Hotărârea nr. 343/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 253205/07.05.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat cu nr. 253604/07.05.2020 intocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în acest context, în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul

Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

I

ART 1. Aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"conform anexei.

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:               1.177.089,60 lei fără TVA

Din care C + M                              631.543,49 lei fără TVA

Finanțarea investiției:

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental “Termoficare“, după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

- până la 85% de la bugetul de stat

ART 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •   Direcția Economica din cadrul Primăriei

 • •   Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

 • •  SC Termoficare Oradea SA

  Oradea, 8 mai 2020

  Nr. 343  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETARlȘENERAL


  www.oradea.ro


  Programul guvernamental Termoficare 2019- 2027 ANEXA la           din Qj 05

  Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

  Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  Specificație -Tip cheltuiala

  TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

  TOTAL

  Eligibil -inclusiv TVA

  BS

  BL Eligibil

  BL Neeligibil

  Cheltuieli Anul 2020 BL

  Cheltuieli

  Anul 2021 BL

  Cheltuieli Anul 2020 BS

  Cheltuieli Anul

  2021 BS

  Termen/

  Perioada implementare

  [lei]

  [lei]

  [Iei]

  [lei]

  [lei]

  Hei]

  [lei]

  [lei]

  [lei]

  Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

  1,398,920.00

  1,321,582.01

  1,123,344.71

  198,237.30

  77,337.99

  137,787.64

  137,787.64

  561,672.36

  561,672.36

  4 luni