Hotărârea nr. 350/2020

hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție ”iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “ Iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de inițiator, inregistrat cu nr. 250005 din 07.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nor. 253012 din 07.05.2020, prin care se Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție , “luminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea,

Văzând Nota de fundamentare nr. 253010 din 07.05.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “ Iluminat arhitectural POD DACIA" din municipiul Oradea,

în conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H ota ratte:

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție

“ Iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

1 euro=4,8421 lei, din data de 30.04.2020

Valoarea totala a investiției (INV): 465.900,46 lei inclusiv TVA / 391.862,82 lei fara TVA din care: construcții montaj C+M: 434.554,43 lei inclusiv TVA / 365.171,79 lei fara TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I: 465.900,46 lei / 434.554,43 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Corp de iluminat tip WW 02 48 LED alb cald 30gr (1200mm) pentru iluminat piloni pod

48 buc

Corp de iluminat tip WW 02 12 LED alb rece 30gr (300mm) pentru iluminat pilaștrii din beton

50 buc

Corp de iluminat tip WW 02 36 LED 900mm albastru 6 grd G2 pentru iluminat jet apa

8 buc

Corpurile vor fi racordate la cutia de iluminat existent prin cablu CYAbY 5*2,5 mmp

Finger Jet

4 buc

Pompe submersibile Grundfos

4 buc

Durata estimata de execuție: 2 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Direcția Tehnica.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul municipiului Oradea

Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

Direcția Economica.

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 350


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"