Hotărârea nr. 35/2020

privind abrogarea H.C.L. nr. 300/27.03.2018 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară și prescolară în municipiul Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

e1302a5597578125b307bba9adae34415a2bfd0fbed8e9b647b10da4dd956288


 

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind abrogarea H.C.L. nr. 300/27.03.2018 și aprobarea  noilor indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară și prescolară în municipiul Oradea

 

          Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub. nr. 433060 din 15.11.2019 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 18606 din 21.01.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea abrobarea H.C.L. 300/27.03.2018 și aprobarea noilor indicatori  tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma reactualizării prețului contractului în baza OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea, ce se finanțează în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Ţinând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 44, alin (4) ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

    Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. a),  respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

                Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma reactualizării prețului contractului în baza OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea, după cum urmează: 

             Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

             Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

             Beneficiar: Municipiul Oradea.

                  Valoarea totală a investiției:                            1.993.871,39 lei fără TVA

                      Din care C+M:                                                                  1.466.934,66 lei fără TVA

                      Durata de realizare a investiției:                                12  luni

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1, Axa prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4. și din bugetul local.

 

                Art. 2.    Se aprobă Anexa nr. 1 privind descrierea investiției propuse.

                Art. 3.    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 300 / 2018.

                Art. 4.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 5.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului Județului Bihor

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Direcția Patrimoniu Imobiliar

-          Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

-          Direcția Economică

-          Se afişează pe www.oradea.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 35

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi ,, abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Pag 1


OBIECTIV:

EXTINDEREA CRESEI SI GRĂDINIȚEI NR.53 CU ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPRESCOALARA SI PREȘCOLARA IN MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant:

Proiect:

Faza:

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Executant:

Planșa:

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7


al obiectivului de investiții

EXTINDEREA CRESEI SI GRĂDINIȚEI NR.53 CU ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPRESCOALARA SI PREȘCOLARA IN MUNICIPIUL ORADEA

Faza PT actualizat conform OUG 114

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea

0.00

0.00

0.00

inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,100.00

969.00

6,069.00

3.1.1

Studii de teren

1,100.00

209.00

1,309.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,100.00

779.00

4,879.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si

0.00

0.00

0.00

autorizații

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

66,895.00

12,71005

79,605.05

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

34,695.00

6,592.05

41,287.05

si deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

0.00

0.00

0.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

3,200.00

608.00

3,808.00

execuție

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

29,000.00

5,510.00

34,510.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

4,650.00

883.50

5,533.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

4,650.00

883.50

5,533.50

3.8

Asistenta tehnica

24,300.00

4,617.00

28,917.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,100.00

1,539.00

9,639.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de

8,100.00

1,539.00

9,639.00

control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

Construcții

3.8.2

Dirigentie de șantier

16,200.00

3,078.00

19,278.00

TOTAL CAPITOL 3

100,945.00

19,179.55

120,124.55

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,459,837.45

277,369.12

1,737,206.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

III PROCURARE

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj

97,450.00

18,515.50

115,965.50

si echipamente de transport

4.5

Dotări

  • 4.5.1. Arhitectura

  • 4.5.1.1. Lista mobilier

145,341.54

145,341.54

145,341.54

27,614.89

27,614.89

27,614.89

172,956.43

172956.4326

172956.4326

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,702,628.99

323,499.51

2,026,128.50

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7,097.21

1,348.47

8,445.68

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

7,097.21

1,348.47

8,445.68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,215.77

0.00

10,215.77

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,702.63

0.00

1,702.63

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

8,513.14

0.00

8,513.14

urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

0.00

0.00

0.00

construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

170,184.42

32,335.04

202,519.46

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2,800.00

532.00

3,332.00

TOTAL CAPITOL 5

190,297.40

34,215.51

224,512.91

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                                           1,993,871.39          376,894.57           2,370,765.96

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)                     1,466,934.66          278,717.59            1,745,652.25