Hotărârea nr. 330/2020

hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

Privind modificarea art. 1 si a art. 2 din HCL nr. 69 /2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 252965/07.05.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 252803/06.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea art. 1 si a art. 2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”, ca urmare a etapei de evaluare-contractare,

Luând în considerare HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”,

Având în vedere Adresa nr. 250894/05.05.2020, emisă de MLPDA, care conține observații asupra documentelor transmise, fiind invocat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3194/1084/3734/2019, se impune modificarea art. 1 si a art. 2 din HCL nr. 69/2020 în sensul în care Beneficiarul investiției este UAT Municipiul Oradea, în sarcina căruia cade și ducerea la îndeplinire a hotărârii menționate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), d), e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: »

Art.l Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 69/2020, care va avea următorul conținut:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”

astfel:

IV.Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea

Valoarea totală a investiției, fără TVA:

Valoarea fără TVA:                  11.146.553,47 lei,

* din care C+M                9.785.936,87 lei.

Finanțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat.

Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006“ respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

 • - minim 15% din surse de la bugetul local

 • - până la 85% de la bugetul de stat

CAPACITĂȚI

Ca urmare a realizării lucrării Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610:

 • • Capacitatea termica consumatori 11,5 Gcal/h

 • • Număr puncte de racord 82 buc

 • • număr puncte echilibrare 82 buc

 • • tip rețea distribuție 4 conducte (2 conducte incalzire 1 conducta acm si 1 conducta recirculare)

 • • Lungimea rețelei 2860 m

 • • investiție specifica 3897,4 lei/m rețea

 • • Număr cămine de vane 11 buc

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată pentru implementarea efectivă a investiției este de 4 luni, cu o durata de timp de 2 luni pentru lucrări pregătitoare (proiectare, achiziții etc.).

Art.ll Se aprobă Modificarea art. 2 din HCL nr. 69/2020, care va avea următorul conținut:

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art.lll Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Direcția Economică din cadrul Primăriei

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  SC Termoficare Oradea SA

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 330

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru'


loi


Vila