Hotărârea nr. 327/2020

hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul “Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și

preșcolară în municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nor. 249686/4.05.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 248779/30.04.2020 prin care Serviciul Elaborare Proiecte din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul “Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și preșcolară în municipiul Oradea", rezultat în urma etapei de contractare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), d) alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

I

Art.1 Se aprobă bugetul actualizat si cheltuielile legate de proiectul “Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și preșcolară în municipiul Oradea” în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei contractare și a recomandărilor Organismului Intermediar pentru POR 2014-2020 ADR Nord-Vest.

Art.2 Se aprobă valoarea totala a proiectului “Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și preșcolară în municipiul Oradea în cuantum de 3,596,281.75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 2,149,732.19 lei (inclusiv TVA), si valoarea totala neeligibila de 1,446,549.56 lei.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 42,994.64 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie anteprescolară și preșcolară în municipiul Oradea”.

Art.4 Se abrogă Art. 2, Art.3 din HCL 65/2020.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Instituția Prefectului - Județul Bihor

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -  Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Sef

  • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

Oradea, 8 mai 2020

Nr. 327

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"