Hotărârea nr. 349/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nor. 253948/17.02.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat cu nr. 253951/07.05.2020 intocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

in temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: 9

ART 1. Aprobarea eșalonării indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiție:“Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”, conform anexei:

Valoarea totală a investiției, fără TVA:

Valoarea totala a investiției:              5.681.162,92 lei fără TVA

DincareC + M                       5.022.957,10 lei fără TVA

ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

  • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • •  SC Termoficare Oradea SA

Oradea, 8 mai 2020

Nr. 349

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEAZĂ SECRETwww.oradea.ro

Programul guvernamental Termoficare 2019- 2027 ANEXA

la HCL 2^9 din

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL

LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL NeEIigibil

Cheltuieli Anul 2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul

2020 BS

Cheltuieli Anul

2021 BS

Termen/

Perioada implementare

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[Iei]

[lei]

Hei]

[Iei]

[Iei]

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

6,749,580.00

6,081,532.75

5,169,302.84

912,229.91

668,047.25

423,945.85

1,695,783.39

925,970.15

3,703,880.61

4 luni