Hotărârea nr. 323/2020

hotărâre privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului

Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate

Analizând Refaratul de aprobare înregistrat cu nr. 247984/29.04.2020, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 247990/29.04.2020, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate, prin încheierea de Acte Adiționale la Contractul de delegare.

în conformitate cu următoarele prevederi:

  • •   Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019,

  • •   Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. s și art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scutirea parțială a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 pentru activitățile suspendate (Aquapark Nymphaea, Ștrandul loșia, Piața 100, Grădina Zoologică) începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea acestora, prin încheierea de Acte Adiționale la Contractul de delegare.

Art. 2 Scutirea de la plata redevenței încetează pe măsura reluării activităților suspendate, în ordinea în care acestea se reiau (Aquapark Nymphaea, Ștrandul loșia, Piața 100, Grădina Zoologică) în baza notificării transmise de către operator, prin încheierea de Acte Adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Economică;

  • - Societatea Administrația Domeniului Public SA.Oradea, 8 mai 2020 Nr. 323Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”