Hotărârea nr. 318/2020

hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18

Anaiizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 242386 din 21.04.2020 și Referatul de aprobare nr. 242384 din 21.04.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18".

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Ținând seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC - pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                  Primarul Municipiului Oradea

Investitor:                                        Municipiul Oradea

Beneficiar:                                     Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                       84,499.85 lei fără TVA

Din care C+M:                                 60,092.97 lei fără TVA

Diverse șî neprevăzute 20,90 %               13,773.97 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                            6 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția Economică

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.