Hotărârea nr. 322/2020

hotărâre tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 2458339 din 27.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 245836 din 27.04.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent",

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit.g) art. 139 alin (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul Administrativ, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" astfel:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:              83.544.445,89 lei

din care: construcții montaj (C+M):                     22.129.424,31 lei

Indicatori minimi la sarcină nominală:

b1. Sarcina termică minimă a UfCog CAF (2x25MW): 50,0 MW

b2. Randament minim al UfCog CAF:                92,5% MW

b3. Sarcina electrică minimă a UCog cu Motor (1 buc): 7,8 MW

b4. Randament minim a UCog cu Motor:             82,5%

b5. Eficienta electrică minimă a UCog cu Motor:         47,5 %

Durata de realizare a investiției: 12 luni.

Beneficiar: Municipiul Oradea prin societatea SC Termoficare Oradea SA.

Fin’anțarea investiției se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat. Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006“ respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

  • - minim 15% din surse de la bugetul local

  • - până la 85% de la bugetul de stat

Art.2. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională si societatea SC Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • *  Direcția Economică

  • *  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

- societatea Termoficare Oradea SA

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 322

Hotărârea a fast adoptată cu 23 de voturi .pentru', 4 voturi ,a