Hotărârea nr. 346/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 253374/07.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 253378/07.05.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor legate pentru obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART 1. Se aprobă eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiție: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:            3.840.948,75 lei

Din care C + M                               1.524.303,77 lei

Finanțarea investiției:

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental “ Termoficare", după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

- până la 85% de la bugetul de stat

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

  • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • •  SC Termoficare Oradea SA

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 346


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „penTru"

^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu AiiProgramul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA

HCL 3^6 din flț 05- £oZO

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL Neeligibil

Cheltuieli Anul 2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul

2020 BS

Cheltuieli Anul 2021 BS

Termen/ Perioada implementare

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

[Iei]

[lei]

[lei]

[lei]

Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

4,567,076.09

4,329,804.12

3,680,333.51

649,470.62

237,271.96

443,371.29

443,371.29

1,840,166.75

1,840,166.75

4 luni