a partenerului, candidatul va preciza contribuția sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectuluițcf.Ghidul Solicitantului).

Nota justificativa va fi însoțită de:

 • •  CV-urile informat EUROPASS ale experților cheie propuși de candidat pentru proiect FiecareCV trebuie să specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect și trebuie să fie datat și semnat de expert.

 • •  Lista resurselor materiale deținute de candidat și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex : materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului)

 • •  Portofoliul de proiecte/contracte similare

k. Fisa a parteneruluițscurta descriere a entității) și o Scrisoare de intenție completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal, cu precizările de mai jos.

Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenție activitățile cadru ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune de resursele materiale si umane necesare Va furniza o scurta descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestor activități cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor (maximum 2 pagini format A4, Times New Roman 12).

Criterii de verificare a conformității administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română și vor fi depuse în forma precizată și în termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătură și stampilă), după caz.

NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerințe va fi automat respinsă.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin de 50 de puncte.

Termene de realizare:

• Data publicării anunțului de selecție. 12.05.2020.

Data limită a depunerii Dosarului de înscriere: 26.05.2020

 • •      Data publicării rezultatului procesului de selecție: 28.05.2020

 • •      Data limită a depunerii posibilelor contestații: 29.05.2020

 • •      Data publicării Anunțului cu privire ia rezultatul final al procedurii de selecție: 03.06.2020

 • •      Data emiterii Raportului procedurii de selecție 03.06.2020

 • •      Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel târziu în 05.06.2020

Partenerii selectați vor fi contactați direct, ia datele de contact furnizate la depunerea dosarelor de candidatură.

Persoana de contact: Adina Ciucioiu,

e-mail: sps.dasoradea@gmail.com , tel 0359 411925

 • 5. Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

Solicitantul publică pe site-ul propriu anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia

VII. Responsabilități

Faptul că o entitate a fost selectată ca Partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligație pentru Direcția de Asistență Socială Oradea, în situația în care cererea de finanțare depusă nu a fost selectată pentru finanțare. Toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul niciunei pretenții de natură financiară sau de orice alta natura, pentru niciuna dintrepărți

Direcției de Asistență Socială Oradea își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectați (de ex cazier fiscal etc) înainte de încheierea Contractului de administrare.

Posibili parteneri/candidați la statutul de partener își vor asuma prevederile articolului 326 din Codul penal.

Direcției de Asistență Socială Oradea își asumă reglementările legale în vigoare privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexe: Anexa 1 - Modei cadru - Acord de parteneriat

Director executiv DAS Oradea


întocmit.Ahn-Sorin Constantache - consilierAnexa nr. 5

ACORD DE PARTENERIAT

(Acordul încheiat între Beneficiar și Partener/Parteneri)

(Model recomandat)

Art. 1. Părțile

1. denumirea completa a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal1 ..., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

2 denumirea completa a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal.... având calitatea de membru 2/Partener 2

3. denumirea completă a organizației, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a

fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară........Prioritatea de investiție................, apel de proiecte (Cod generat MySMIS

si denumire)....................

 • (2)   Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1)   Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume roiul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2)   Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3)   Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4)    Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roiuri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                     Roiuri și responsabilități

Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care fiecare

Codul fiscal sau codul TVA, după caz

partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul cererii de finanțare

Se descriu resursele umane implicate, resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului si resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului

Partener 2

Partener n

 • (2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

t

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat

Partener 1

Total (se va corela cu valoarea eligibila a proiectului)

_______________________________________________________.....______________,

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

 • (3) Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în

Cererea de finanțare și în prezentul acord.                                ______

Organizația                   Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuției (în lei)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)

Partener 2

Partener n

(4) Informații despre conturile bancare

IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

Lider de proiect (partener 1)

Partener 2

Partener n

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1)

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopui elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • (2)   Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • (3)   In căzui proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • (4)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • (5)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI.

 • (6)   înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • (7)   Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • (8)   Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • (9)   Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • (10)  în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia ce! puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

 • (11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)    Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2)    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (3)    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante aie proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • (4)   Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

 • B. Obligațiile Partenerilor 2, 3, n

 • (1)   Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • (2)   Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (3)   Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • (4)    Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • (1)    Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3)   Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

 • (4)    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

 • (1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • (2)   Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al          Semnătura Data și locul semnării

parteneriat organizației

(Partener 1)

Partener 2 Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al          Semnătura Data și locul semnării

organizației

Partener 3 Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al           Semnătură Data și locul semnării

organizației