Hotărârea nr. 348/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero – Piața Cetății; uncta ive renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste uncta termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 253425/07.05.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat cu nr. 253427/07.05.2020 intocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART 1. Se aprobă eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiție: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:                   7.523.133,96 lei

DincareC + M                           4.713.535,47 lei

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental “Termoficare1*, după cum urmează:

 • - minim 15% din surse de la bugetul local

 • - până la 85% de la bugetul de stat

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

 • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

 • •  SC Termoficare Oradea SA


  Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA

  la HCL^j din

  Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

  Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

  Specificație -Tip cheltuiala

  TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

  TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

  BS

  BL Eligibil

  BL NeEligibil

  Cheltuieli Anul 2020 BL

  Cheltuieli Anul 2021 BL

  Cheltuieli Anul

  2020 BS

  Cheltuieli Anul 2021 BS

  Termen/

  Perioada implementare

  [leij

  [lei]

  [leij

  [lei[

  [lei]

  [lei]

  [lei]

  [lei]

  [lei]

  Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

  8,937,774.18

  8,435,377.50

  7,170,070.88

  1,265,306.63

  502,396.67

  883,851.65

  883,851.65

  3,585,035.44

  3,585,035.44

  6 luni