Hotărârea nr. 321/2020

hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din HCL 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 2\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

privind aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona

Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiul-etapa 2"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 244405/23.04.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 244410/23.04.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. 905/31.10.2019 proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 2"

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), lit.e), art. 139 alin.3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște: 1

ART I. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. 905/31.10.2019 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 2", care va avea următorul conținut:

„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 1.573135,25 (lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 20.196.175,07 (lei inclusiv TVA), în cuantum de 403.923,53 lei inclusiv TVA reprezentând cofinanțarea proiectului: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) - etapa 2".”

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. 905/31.10.2019, rămân neschimbate.

ART.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management cu Finanțare Internațională.

ART. IV. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •  Direcția Tehnica

  • •  Direcția Economică


Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 321

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru", 5 voturi „abținere"

CONTRASEMNEAZĂ

ARGENERAL

Ionel v|la}7/?/