Hotărârea nr. 337/2020

hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 184/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 si a art. 2 din HCL nr. 184/2020

privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea sub nr. 252660/06.05.2020, Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 252878/06.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1 si a art. 2 din H.C.L. nr. 184/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”ca urmare a etapei de evaluare-contractare,

Luând în considerare HCL nr. 184/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

Având în vedere Adresa nr. 250894/05.05.2020, emisă de MLPDA, care conține observații asupra documentelor transmise, fiind invocat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3194/1084/3734/2019, se impune modificarea art. 1 si a art. 2 din HCL nr. 184/2020 în sensul în care Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Oradea, în sarcina căruia cade și ducerea la îndeplinire a hotărârii menționate

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d), e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: 9

Art. I.Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 184/2020, care va avea următorul conținut:

ART 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiție: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:                3.840.948,75 lei

DincareC + M                         1.524.303,77 lei

Finanțarea investiției:

Investiția va fi realizata in cadrul programului guvernamental “ Termoficare", după cum urmează:

  • - minim 15% din surse de la bugetul local

  • - până la 85% de la bugetul de stat

CAPACITATI

Din analiza condițiilor de realizare a investiției, a avantajelor și dezavantajelor celor două opțiuni ale SF, selectăm Opțiunea 1 ca opțiune optimă recomandată pentru realizarea investiției, care are următoarele

capacități


Capacitatea termica PT alimentate Număr minipuncte investiție specifica tip rețea

4,508 Gcal/h 24 buc 96.473 lei/PT 2 conducte 692 m 2159 lei/m rețea 2 buc


Lungimea rețelei investiție specifica

Număr cămine de vane

DURATA DE REALIZARE

Durata estimata pentru implementarea efectiva a investiției este de 4 luni.

Art.ll. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 184/2020, care va avea următorul conținut: Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art.lll Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Direcția Economică din cadrul Primăriei

Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

SC Termoficare Oradea SA

Se afișează pe site-ul www.oradea.roOradea, 8 mai 2020 Nr. 337

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”