Hotărârea nr. 339/2020

hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

Privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 252969/07.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 252806/06.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1 si a art.2 din H.C.L. nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” ca urmare a etapei de evaluare-contractare,

Luând în considerare HCL nr. 183/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Având în vedere Adresa nr. 250894/05.05.2020, emisă de MLPDA, care conține observații asupra documentelor transmise, fiind invocat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3194/1084/3734/2019, se impune modificarea art. 1 și a art.2 din HCL nr. 183/2020 în sensul în care Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Oradea, în sarcina căruia cade și ducerea la îndeplinire a hotărârii menționate

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d), e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: »

ART. I.Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 183/2020, care va avea următorul conținut:

Art 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiție: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:                1.215.839,33 lei

Din care C + M                          906.187,04 lei

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.

Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006" respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

 • - minim 15% din surse de la bugetul local

 • - până la 85% de la bugetul de stat

  CAPACITATI

  Capacitatea termica PT alimentate

  2,244 Gcal/h

  Număr minipuncte termice

  1 buc

  investiție specifica

  328.660 lei/PT

  tip rețea

  2 conducte

  Lungimea rețelei

  376 m

  investiție specifica

  2016 lei/m rețea

  Număr cămine de vane

  1 buc

DURATA DE REALIZARE

Durata estimata pentru implementarea efectiva a investiției este de 4 luni.

ART.II. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 183/2020, care va avea următorul conținut: Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

ART.III Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •       Instituția Prefectului județului Bihor

 • •      Primarul Municipiului Oradea

 • •      Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •      Direcția Economică din cadrul Primăriei

 • •      Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •     SC Termoficare Oradea SA

 • •      Se afișează pe site-ul www.oradea.ro