Hotărârea nr. 319/2020

hotărâre privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea * Complex Cultural

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 243322/22.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 243323 din 22.04.2020 prin care Direcția Juridică propune aprobarea membrilor în Consiliul de Administrație la Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural;

Ținând cont de structura organizatorică a Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural și de prevederile în domeniu privind numirea membrilor din Consiliul de Administrație, ca organ deliberativ de conducere:

 • -   Art. 27 din Legea 311 din 2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, privind aprobarea de autoritatea în subordinea căreia se află instituția muzeală;

 • -   Art. 12, alin. 2, lit. „c" și art. 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin care este specificată componența membrilor din Consiliul de Administrație:

 • •   directorul - președinte;

 • •  directorul adjunct - membru;

 • •  șeful de birou arte vizuale, după caz persoană desemnată din cadrul biroului - membru;

 • •  șeful de birou administrative, după caz persoană desemnată din cadrul biroului - membru;

 • •   reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Juridică, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea - membru;

 • •   reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea - Direcția economică, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea - membru;

 • •   reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea - membru;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c” și art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57 din 2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea următoarelor persoane în calitate de membri în Consiliul de Administrație la Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural după cum urmează:

 • •  Lupșea Angela - director - președinte;

 • •   Ciorba loan - director adjunct - membru;

 • •   Imre Zoltan Janos - șef birou arte vizuale - membru

 • •   Marin Adrian - tehnician - membru desemnat din cadrul biroului administrativ

 • •   Borbei Eugenia - Director executiv - membru desemnat - Direcția Juridică - Primăria Municipiului Oradea;

 • •   Florea Eduard - Director executiv - membru reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea - Direcția economică;

 • •  Popa Dan Lucian - Director executiv - membru reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiul Oradea.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •       Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •      Primarul Municipiului Oradea;

 • •       Direcția Juridică;

 • •      Direcția Economică;

 • •       Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •      Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 319

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 voturi „îm