Hotărârea nr. 344/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent"

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 253571/07.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. nr. 253582 din 07.05.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent",

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021.

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în acest context, în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 -Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

f

Art. 1 Se aprobă eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent", conform anexei.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 83.544.445,89 lei

din care: construcții montaj (C+M):       22.129.424,31 lei

Finanțarea investiției:

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental“ Termoficare", după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

- până la 85% de la bugetul de stat

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • • Primarul Municipiului Oradea

  • • Direcția Economică

  • • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • • societatea Termoficare Oradea SA

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 344


CONTRASEMNEAZĂ secretargSneral


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

Programul guvernamental Termoficare 2019- 2027 ANEXA

la HCL^^6 din

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (Grup 7 Proiectare+Execuție+Supervizare)

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL

Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL Neeligibil

Cheltuieli Anul 2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul 2020 BS

Cheltuieli Anul

2021 BS

Termen/

Perioada implementare

(«ei]_________

lleij

[leii

|Iei)

[lei]

[leij

[leii

[lei[

[leij

Unitate de producție cogenerare de inalta eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (Grup 7

Proiectaret-Execuție+Supervizare)

83,544,445.89

80,562,827.50

68,478,403.38

12,084,424.13

2,981,618.39

4,519,812.75

10,546,229.76

20,543,521.01

47,934,882.36

12 luni