Hotărârea nr. 315/2020

hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA FAȚADELOR ȘI A ÎNVELITORII LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax +40 0259437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA FAȚADELOR Șl A ÎNVELiTORil LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23.

Analizând Referatul de aprobare nr. 240281/14.04.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 241364 din 16.04.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITAREA FAȚADELOR Șl A ÎNVELiTORil LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

Ținând seama de prevederile art. 129 alin. (2) lit b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru obiectivul de investiții: REABILITAREA FAȚADELOR Șl A ÎNVELiTORil LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23

Caracteristici principale și indicatori tehnlco-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                 Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO ■ ECONOMICI

Valoarea totală a Investiției:

483.381,82 lei fără TVA

Din care C+M:

382.754,73 lei fără TVA

Diverse și neprevăzutei 9.8 %:

79.908,98 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:

12 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea/

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția Economică..

I nstituția Arh itectului Șef

Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor Direcția Tehnică

Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 315

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"