Hotărârea nr. 324/2020

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197-Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197-Oradea

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 249.007/30.04.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 249.015/30.04.2020, întocmite de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în stare avansată de degradare „Saivan oi -str. Ion Mihalache", înscris în CF nr. 203197 - C3, având nr. de inventar 018501 și o valoare de 53.313,00 lei și „Grajd furaje - str. Ion Mihalache", înscris în CF nr. 203197 —C2, având nr. de inventar 018503 și o valoare de 945.504,00 lei , în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiulu Oradea a activelor fixe „Teren str. Ion Mihalache suprafață 9.924 mp”, înscris în CF 203197, având nr. de inventar 018500 și o valoare de 546.200 lei și „Laborator str. Ion Mihalache”, înscris în CF 203197 - C1, având nr. de inventar 018502 și o valoare de 244.865,00 lei în vederea transmiterii în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru extinderea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I,

Ținând cont de Nota Internă nr. 247.574/29.04.2020 înaintată de către Direcția Patrimoniu Imobiliar (anexa nr. 5) și de prevederile:

 • -   HG nr. 75/2020 privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea și transmiterea acestora din proprietatea publică a statului și din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes local, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • -  OUG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statuluiși al unităților administrativ teritoriale,

 • -   Legii 213/1998 privind bunurile proprietatea publică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. s) și art. 139 alin (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe „Teren str. Ion Mihalache - suprafață 9.924 mp", înscris în CF 203197, având nr. de inventar 018500 și o valoare de 546.200 lei (anexa nr. 1) și „Laborator str. Ion Mihalache", înscris în CF 203197 - C1, având nr. de inventar 018502 și o valoare de 244.865,00 lei (anexa nr. 2) în vederea transmiterii în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru extinderea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în stare avansată de degradare „Saivan oi -str. Ion Mihalache", înscris în CF nr. 203197 - C3, având nr. de inventar 018501 și o valoare de 53.313,00 lei (anexa nr. 3) și „Grajd furaje - str. Ion Mihalache”, înscris în CF nr. 203197 —C2, având nr. de inventar 018503 și o valoare de 945.504,00 lei (anexa nr.4), în vederea scoaterii din funcțiune.

Art. 3 După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate la art.2 Municipiul Oradea își va actualiza corespunzător evidența contabilă.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea

Instituția Prefectului județului Bihor

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția Economică

Direcția Tehnică

societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

Oradea, 8 mai 2020
Nr. 324

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018500

Document proveniența: protocol de predare -preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Valoare de inventar: 546.200,00

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Teren - Str Ion Mihalache S=9924 mp

 • - teren curte,

 • - cf 203197; nr cad 203197; S= 9924 mp

 • - protocol de predare nr 192262/24.02.2020

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODAR1E COMUNALA/Protocol de predare -preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str. Ion Mihalache

Luna: 4 Anul: 2020

Grupa: 0

Cod clasificare: 01.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 3

Data amortizării complete:

Anul: 2120

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

1200 LUNI

Domeniul:

Public


Suprafața:

9924.000000

Cota de amortizare: 0%


Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018500

protocol de predare -preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

546.200,00

Valoare reevaluata

546.200,00

.NULL.

546.200,00

Sold final

546.200,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018502

Document proveniența: protocol de predare -preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Valoare de inventar: 244.865,00

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Laborator - Str Ion Mihalache

 • - laborator rec mat seminal +retele electrice+alei tehnologice,

 • - cf 203197; nr cad 203197- C1;

 • - protocol de predare nr 192262/24.02.2020

 • - Sconstruita =274 mp

 • - Sdesfasurata=548 mp

 • - regim de înălțime P+E

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Protocol de predare -preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str. Ion Mihalache

Luna: 4 Anul: 2020

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.6.2.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 3

Data amortizării complete:

Anul: 2080

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

720 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

548.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018502

protocol de predare -preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

244.865,00

Valoare reevaluata

244.865,00

NULL.

244.865,00

Sold final

244.865,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018501

protocol de predare -preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

53.313,00

Valoare reevaluata

53.313,00

NULL.

53.313,00

Sold final

53.313,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00


Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018501

Document proveniența: protocol de predare -preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Valoare de inventar: 53.313,00

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Saivan oi - Str Ion Mihalache

 • - protocol de predare -preluare nr. 192262/24.02.2020

 • - Sconstruita = 450 mp

 • - Sutila = 450 mp; Regim inaltime P

-cf203197;nr cad 203197- C3;

 • - protocol de predare nr 192262/24.02.2020

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Protocol de predare -preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str. Ion Mihalache

Luna: 4 Anul: 2020

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.2.7.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 3

Data amortizării complete:

Anul: 2050

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

360 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

450.000000

Cota de amortizare: 0%


Nr. Inventar de la număr Ia număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018503

protocol de predare -preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

945.504,00

Valoare reevaluata

945.504,00

NULL.

945.504,00

Sold final

945.504,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00


Fisa mijlocului fix

Grupa: 1

Număr de inventar 018503

Cod clasificare: 1.2.2.

Document proveniența: protocol de predare -preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Valoare de inventar: 945.504,00

Luna: 3

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grajd furaje - Str Ion Mihalache

Data amortizării complete:

Anul: 2032

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

-cf203!97;nr cad 203197- C3

144 LUNI

- protocol de predare nr 192262/24.02.2020

Domeniul:

 • - Sconstruita = 192 mp

 • - Sdesfasurata= 192 mp

Public

- regim de înălțime P

Suprafața:

Loc de folosința

192.000000

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Protocol de predare -preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str. Ion Mihalache

Cota de amortizare: 0%

Luna: 4 Anul: 2020


Primăria Municipiului Oradea Direcția Patrimoniu Imobiliar Serviciul Terenuri

Cod operator 15690

Către în atenția Referitor ia

Data


: Direcția Economică

: d-nei. Cosima Secara

: solicitare măsuri privind transmitere în administrare imobil către ADLO

: 29.04.2020

De la

: Carmen Letea

: Direcția Patrimoniu Imobiliar


Departament

Nr. înregistrare : 247574

Nr. pagini : 1+anexe

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 75 din 28.01.2020, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, în domeniul public al Municipiului Oradea a imobilului situat pe str. Ion Mihalache, în vecinătatea Parcului Industrial I (șos. Borșului).

Conform alin. (2) și (3) Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 75 / 2020, scopul pentru care se transmite imobilul din str. Ion Mihalache, este în vederea extinderii Parcului Industrial Oradea I, astfel:

 • (2) Transmiterea imobilelor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al municipiului Oradea se face în scopul amenajării unui parc public, respectiv extinderea Parcului industrial Oradea I.

 • (3) Dacă în termen de 2 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin. (1) nu se finalizează obiectivele de investiții, imobilele transmise revin, în condițiile legii, în domeniul public al statului. ”

Vă informăm că imobilul menționat, înscris în CF nr. 203197 Oradea, se compune din trei construcții reprezentând clădire laborator, saivan de oi (în auto demolare 80%) și grajd furaje (stare precară), respectiv teren aferent în suprafață de 9.924 mp.

Construcțiile nu au mai fost folosite de mult timp de către agenția care le administra, astfel că în prezent sunt într-o stare avansată de degradare (parțial în autodemolare/ devastate), cu excepția clădirii laborator care este într-o stare relativ bună.

Din acest motiv, cele două construcții aflate în stare avansată de degradare, se propun pentru demolare, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar.

în consecință, în vederea transferării imobilului preluat prin H.G. menționat mai sus, vă rugăm să faceți demersurile necesare pentru trecerea imobilului înscris în CF nr. 203197 Oradea, teren și construcții, din domeniul public în domeniul privat, în vederea transmiterii în administrarea Agenției pentru Dezvoltare Locală Oradea, respectiv casării și scoaterii din funcțiune a celor două construcții C2 - grajd furaje și C3 - saivan oi. aflate în autodemolare.

Construcțiile se identifică astfel:

Imobil preluat în baza H.G. 75/2020 înscris în CF 203197 - Oradea:

 • a) construcția C1 - Laborator (P + E ), poz. A1.1 având suprafața construită de 274 mp;

 • b) construcția C2 - grajd furaje, poz. A1.2 având suprafața construită de 192 mp;

 • c) construcția C3 - saivan oi, înscrisă în CF 201456 - Oradea la poz. A1.3 având suprafața construită de 450 mp;

Anexat, vă transmitem :

 • - Copie H.G. 75/28.01.2020;

 • - Copie CF 203197 - Oradea;

 • - Protocol de predare - primire din data de 03.08.2018 între Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și Mun. Oradea;

 • - Adresă nr. 245058 din 24.04.2020 către A.D.L.O.

Mulțumim pentru colaborare,


Steliana Martnescu


» Șef Serviciu Terenuri


Carmen. LeteaConsilier


ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 203197 Oradea


A. Partea I. Descrierea imobilului


29132

11

03 2020


iBiiilii»

î 000(13228211


Nr. topografic:4149, 5250, 4284


Adresa; Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

i Al

203197

9.924

Teren împrejmuit;

Teren intravilan_____.________________


Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

i ai i

203197-C1

Loc. Oradea. Jud. Bihor

Nr. niveluri:^; S. construita la soi:274 mp; S. construita desfasurata;548 mp; Laborator recoltare material seminaL regim de înălțime P+E. anul construirii 1970

| Al.2

203197-C2

Loc. Oradea. Jud. Bihor

Nr. niveluri. 1; S. construita la sol. 192 mp; S. construita desfasurata. 192 mp; Garaj furaje, regim de înălțime P, anul construirii 1970

’ Al.3

203197-C3

Loc. Oradea Jud. Bihor __________________

Nr. nivelurkl; S. construita la soi:450 mp; *>. construita desfasurata:450 mp; Saivan oi. regim de înălțime P, anul construirii 1970__________________________________________


B. Partea II. Proprietari și acteDocument cure conține date cu caracter personal, prote/at de prevederile Regulamentului IUE) nr. 679/2016 $i Legii 190/2018


Pagina 1 din 3


f , i pe.iii'v ifar'.-'i'ins u<vi ■«           • epay.ancpi.ro


*rr<vuiS’ ves-sf.mep ! ’


Carte Funciară Nr. 203197 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcela

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

9.924

........ .........

4149, 4158/30, 4159/2

Teren împrejmuit parțial cu gard din sarma si gard din beton

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

203197-C1

construcții industriale si edilitare

274

Cu acte

S. construita ta soi:274 mp; S. construita desfasurata.548 mp; Laborator recoltare matenal seminal, regim de înălțime P+E, anul construirii 1970

AÎ.2

2O3197-C2

construcții anexa

192

Cu acte

S. construita ia sdl:192 mp; S. construita desfasurata:192 mp; Garaj furaje, regim de inaltime P, anul construirii 1970

Al.3

203197-C3

construcții anexa

450

Cu acte

S. construita la sol 45(5 mp; S. construita desfasurata;450 mp, Saivan oi. regim de inaltime P anul construirii 1970

Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 629(2016 si Legii 190(2013          Pâgins 2 din 3 tktiiise .’tr». u3<> i o i < »■»,•••<• •. «p»y.»ncpi.ro

Carte Funciară Nr. 203197 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

1

2

4.581

2

3

48.806

3

4

12 532

4

5

38.013

5

6

3.833

6

7

2458

7

8

2.241

8

9

3.75

9

10

6.124

10

11

31.456-

11

12

5.201

12

13

12.729

13

14

8.9

14

15

72.617

i         15

16

14.11

16

17

79.234

17

18

21.234

18

19

31.627

L ’9

1

2.071


*♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.252254/11-03-2020 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării, 13-03-2020


Data eliberării,

/.     2/ fâjț

Pagina 3 din 3


Document cate conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr 679/2016tegu 190'2018