Hotărârea nr. 326/2020

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 250742 din 05.05.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 250745 din 05.05.2020 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Luând în considerare:

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr. 125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

 • -   prevederile art. 4, art. 5 alin. 2, art. 19, art. 49, art. 50 și ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), lit. c), lit. k), art.139 alin.

(3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. "Se aprobă repartizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei de 16.922,20 mii lei după cum urmează:

 • - 400 mii lei pentru „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a lll-a” - Racord la PT 406, situat pe Aleea Ștrandului, (Obiectul 7, parțial -Tronsonul dintre str. General H.M. Berthelot și Parcul I.C. Brătianu, Oradea),

 • - 500 mii lei pentru decontarea lucrărilor executate în cadrul proiectului “Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 2”

 • - 16.022,20 mii lei pentru acordarea unor împrumuturi celor două spitale aflate în subordinea Consiliul Local:

 • •   Spitalului Clinic Municipal "Dr.Gavril Curteanu": 8.011,20 mii lei și

 • •   Spitalului Clinic Județean de Urgență :8011 mii lei.

Art.6. Se aprobă donațiile încasate pentru susținerea activității de către Spitalul Clinic Județean de Urgență, în sumă de 975.140 lei, după cum urmează:

 • - de la Nuclearelectrica SA : 806.740 lei

 • - de la Raiffaisen Bank:20.000 lei

 • - de la Lotus Center SA: 100.000 lei

- de la Sermedic SRL48.400 lei

Art.7 Se aprobă redistribuirea sumelor pentru obiectivele de investiții a căror sursă de finanțare o reprezintă fondul IID conform anexei nr.1 și utilizarea acestora din fondul IID.

Art.8 Aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 a municipiului Oradea la Asociația "ClusTherm Transylvania", în sumă de 64,50 mii lei.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • •  Termoficare SA

 • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDII

  Chiană Laurentiu Alh


PREȘEDINTE DE ȘEDII

Chiană Laurentiu Alh

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 326


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere"

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1


Rectificare buget local pe anul 2020

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

12,564.50

13,564.50

1,000.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Funcționare

5,212.04

5,189.65

-22.39

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Funcționare

-122,112.30

-122,997.91

-885.61

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

122,112.30

122.997.91

885.61

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

7,187.96

7,210.35

22.39

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

Funcționare

164.50

964.50

800.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situații de extrema didiculatate

430208

Funcționare

0.00

200.00

200.00

CHELTUIELI

74,243.82

75,243.82

1,000.00

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

6,103.49

6,903.49

800.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Funcționare

6,103.49

6,903.49

800.00

CAP.54.02.Alte servicii publice generale

16,922.20

0.00

-16,922.20

CAP.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

16,922.20

0.00

-16,922.20

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

Funcționare

16,922.20

0.00

-16,922.20

Cap.65.02 Invatamant

4,695.34

4,730.34

35.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

501.65

496.04

-5.61

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "loan Slavici”

50.95

49.55

-1.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

50.95

49.55

-1.40

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Nr.11

49.00

47.95

■1.05

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

49.00

47.95

-1.05

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Dacia”

96.00

95.19

-0.81

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

96.00

95.19

-0.81

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Nr.16

132.00

131.13

-0.87

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

132.00

131.13

-0.87

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Octavian Goga”

27.00

26.63

-0.37

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

27.00

26.63

-0.37

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir”

94.00

93.41

-0.59

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

94.00

93.41

-0.59

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu”

38.70

38.30

-0.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

38.70

38.30

-0.40

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Szacvay Imre”

14.00

13.88

-0.12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

14.00

13.88

-0.12

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

1,301.00

1,542.98

241.98

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO

24.00

65.00

41.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Funcționare

24.00

30.00

6.00

Pista de alergare la Liceul cu Program Sportiv Bihorul-SF

71.01.30

Dezvoltare

0.00

35.00

35.00

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național "Emanuil Gojdu"

0.00

2.40

2.40

Burse

59.01

Funcționare

0.00

2.40

2.40

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ” Constantin Brâncuși”

7.00

6.78

-0.22

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

7.00

6.78

-0.22

Cap. 65.02.04.02 Liceul Ortodox Episcop ” Roman Ciorogariu”

23.00

22.60

-0.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

23.00

22.60

-0.40

Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco Catolic ” luliu Maniu”

42.00

41.91

-0.09

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

42.00

41.91

-0.09

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ” losif Vulcan”

125.00

123.36

-1.64

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

125.00

123.36

-1.64

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Lucian Blaga”

35.00

34.53

-0.47

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

35.00

34.53

-0.47

Cap. 65.02.04.02 Liceul cu Programul Sportiv ” Bihorul”

23.00

22.44

-0.56

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

23.00

22.44

-0.56

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ” Friedrich Schiller”

15.00

14.91

-0.09

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

15.00

14.91

-0.09

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ” Mihai Viteazul”

544.00

748.72

204.72

Iluminat, incalzit si forța motrica

20.01.03

Funcționare

525.00

730.00

205.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

19.00

18.72

-0.28

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ” Onisifor Ghibu”

156.00

155.81

-0.19

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

156.00

155.81

-0.19

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Economic ” Partenie

Cosma”

37.00

36.16

-0.84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

37.00

36.16

_________-0.84

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Baptist” Emanuel”

116.00

115.81

-0.19

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

116.00

115.81

-0.19

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Penticostal ” Betel"

91,00

90.66

-0.34

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

91.00

90.66

-0.34

Cap. 65.02.04.02 Liceul Reformat "Lorantffy Zsuzsanna"

9.00

8.78

-0.22

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

9.00

8.78

-0.22

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano Catolic ” Szent Laszlo”

13.00

12.60

-0.40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

13.00

12.60

-0.40

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ” Traian Vuia”

29.00

28.88

-0.12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

29.00

28.88

-0.12

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic Sanitar ” Vasile Voiculescu”

12.00

11.63

-0.37

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

12.00

11.63

-0.37

Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

2,892.69

2,691.32

-201.37

Burse

59.01

Funcționare

453.34

450.94

-2.40

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Funcționare

2,439.35

2,240.38

-198.97

Cap. 66.02 - Sanatate

2,400.00

18,422.20

16,022.20

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

2,400.00

18,422.20

16,022.20

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Funcționare

2,000.00

18,222.20

16,222.20

Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II

58.01.03

Dezvoltare

400.00

200.00

-200.00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

120.00

620.00

500.00

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

120.00

620.00

500.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris. zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) -etapa 2 BL

580101

Dezvoltare

120.00

620.00

500.00

Cap.68.02 Asigurări si asistenta sociala

100.00

100.00

0.00

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii DASO

100.00

100.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

100.00

92.00

-8.00

Sistem de supraveghere video interior

71.01.30

Dezvoltare

0.00

8.00

8.00

Cap.70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

9,557.06

9,862.06

305.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

9,557.06

9,862.06

305.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Funcționare

4,113.00

4,048.50

-64.50

Asociații si fundații -Cotizație Clusterm

59.11

Funcționare

4,487.06

4,551.56

64.50

Reabilitare clădire Casa Agronomului str. Corneliu Baba-DALI

71.01.30

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

Amenajarea fostului Cinematograf Transifvania

71.01.30

Dezvoltare

735.00

680.00

-55.00

PUZ reconversie funcționala si amenajari spatii publice aferente noului stadion municipal

71.01.30

Dezvoltare

167.00

57.00

-110.00

Proiectare SF amenajare Piața Concordiei

71.01.30

Dezvoltare

50.00

160.00

110.00

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valonficării patrimoniului cultural Secession" BL

58.01.03

Dezvoltare

5.00

345.00

340.00

Cap. 80.02 - Acțiuni generale economice,comerciale si de munca

310.00

160.00

-150.00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

310.00

160.00

-150.00

Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri Cresc: Oradea Mare neelig

58.01.03

Dezvoltare

310.00

160.00

-150.00

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

34,032.73

34,432.73

400.00

Cap. 81.02.06 - Energie termica

34,032.73

34,032.73

0.00

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

71.01.30

Dezvoltare

1,336.66

1,580.28

243.62

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610

71.01.30

Dezvoltare

2,615.30

3,193.38

578.08

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871

71.01.30

Dezvoltare

1,171.09

1,390.25

219.16

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

71.01.30

Dezvoltare

1,276.28

1,610.53

334.25

Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

71.01.30

Dezvoltare

27,633.40

26,258.29

-1,375.11

Cap. 81.02.06 - Energie termica Termoficare

0.00

400.00

400.00

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a II l-a - Racord la PT 406, situat pe Aleea Ștrandului, (Obiectul 7, parțial - tronsonul dintre str. General H. M. Berthelot și Parcul I.C. Brătianu, Oradea)

55.01.12

Dezvoltare

-

400.00

400.00

Cap.84.02 Transporturi

3.00

13.00

10.00

Cap.84.02.03.03 Străzi

3.00

13.00

10.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede, pietonalizare zona Libertății; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste râul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie)neelig

58.01.03

Dezvoltare

3.00

13.00

10.00

Bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor

publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06GC Spital Clinic Municipa Dr. Gavril Curteanu_________________________________________________________mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

I

TOTAL VENITURI

127,859.03

146,460.11

18,601.08

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

115,887.05

117,354.46

1,467.41

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,000.00

10,011.20

8,011.20

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0.00

200.00

200.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

9,971.98

18,894.45

8,922.47

II

CHELTUIELI

50,546.75

69,147.83

18,601.08

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

3,030.20

3,250.20

220.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

5,749.70

6.297.11

547.41

Medicamente

20.04.01

33,428.77

33,528.77

100.00

Reactivi

20.04.03

4,276.52

4,476.52

200.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

571.76

621.76

50.00

Protecția muncii

20.14

1,336.80

1,436.80

100.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

153.00

603.00

450.00

“Creșterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID I9 in municipiul Oradea si județul Bihor”

58.01.02

0.00

8,922.47

8,922.47

L_

Alte imprumuturi

80.30

2,000.00

10,011.20

8,011.20

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Județean de Urgenta

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Influente

VENITURI

260,254.06

274,804.73

14,550.67

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

6,201.51

6,201.43

-0.08

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

112,962.90

113,914.24

951.34

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

122,238.34

93,760.35

-28,477.99

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

6,129.00

6,196.67

67.67

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

250.00

14,604.56

14,354.56

Donații si sponsorizări

37.01.01

1,416.82

2,391.96

975.14

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-7,794.36

-8,809.02

-1,014.66

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7,794.36

8,809.02

1,014.66

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

21.66

21.74

0.08

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

0.00

1,580.00

1,580.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0.00

8,011.00

8,011.00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

0.00

400.00

400.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

11,033.83

27,722.78

16,688.95

CHELTUIELI TOTAL

305,713.44

320,227.37

14,550.67

Salarii de baza

10.01.01

146,246.98

148,128.98

1,882.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

40,032.00

40,732.00

700.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,758.91

4,486.99

728.08

Stimulentul de risc

10.01.29

0.00

1,980.00

1,980.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

5,021.54

5,080.55

59.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,850.90

1,400.90

-450.00

încălzit, iluminat si forța motrice

20.01.03

4,579.40

4,379.40

-200.00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

1,253.80

1,160.80

-93.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11,262.89

10,812.89

-450.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

8,035.31

7,535.31

-500.00

Reparații curente

20.02

4,548.02

1,248.02

-3,300.00

Medicamente

20.04.01

16,176.81

15,976.81

-200.00

Materiale sanitare

20.04.02

47,478.65

39,229.61

-8,249.04

Reactivi

20.04.03

9,021.45

8,820.45

-201.00

Dezinfectant!

20.04.04

5,048.02

3,568.02

-1,480.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

924.94

762.95

-161.99

Protecția muncii

20.14

836.70

336.70

-500.00

Alte imprumuturi

80.30

0.00

8,011.00

8,011.00

Plăti ef.in anii precedenti si recup. in anul curent

85.01.01

-362.88

-1,090.96

-728.08

“Creșterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 in municipiul Oradea si județul Bihor”

58.01.02

0.00

16688.95

16,688.95

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

978.00

1,014.74

Mașina de spalat si dezinfectat instrumentar

71.01.02

0.00

784

784.00

Ventilator neonatal cu ventilație convenționala si HFOV

71.01.02

193.26

194

0.74

Videolaringoscop cu ecran mare

71.01.02

0.00

230

230.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Total Venituri

46.27

276.24

229.97

1

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

46.27

276.24

229.97

II

Total Cheltuieli

11,890.15

12,120.12

229.97

1

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11,890.15

12,120.12

229.97

Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

Buget Local pe anul 2020

mii lei

Nr.c rt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1

Total venituri

0.00

422.00

-202.00

-220.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

422.00

-202.00

-220.00

II

Total cheltuieli

0.00

422.00

-202.00

-220.00

Cap. 65.02.04.02 Invatamant secundar superior PMO

0.00

400.00

-200.00

-200.00

Reparații curente

20.02

400.00

-200.00

-200.00

68.02.11 -Crese PMO

0.00

22.00

-2.00

-20.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

20.00

-20.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

-2.00

0.00