Hotărârea nr. 328/2020

hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Clus Therm Transylvania”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „ClusTherm Transylvania”

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nor. 248919 din 30.03.2020, inițiat de către primarul muncipiului Oradea și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 248913 din 30.04.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „ClusTherm Transylvania”,

Ținând cont de HCL nr. 2 din 14 ianuarie 2020 privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania",

Având în vedere multiplele oportunități de finanțare care vor fi disponibile pentru asocierile de tip cluster in exercițiul financiar 2021-2027, precum și a importanței strategice a resursei geotermale pentru Municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. r), alin. (9) lit. a) și art. 139 al (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între UAT Municipiul Oradea și Asociația ClusTherm Transylvania în vederea depunerii spre finanțarea a proiectului "ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale” conform anexei 1 la prezenta hotărâre

ART. 2. Se mandatează d-l llie BOLOJAN - primarul Municipiului Oradea pentru semnarea Protocolului de colaborare aprobat la art. 1 si pentru susținerea in AGA Asociației „ClusTherm Transylvania” a majorării nivelului cotizației anuale a Municipiului Oradea la 64.500 lei pentru anul 2020.

ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Asociația ClusTherm Transylvania

ART. 4. Prezenta hotarare se comunica cu:

Primarul Municipiului Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

Asociația ClusTherm Transylvania prin grija DMPFIwww.oradea.roASOCIAȚIA CLUSTHERM

UAT Municipiul Oradea

Nr.din

Asociația ClusTherm Transylvania

Nr.din

PROTOCOL DE COLABORARE

Prezentul protocol s-a încheiat având în vedere următoarele:

 • - înființarea Asociației ClusTherm Transylvania în scopul creșterii competitivității economice a membrilor, atât în plan național, cât și în plan internațional, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale prin încheierea nr. 486/2020 emisă de către Judecătoria Oradea;

 • - calitatea de membru fondator al Municipiului Oradea în cadrul Asociației ClusTherm Transylvania;

 • - Actul Constitutiv și Statutul Asociației ClusTherm Transylvania, precum și Planul de Management al Asociației ClusTherm Transylvania pentru anul 2020;

 • - oportunitatea finanțării prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 a Proiectelor pentru Clustere de Inovare, program unde asociația este beneficiar eligibil;

 • - asistarea Asociației ClusTherm Transylvania pe parcursul pregătirii proiectului "ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale"

 • - HCL a Municipiului Oradea nr. 42 din 28 Ianuarie 2020 privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobiliul din Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 49 (înscris în CF 189682) în favoarea Asociației Clustherm Transylvania.

UAT MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în mun. Oradea, Pța Unirii, nr. 1, jud. Bihor, Cod de identificare fiscală 4230487, reprezentată prin dl. Bolojan Ilie-Gavril, având funcția de Primar

și

ASOCIAȚIA CLUSTHERM TRANSYLVANIA, cu sediul în Mun. Oradea, str. Al. Cazaban nr. 49, jud. Bihor, Cod de identificare fiscală 42375340, reprezentată prin dna. Nicula Oana-Laura, având funcția de Președinte al Consiliului Director, convin asupra încheierii următorului Protocol de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

 • I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

Art. 1. Prezentul protocol se încheie în scopul stabilirii cadrului de colaborare între entitățile de mai sus, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul "ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale"

Obiectivele protocolului

Art. 2. Asigurarea bazei materiale, a resurselor umane și financiare pentru depunerea cererii de finanțare pentru proiectul "ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale", obiectiv ce va fi atins prin:

 • a) încheierea unui contract de servicii privind întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI;

 • b) transferarea sumei necesare achitării contravalorii serviciilor privind întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI.

 • II. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 3. Protocolul întră în vigoare la data semnării sale și are o durată de 3 luni, putând fi prelungit cu acordul părților

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile Asociației ClusTherm Trasylvania:

Art. 4. Asociația ClusTherm Trasylvania va încheia un contract de prestări servicii pentru întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI în condițiile legislației în vigoare pentru obiectivul de investiții "înființarea a 2 laboratoare de cercetare în domeniul geotermal", care va fi parte integrantă a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Clustherm Transylvania în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Prioritatea de investiții: PI la: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes European, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD;

Art. 5. Asociația ClusTherm Trasylvania va asigura depunerea în termen a cererii de finanțare în sistemul electronic MySmis, care va include și documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții "înființarea a 2 laboratoare de cercetare în domeniul geotermal".

Obligațiile UAT Municipiul Oradea:

Art. 6. Resursele financiare necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții "înființarea a 2 laboratoare de cercetare în domeniul geotermal" vor fi asigurate prin intermediul cotizației anuale.

 • IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 7. Protocolul încetează prin:

 • (1) acordul părților;

 • (2)  denunțare unilateral/reziliere, prin notificare scrisă a celeilalte părți privind încetarea protocolului, cu minim 30 de zile în avans.

 • V. VALIDITATEA CLAUZELOR

Art. 8. (1) în cazul în care oricare din prevederile prezentului protocol devine invalidă, restul clauzelor rămân valide.

 • (2) Oricare asemenea prevedere devine invalidă, ea va fi înlocuită de o alta având conținut asemănător, în măsura concordanței ei cu prevederile legale și cu voința părților.

 • (3) Orice înțelegere verbală este considerată nulă și lipsită de efecte juridice.

 • (4) Eventualele amendamente, adăugiri sau orice alte modificări făcute asupra prezentului protocol sunt considerate valide numai dacă sunt confirmate în scris.

 • (5) Neîndeplinirea prevederilor stabilite duce la rezilierea protocolului, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare adresată celeilalte cu 30 de zile înainte.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 9. (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul protocol. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea acordului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maxim 5 zile de la apariția sa, precum și în cazul încetării acesteia, tot în maxim 5 zile.

 • (3) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult, fiecare parte poate renunța la executarea prezentului protocol pe mai departe. în nici un caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dare le au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

 • VII. ALTE DISPOZIȚII COMUNE

Art. 10. Părțile se angajează să planifice, organizeze și desfășoare activitățile și programele în concordanță cu principiul respectului reciproc, al transparenței și al responsabilității.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 11. (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional, care va devein parte integrantă a prezentului protocol.

 • (2) Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării de către ultima parte.

 • (3) Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de 3 luni, începând cu data semnării acestuia de ambele părți, cu posibilitatea prelungirii de comun acord.

Art. 12. Drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul protocol nu pot fi concesionate fără consimțământul scris al celeilalte părți.

Art. 13. Divergențele de interpretare sau de aplicare a dispozițiilor protocolului se soluționează pe cale amiabilă, prin consultări și/sau negocieri. în caz contrar, Părțile pot pune în aplicare prevederile art. 11.

Protocolul de colaborare a fost încheiat astăzi,, într-un număr de 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

UAT Municipiul Oradea

Primar

Ilie Bolojan


Asociația ClusTherm Transylvania

Președinte al Consiliului Director

Oana Nicula

Director Direcția Economică

Manager general

Adrian Foghiș


Eduard Florea

Director Direcția Juridică

Eugenia Borbei