Hotărârea nr. 334/2020

hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan și Parcul Traian”

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oraea, înregistrat sub nr. 252970 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 252807/06.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art. 1 si a art. 2 din H.C.L. nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan și Parcul Traian” ca urmare a etapei de evaluare-contractare,

Luând în considerare HCL nr. 181/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan si Parcul Traian”

Având în vedere Adresa nr. 250894/05.05.2020, emisă de MLPDA, care conține observații asupra documentelor transmise, fiind invocat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3194/1084/3734/2019, se impune modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 în sensul în care Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Oradea, în sarcina căruia cade și ducerea la îndeplinire a hotărârii menționate

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d), e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

9

Art. I.Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 181/2020, care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, in vederea realizării obiectivului de investiție: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losif Vulcan și Parcul Traian”, astfel:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției, fara TVA:

Valoarea totala a investiției:            4.440.444,04 lei

Din care C + M                        2.589.073,03 lei

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.

Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006" respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

  • - minim 15% din surse de la bugetul local

  • - până la 85% de la bugetul de stat

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată pentru implementarea efectivă a investiției este de 4 luni

Art.ll. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 181/2020, care va avea următorul conținut:

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art.lll Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •       Instituția Prefectului județului Bihor

  • •      Primarul Municipiului Oradea

  • •      Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •      Direcția Economică din cadrul Primăriei

  • •      Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • •     SC Termoficare Oradea SA

  • •     Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 8 mai 2020

Nr. 334

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"