Hotărârea nr. 34/2020

pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, cod SMIS 122087

 

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019  si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, cod SMIS 122087

 

          Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 18875 din 22.01.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 19247 din 22.01.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma reactualizării prețului contractului în baza OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, ce se finanțează în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Ţinând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 44, alin (4) ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

    Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. a),  respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

                Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC în urma reactualizării prețului contractului în baza OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiție: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea cod SMIS 122087, după cum urmează: 

             Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

             Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

             Beneficiar: Municipiul Oradea.

                  Valoarea totală a investiției:                             2.225.235,15 lei fără TVA

                                Din care C+M:                                                         1.111.571,76 lei fără TVA

                               Durata de realizare a investiției:                 12  luni

             Finanțarea investiției se va realiza prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4 și din bugetul local al Municipiului Oradea.

                Art. 2.    Se aprobă Anexa nr. 1 privind descrierea investiției propuse.

                Art. 3.    Se aprobă abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 2019 pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                Art. 4.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 5.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului Județului Bihor

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Direcția Patrimoniu Imobiliar

-          Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

-          Direcția Economică

-          Se afişează pe www. oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 34

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi ,, abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

|               ---- -                            DEÎ/ÎZGE^ERÂL                                    '    ------- |

__________________________________________________Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții_________________________________________________

Reabilitare si echiparea Infrastructurii educaționale pentru Invatamantul professlonal si tehnic si Invatarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului tehnic Tralan Vuia din Oradea

Beneficiar / Investitor

Municipiul Oradea


în mii lei / mii euro la cursul BNR                                                    z 7320 lei/euro din data de 15.07 2019

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA

MII lei

I MII euro

MII lei

MII lei

| Mii euro

1

2

3

4

5

6

1   7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0000

) o.oooot

) o.oooot

0.0000

)    0.00000

1.2

Amenajarea terenului

o.oooot

) o.oooot

o.oooot

o.oooot

0.00000

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

o.oooot

o.oooot

o.oooot

o.oooot

o.ooooc

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilizatorilor

o.oooot

o.oooot

o.oooot

o.oooot

0.00000

TOTAL CAPITOL €

o.oooot

o.oooot

o.ooooc

o.ooooc

0.00000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilittăților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

o.oooool O.OOOOOl 0.000001     0.000001 o.oooot

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

o.oooot

o.oooot

0.00000

o.ooooc

0.00000

3.1 1

Studii de teren

o.ooooc

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

o.oooot

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

3.1.3

Alte studii specifice

o.ooooc

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

o.ooooc

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

3.3

Expertizare tehnica

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

o.ooooc

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Proiectare

59.10000

12.48943

11.22900

70.32900

14.86243

3.5.1

Tema de proiectare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

27.90000

5.89603

5.30100

33.20100

7.01627

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.20000

0.67625

0.60800

3.80800

0.80473

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

28.00000

5.91716

5.32000

33.32000

7.04142

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.7

Consultanta

1.83985

0.38881

0.34957

2.18942

0.46268

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.7.2

Auditul financiar

1.83985

0.38881

0.34957

2.18942

0.46268

3.8

Asistență tehnică

36.73667

7.76346

6.97997

43.71664

9.23851

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

15.00000

3.16991

2.85000

17.85000

3.77219

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.

8.00000

1.69062

1.52000

9.52000

2.01183

3.8.2

Dirigentie de șantier

13.73667

2.90293

2.60997

16.34664

3.45449

TOTAL CAPITOL 3

97.67652

20.64170

18.55854

116.23506

24.56362

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,089.62508

230.26735

207.02877

1,296.65385

274.01814

CONSTRUCȚIE

1.089.62508

230.26735

207.02877

1,296.65385

274.01814

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7.31808

1.54651

1.39044

8.70852

1.84035

4.3

Utilaje, echipamente tehnologicesi funcționale care necesita montaj

21.00000

4.43787

3.99000

24.99000

5.28107

4.4

Utilaje, echipamente tehnologicesi funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

983.16248

207.76891

186.80087

1.169.96335

247.24500

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

2,101.10564

444.02063

399.21007

2,500.31571

528.38455

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.62860

3.09142

2.77943

17.40803

3.67879

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

14.62860

3.09142

2.77943

17.40803

3.67879

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.58158

1.17954

0.00000

5.58158

1.17954

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.58158

1.17954

0.00000

5.58158

1.17954

5.2.3

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4.39935

0.92970

0.83588

5.23523

1.10635

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

1.84346

0.38957

0.35026

2.19372

0.46359

TOTAL CAPITOL 5

26.45299

5.59023

3.96557

30.41856

6.42827

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6                               ,

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

2,225.23515

470.25257

421.73418

2,646.96933

559.37644

Din care C + M                                          I

\1,111.57176

234.90527

211.19863

1,322.77039

279.53728

S.C. BHPROINV S.R.L. Bunea Elena Ramona Administrator