Hotărârea nr. 342/2020

hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, nregistrat sub nor. 253633/07.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat cu nr. 253503/07.05.2020 intocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de

obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”

Având în vedere faptul că nu este semnat contractul de finanțare și nu este demarată procedura de achiziție, se impune eșalonarea cheltuielilor aferente legate de realizarea obiectivului de investiției pe o perioadă de doi ani, respectiv 2020 și 2021.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în acest context, în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a) lit.g) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

I

ART 1 Se aprobă eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”, conform anexei:

Valoarea totală a investiției, fără TVA:

5.426.734,47 lei fără TVA

4.713.945,35 lei fără TVA


Valoarea totala a investiției:

Din care C + M

Finanțarea investiției:

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental “Termoficare", după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

- până la 85% de la bugetul de stat

ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează Municipiul Oradea.

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •         Instituția Prefectului județului Bihor

  • •       Primarul municipiului Oradea

  • •       Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •       Direcția Economica din cadrul Primăriei

  • •        Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • •      SC Termoficare Oradea SAOradea, 8 mai 2020 Nr. 342

Programul guvernamental Termoficare 2019-2027 ANEXA la HClMZ1 din Q?

Eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

Specificație -Tip cheltuiala

TOTAL LUCRARE -inclusiv TVA

TOTAL

Eligibil -inclusiv TVA

BS

BL Eligibil

BL Neeligibil

Cheltuieli Anul

2020 BL

Cheltuieli Anul 2021 BL

Cheltuieli Anul

2020 BS

Cheltuieli Anul 2021 BS

Termen/

Perioada implementare

[lei]

lleij

[Iei]

[Ici]

Hei]

[lei]

[lei]

[lei]

[lei]

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

6,447,450.00 '

5,690,503.84

4,836,928.26

853,575.58

756,946.16

473,656.38

1,420,969.15

1,138,206.12

3,414,618.35

4 luni