Hotărârea nr. 325/2020

hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze ,,pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze „pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 250.309/04.05.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate nr. 250.315/04.05.2020, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze „pentru" în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate

Ținând Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. (d), respectiv art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze „pentru" în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces dintre Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului și Centrul Comercial din vecinătate printr-o pasarelă aflată în proprietatea societății Crișul Supermarket SA.

Art.2 Contractul pentru dreptul de acces va conține cel puțin următoarele elemente:

  • a)  realizarea pasarelei de trecere se va face pe cheltuiala exclusivă a societății Crișul Supermarket SA

  • b)  Contractul incheiat intre societatea Administrația Domeniului Public SA si Crișul Supermarket SA va fi cesionat beneficiarului final al investiției (Parcare str Brașovului), respectiv Municipiului Oradea după finalizarea si transmiterea investiției de către societatea Administrația Domeniului Public SA către Municipiul Oradea, semnarea contractului va fi avizată in prealabil de către Primăria Municipiul Oradea

  • c)  Contravaloarea dreptului de acces este în cuantum de 14.236 lei/an TVA inclus, calculat la un tarif de parcare de 2,5 lei /h. Tariful va fi actualizat de drept anual, în funcție de nivelul tarifelor orare aprobate prin hotărârea Consiliului Local pentru locurile de parcare în parcările supraetajate din Municipiul Oradea (lei/h). în cazul practicării de tarife differentiate între obictivele de parcare supraetajate din Municipiului Oradea, se vor avea în vedere tarifele orare aferente Parcării supraetajată de pe strada Brașovului (lei/h).

  • d)  Modalitatea de facturare, respective plata va fi trimestrială începând cu data deschiderii obiectivului de investiții publicului, cuantumul penalităților de intarziere, vor fi calculate conform Legii nr.207/2015, durata contractului va cuprinde perioada de la data semnării pana la durata de viata a pasarelei.

  • e)  Condițiile de realizare și exploatare a pasarelei de trecere, suportarea cheltuielilor curente, garanția de buna plata a contravalorii dreptului de acces,condiții de schimbare a proprietarului, asigurarea bunului ( pasarela) etc,.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DirecțiaEconomică și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică;

  • - Direcția Patrimoniului Imobiliar

  • - Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Oradea, 8 mai 2020 Nr. 325


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru" și 5 voturi „împotrivă"