Hotărârea nr. 338/2020

hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții:

„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent"

Analizând Refertul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 252946/07.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 252950/07.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1 si a art. 3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" ca urmare a etapei de evaluare-contractare,

Luând în considerare HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții:,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent",

Având în vedere Adresa nr. 250894/05.05.2020, emisă de MLPDA, care conține observații asupra documentelor transmise, fiind invocat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3194/1084/3734/2019, se impune modificarea Art. 1 si a Art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 în sensul în care Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Oradea, în sarcina căruia cade și ducerea la îndeplinire a hotărârii menționate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d), e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

i

Art. I.Se aprobă modificarea Art. 1 din HCL nr. 322/27.04.2020, care va avea următorul conținut:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" astfel:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 83.544.445,89 lei

din care: construcții montaj (C+M):       22.129.424,31 lei

Indicatori minimi la sarcină nominală:

b1. Sarcina termică minimă a UfCog CAF (2x25MW): 50,0 MW

b2. Randament minim al UfCog CAF:           92,5% MW

b3. Sarcina electrică minimă a UCog cu Motor (1 buc): 7,8 MW

b4. Randament minim a UCog cu Motor:             82,5%

b5. Eficienta electrică minimă a UCog cu Motor:       47,5 %

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

Beneficiar: Municipiul Oradea

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat. Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006" respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

  • - minim 15% din surse de la bugetul local

  • - până la 85% de la bugetul de stat

Art.ll Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. III Se aprobă modificarea art. 3 din HCL 322/27.04.2020, după cum urmează

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •  societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin ‘

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 338


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARJ3ENERAL loriel Vila ? i

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"