Hotărârea nr. 314/2020

hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren - cu suprafaţa de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren - cu suprafața de 250 mp ■ în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 241248/1 din 16.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 241248/2/16.04.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren - cu suprafața de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului.

Având în vedere parcelarea realizată în baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent.

Văzând că o serie de parcele, cu suprafața de 250 mp fiecare, au rămas neconstruite, unele au rămas neadjudecate în cadrul procedurilor anterioare, altele au fost eliberate de sarcini, respectiv au fost dezafectate de conducte subterane.

Urmare a modificărilor aduse procedurilor aplicate anterior în concesionarea bunurilor, de prevederile art. 362 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în vederea corelării Caietului de sarcini și a prevederilor contractului cu experiența acumulată până în prezent în gestionarea și administrarea contractelor anterior încheiate;

Luând în considerare prevederile art. 309, art. 310, art. 312 și art. 313 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren libere de construcții, cu suprafața de 250 mp fiecare, ce fac parte din Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019, respectiv însușirea Listei cuprinzând terenurile libere identificate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietului de sarcini și Documentația de atribuire - Anexa nr. 2, 3 si 4 pentru concesionarea terenurilor identificate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire a licitației pentru concesionarea terenurilor, de la - 7,00 lei/ mp/ an.

Redevența stabilită, va fi indexată de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local ai Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 4. Se aprobă durata de concesionare pe 25 ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune, cu posibilitate de prelungire până la maximum 49 de ani, prin acordul de voință al părților.

Art. 5. Se stabilește ca termen de obținere a Autorizației de construire și pentru începerea construcției de cel mult 1 (un) an, de la data intrării în vigoare a Contractului de concesionare, cu posibilitatea prelungirii în cazuri temeinic justificate (neimputabile concesionarului).

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, pentru semnarea oricăror acte adiționale ulterioare, la Contractul de concesiune ce se va încheia cu adjudecatarul licitației, ce se consideră a fi necesare sau impuse de legislația în vigoare.

Art. 7. Se mandatează Direcția Patrimoniu Imobiliar să actualizeze Lista - Anexa nr. 1 și să reia procedura licitației publice, de câte ori va fi necesar, pentru a se construi locuințe pe toate loturile constituite în baza Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului - Județul Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune

o PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri

o Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 314

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru", 5 voturi


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERALLISTA

cu parcele de teren, din Cartierul Tineretului, ce se supun licitației publice în vederea construirii de locuințe

Nr. crt.

Nr. parcelă

Nr. cadastral

Nr. CF

Strada (amplasarea)

Observații

1.

87

169210

169210

George Bacovia

2.

157

203556

203556

Victor Papilian

3.

189

203581

203581

Victor Papilian

4.

190

203582

203582

Victor Papilian

5.

191

203583

203583

Victor Papilian

6.

192

203584

203584

Victor Papilian

7.

193

203585

203585

Victor Papilian

8.

194

203586

203586

Victor Papilian

9.

195

203587

203587

Victor Papilian

10.

208

203601

203601

Denis Diderot

11.

215

205626

205626

George Bacaloglu

proces colateral

12.

216

205627

205627

George Bacaloglu

proces Abrudan

13.

217

205628

205628

George Bacaloglu

proces colateral

14.

218

205629

205629

George Bacaloglu

proces colateral

15.

219

205630

205630

George Bacaloglu

proces colateral

16.

220

205631

205631

George Bacaloglu

proces colateral

17.

221

205632

205632

George Bacaloglu

proces BuUan V.

18.

222

205633

205633

George Bacaloglu

proces colateral

19.

223

205634

205634

George Bacaloglu

proces colateral

20.

224

205635

205635

George Bacaloglu

proces colateral

21.

225

205636

205636

George Bacaloglu

proces colateral

22.

226

205637

205637

George Bacaloglu

proces colateral

23.

227

205638

205638

George Bacaloglu

proces Temian C.

24.

228

205639

205639

George Bacaloglu

proces Purqe L

25.

229

205640

205640

George Bacaloglu

proces colateral

26.

230

205641

205641

George Bacaloglu

proces colateral

27.

231

205642

205642

George Bacaloglu

proces colateral

28.

232

205643

205643

George Bacaloglu

proces colateral

29.

233

205644

205644

George Bacaloglu

proces colateral

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru concesionarea, prin licitație publică, a unor parcele de teren - în suprafață de 250 mp -în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului

Autoritatea contractantă:

Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Cap. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1.    Se supun licitației publice deschise în vederea concesionării parcele de teren libere de construcții - în suprafață de 250 mp fiecare - din mun, Oradea, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuințe.

 • 1.2.    Terenurile ce fac obiectul concesionării reprezintă parcelele neconstruite înscrise în Cărți funciare individuale, aflate în proprietatea privată a Municipiului Oradea, fiind parte din Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str, Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019.

Autoritatea contractantă va actualiza Lista terenurilor ce se concesionează și va relua procedura de licitație până la edificarea de locuințe pe fiecare parcelă din PUD.

 • 1.3.    Terenul concesionat va fi utilizat de beneficiar, pe riscul, pe cheltuiala și pe răspunderea sa, numai pentru realizarea și exploatarea, de către concesionar, a unei locuințe în baza autorizațiilor și avizelor obținute de acesta.

 • 1.4.   Predarea - primirea amplasamentului se va face în baza Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

In anul 2003, Municipiul Oradea a identificat amplsamentul situat în vecinătatea Uzinei de apă din Oradea (ieșirea din oraș către comuna Oșorhei) și a elaborat Planul urbanistic - Cartierul Tineretului, pentru realizarea pe acest amplasament a unui nou cartier cu densitate mare de locuințe.

în vederea mobilării, inițial, municipalitatea s-a adresat tinerilor și a atribuit parcelele în condițiile Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

în baza contractelor încheiate, aproximativ 50% din parcelele atribuite au fost mobilate cu locuințe; o parte dintre parcele s-a constatat că nu pot fi construite, existând rețele (apă sau electricitate) care trebuiesc deviate / ridicate înainte de începerea lucrărilor, iar o altă parte dintre beneficiari nu au dispus de mijloacele financiare necesare autorizării și realizării de construcții.

Deoarece, persoanele care s-au stabilit în cartier solicită permanent asigurarea utilităților urbane la nivelul unui oraș reședință de județ - inclusiv asfaltarea străzilor - municipalitatea a modificat strategia adoptată, ofertând parcelele neconstruite în condiții mai restrictive față de contractele inițiale.

Văzând că o serie de parcele de teren au revenit în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar ca urmare a eliberării de sarcini prin lucrări de devieri sau ridicarea din teren a rețelelor sau ca urmare a rezilierii contractelor încheiate cu persoane ce nu au respectat termenele de obținere a autorizațiilor de construire și începerea construirii locuinței, precum și necesitatea armonizării procedurilor aplicate anterior în concesionarea de bunuri ale Municipiului Oradea cu modificările legislative aduse de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 2.1.  Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

 • - încurajarea inițiativelor private de construire de locuințe proprietate privată;

 • - necesitatea prevăzută de lege;

• dorința autorității publice locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor Municipiului Oradea.

 • 2.2.  Motivele de ordin legislativ:

-prevederile Legii nr. 50/ 1991 care precizează că, terenurile proprietate publică și privată ale unității administrativ - teritoriale pot face obiectul unor concesiuni în vederea realizării de construcții,

 • - prevederile din O.ll.G. nr. 57 din 2019 privind codul administrativ referitoare la administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

 • - prevederile Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019.

 • 2.3.  Motive de ordin economico - financiar:

 • -   Municipiul Oradea va încasa de la concesionari pe întreaga durată de valabilitate a contractului o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local.

 • -   vor fi generate sau asigurate condiții pentru păstrarea locurilor de muncă și susținerea afacerilor locale;

 • -   prin concesionarea terenurilor, Municipiul Oradea va fi scutit de cheltuielile privind igienizarea și întreținerea amplasamentului în sine și a zonei învecinate.

 • 2.4.  Motive legate de protecția mediului:

 • -  în cadrul amenajării propuse vor realiza spațiile verzi conform regulamentului aprobat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu -Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea.

 • -  imaginea zonei va fi Îmbunătățită.

 • 2.5.  Motive de ordin social:

 • -  comunitatea locală va beneficia de o nouă zonă de locuire modernă - Cartierul Tinerilor, cu locuințe și spații publice amenajate la standardele și cu materiale de calitate.

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 3.1.    Procedura utilizată pentru atribuirea concesiunii este licitația publică deschisă.

 • 3.2.   Pentru concesionarea terenului se vor parcurge etapele prevăzute de O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1.    In schimbul dreptului de folosință conferit, prin Contractul de concesionare a suprafeței de 250 mp teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, pentru realizarea locuinței se datorează o redevență.

 • 4.2.    Redevență minimă de pornire a licitației este de 7,00 lei / mp / an.

 • 4.3.    Concesionarul datorează redevență de la data de 1 (întâi) a lunii următoare de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

 • 4.4.    Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestriale, având ca termen de plată data de 15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 4.5.    Pentru neplata la termen a redevenței și a regularizării se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 4.6.    La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii unei garanții de bună plată la Contract și a garanției de realizare a investiției.

 • 4.7.    Garanția de realizare a investiției se va constitui! din garanția de participare la licitație.

Garanția de realizare a investiției va fi restituită după finalizarea și notarea în CF a locuinței sau va fi executata dacă lucrările nu sunt finalizate până la termenul stabilit prin contract.

Cap.V. DURATA CONCESIUNII

 • 5.1.    Terenul identificat la Cap. I., se concesionează pe o durată de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • 5.2.    în baza unei cereri fundamentate, înregistrată la sediul concedentului cu minim 3 (trei) luni înainte de expirarea contractului, Concesionarul poate solicita prelungirea valabilității Contractului, conform prevederilor legale.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1. Realizarea de locuințe pe toate cele 477 parcele, având fiecare o suprafața de 250 mp, ce fac obiectul Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, având următoarele caracteristici:

 • >      lățimea minimă a frontului unei parcele este de 14,00 m;

 • >      retragere de la aliniament minim 3,0;

 • >     POT maxim = 40% si CUT maxim = 0,85.

 • 6.2. Concesionarul va întocmi toate studiile și proiectele necesare, respectiv va obține toate avizele și acordurile și autorizația de construire.

  6.6.


  Taxele comunale și toate cheltuielile angajate pentru branșarea la utilități consumate sunt în sarcina


  concesionarului, neintrând în prețul


  ncesiunii.


  Lucian Popa  Director executiv Director Executiv AdjAnexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 5 din 27.04.2020

Aprob Primar

llie Bolgjan _ r-

CAIET de SARCINI


L PRIMAR I


pentru concesionarea, prin licitație publică, a unor parcele de teren * în sui în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tini

DATE GENERALE

 • I.    Prezentul Caiet de Sarcini stă la baza organizării licitației publice și a încheierii de Contracte de concesiune având ca obiect parcele de teren - în suprafață de 250 mp - din mun. Oradea, cartierul Tineretului;

 • II.    Parcelele de teren oferite spre concesionare au fost dezmembrate potrivit Planului Urbanistic de Detaliu -Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019;

 • III.    Parcelele de teren destinate concesionării aparțin domeniului privat al Municipiului Oradea;

 • IV.    Atribuirea în concesiune se face prin licitație publică, cu plic închis.

CAPITOLUL I. ■ OBIECTUL LICITAȚIEI

 • 1.1.   Se supun licitației publice, cu plic închis, parcele de teren neconstruite - în suprafață de 250 mp - din mun. Oradea, Cartierul Tineretului, în vederea edificării de clădiri cu destinație de locuință în condițiile regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 805 din 26.09.2019;

 • 1.2.  în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • - bunurile de retur, terenul concesionat identificat prin nr. cadastral și carte funciară;

•> bunuri de preluare: nu se prevăd;

 • - bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

1.3 Terenul concesionat, va fi utilizat de beneficiar numai pentru edificarea unei locuințe.

 • 1.4, Predarea - primirea terenului se va face pe bază de proces verbal în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului.

CAPITOLUL II. • DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1.    Durata concesionării terenului, va începe la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune și va fi de 25 ani.

 • 2.2.    Contractul de concesiune va fi încheiat și semnat numai după împlinirea unui termen de 20 (douăzeci) zile de la data realizării comunicării deciziei de adjudecare a licitației.

 • 2.3.    Durata concesiunii poate fi prelungită până la maxim 49 de ani, prin acordul de voință al părților.

CAPITOLUL III. ■ ELEMENTE DE PREȚ, GARANȚII Șl SARCINI

 • 3.1. (1) Prețul minim pentru licitație, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local, este de: 7 lei / mp/an

Prețul va fi mărit în trepte egale de 0,50 lei/mp/an.

 • 3.2.   Prețul adjudecat, prin licitație (redevența), se va indexa de drept, anual, începând din al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

Baza de calcul a indexării este luna decembrie a anului în care se stabilește redevența (în urma adjudecării licitației).

 • 3.3.   Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestrial, începând cu data 01 a lunii următoare semnării contractului, având ca termen de plată data de -15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 3.4.   Pentru neplata la termen a redevenței și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.5.   Neplata redevenței aferente a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de concesionare, respectiv încetarea concesiunii și activarea clauzelor complementare din contract.

(a măsurilor pentru preluarea pe cale administrativă a terenului și a eventualelor amenajări existente pe acesta, pierderea garanției prevăzută în contract și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anua/e indexate la zi;)

 • 3.6.   Garanția de bună execuție a contractului și garanția de participare Ea licitație reprezintă măsuri asigurătorii pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, documentația de atribuire și în Contractul de concesiune precum și respectarea obligațiilor asumate de concesionar, inclusiv plata redevenței.

 • 3.7.  Participanții la licitație vor constitui în contul Primăriei Municipiului Oradea, garanția de participare la licitație. Garanțiile constituite I depuse în contul Primăriei Municipiului Oradea nu produc dobânzi / indexări.

 • 3.8.  Garanția de participare la licitație a ofertanților care nu au adjudecat amplasament, se va elibera în baza solicitării scrise, în contul consemnat în cerere. Garanția de participare depusă de ofertantul declarat câștigător rămâne la dispoziția concedentului până la semnarea contractului de concesiune, aceasta urmând a fi executată sau transferată în contul de garantare a contractului - după caz,

 • 3.9.   La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul / ofertantul declarat câștigător are obligația constituirii garanției de bună execuție a contractului, ce se compune din:

garant a de realizare a investiției, ce se formează din garanția de participare la licitație.

- garanția de bu plată a redevenței la Contract, egală cu 50%, din redevența datorată pentru 1 an de zile.

 • 3.10. Garanția de bună execuție a contractului va fi eliberată, la solicitarea concesionarului, după încetarea contractului, după îndeplinirea obligațiilor pentru care s-a instituit sau se va executa, după o prealabilă notificare, în situația în care concedentul constată nerespectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 3.11.  Prin prezentul contract, odată cu atribuirea dreptului de concesiune, se instituie în seama concesionarului următoarele sarcini (interdicții):

o interdicția de cesionare a Contractului de concesiune și a dreptului de a construi,'

o interdicția de înstrăinare, fără acordul prealabil al concedentului, a casei și anexelor edificate pe terenul Municipiului Oradea. Această interdidlie se va nota expres si în contractele de creditare cu garanție imobiliară.

Sarcinile mai sus enumerate se pot radia din cartea funciară după îndeplinirea obligațiilor și stingerea termenelor pentru care au fost instituite, în baza acordului scris al concedentului comunicat la cererea justificată a solicitantului.

CAPITOLUL IV. ■ CARACTERISTICILE Șl TERMENELE DE REALIZARE ALE INVESTIȚIEI

 • 4.1.   Investiția se va realiza în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019, respectiv în conformitate cu prevederile Autorizației de construire ce se va emite în acest sens.

 • 4.2.    Investiția, în sensul prezentului Caiet de sarcini, constă în amenajarea terenului și edificarea locuinței cu anexele gospodărești ce fac obiectul Autorizației de construire obținute de concesionar.

 • 4.3.   Termenul pentru obținerea autorizației de construire este cel mult 1 (un) an, de la data predării terenului, cu posibilitatea prelungirii în cazuri temeinic justificate, din motive neimputabile concesionarului.

Neobținerea autorizației în acest termen dă dreptul concedentului la rezilierea contractului de concesiune și preluarea terenului liber de sarcini.

 • 4.4.  Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor rețele de utilități care ar subtraversa sau afecta terenul, precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a eventualelor lucrări de amenajare și devieri necesare;

 • 4.5.  Concesionarul își asumă riscul unor pierderi financiare generate de apariția / existența unor cauze obiective de natură juridică care pot conduce la încetarea sau suspendarea pe o perioadă determinata a contractului și decalarea termenelor asumate pentru obținerea autorizației de construire și finalizarea I intabularea casei.

CAPITOLUL V. • DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.   Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul Contractului de concesiune;

 • 5.2.   Concesionarul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de concesiune.

 • 5.3.   Concesionarul are dreptul sâ solicite, în primele 6 (șase) luni de la preluarea terenului, suspendarea execuției contractului:

 • >  pe durată limitată de maxim 1 (un) an, pentru efectuarea de lucrări privind relocarea de rețele (în cazul parcelelor afectate); sau

 • >  până la pronunțarea unei sentințe definitive pentru ridicarea sarcinilor de natură juridică ce blochează emiterea autorizației de construire.

 • 5.4.    Concesionarul are dreptul de a solicita cumpărarea terenului concesionat, după finalizarea investiției și notarea acesteia în evidențele de publicitate imobiliară, la prețul aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local și actualizat anual prin Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat numit de concedent.

 • 5.5.    Concesionarul are dreptul de a solicita concedentului emiterea de documente privind înscrierea / modificarea / radierea sarcinilor din Cartea Funciară. Pentru a beneficia de acest drept concesionarul trebuie să se adreseze concedentului cu o cerere însoțită de documente justificative, iar concedentul să emită un document în care să se menționeze acordul sau refuzul justificat pentru radierea sarcinilor din CF

Drepturile Concedentului

 • 5.6.   Concedentul are dreptul să solicite constituirea de garanții pentre participarea la licitație și pentru buna execuție a contractului.

 • 5.7.   Concedentul are dreptul să rețină garanția de participare a ofertantului declarat câștigător, în contul garanției de bună execuție a contractului - garanția de realizare a investiției.

 • 5.8.   Concedentul are dreptul să rețină ca venit la bugetul local garanția de participare la licitație, să anuleze atribuirea contractului de concesiune și să reia procedura de licitație, în situația în care:

 • >  ofertantul declarat câștigător se retrage (renunță la parcelă) după adjudecarea licitației;

 • >  după adjudecare, se constată fapte imputabile ofertantului declarat câștigător care duc la anularea atribuirii (declarații nesincere, etc.) sau

 • >  ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației.

 • 5.9.   Concedentul are dreptul să rețină ca venit la bugetul local în totalitate sau parțial garanția de bună execuție a contractului, cu prealabila notificare a concesionarului cu privire la neexecuția sau execuția defectuoasă a contractului (neobținerea Autorizației de construire în termen, restanțe la plata redevenței, etc.) și în situația încetării sau rezilierii contractului din cauze imputabile concesionarului;

 • 5.10. Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.11.  La încetarea contractului de concesiune prin reziliere / denunțare unilaterală de către concesionar sau prin ajungere la termen, dacă părțile nu convin prelungirea duratei contractului sau încheierea unui nou contract, concedentul are dreptul să-și manifeste intenția de a dobândi locuința și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare - cumpărare a construcțiilor edificate pe terenul Municipiului Oradea.

Prețul de vânzare este:

/ constant in primii 5 ani de la luarea in folosință a locuinței și egal ca valoare cu suma înscrisă in Autorizate de luare în folosință, dar nu mai mult decât prețul rezultat dintr-un Raport de evaluare întocmit de evaluatorul numit de concedent;

J după scurgerea termenului de 5 ani de la intabulare prețul se stabilește prin Raport de evaluare întocmit de evaluatorul numit de concedent.

în termen de 30 zile, concedentul este obligat să-și exercite dreptul de opțiune, sub sancțiunea decăderii;

 • 5.12.   Concedentul are dreptul să solicite despăgubiri în echivalentul redevenței stabilite prin contract, pentru perioada neacoperită de contract (de la data expirării / denunțării / rezilierii până la vânzarea locuinței sau reglementarea folosinței prin contract încheiat între părți).

 • 5.13.  Concedentul are dreptul să modifice redevența, prin Hotărâri ale Consiliului Local, ulterior încheierii contractui, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul în vigoare.

 • 5.14.  Concedentul are dreptul sâ modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 5.15.  Concedentul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de concesiune - în cazul în care concesionarul se găsește în una din situațiile enumerate la punctul 7.4.

CAPITOLUL VI. • OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.   Concesionarul are obligația să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației, sub sancțiunea pierderii garanției de participare la licitație.

 • 6.2.   Concesionarul are obligația să se prezinte la amplasament la data stabilită de concedent, să preia parcela pe limitele marcate de topografii primăriei și să semneze procesul verbal de predare - primire a terenului, fără a avea vreo pretenție cu privire la amenajarea acestuia sau a unor eventuale vicii ascunse. Orice lucrări de amenajare a terenului sau devieri de rețele se fac, pe cheltuiala și potrivit proiectului promovat, de concesionar. Neprezentarea, la data și ora indicată la amplasament, înseamnă preluarea tacită a amplasamentului de concesionar, potrivit planului de coordonate aflat la O.C.P.I. Bihor. De la această dată răspunderea cu privire la executarea de lucrări pe terenul atribuit revine concesionarului.

 • 6.3.   Concesionarul are obligația să obțină și să respecte autorizația de construire și să înceapă construcția în termenul stabilit la pct. 4.3., sub sancțiunea pierderii garanției de realizare a investiției - parte a garanției de bună execuție a contractului;

 • 6.4.   Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația aprobată prin P.U.D., respectiv construire locuință familială;

 • 6.5.   Concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii;

 • 6.6.   Concesionarul nu poate subconcesiona/ subînchiria terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 6.7.   Concesionarul are obligația să plătească, pe toată durata concesionării, redevența, impozitele și taxele datorate bugetului local. în caz de neplată, concedentul poate retrage sume din Garanția de bună execuție pentru acoperirea restanțelor aferente obligațiilor de plată generate de contractul de concesiune;

 • 6.8.  Concesionarul are obligația să păstreze pe durata contractului destinația bunului, respectiv cel de locuință familială, conform PUD-ului aprobat;

 • 6.9.   Concesionarul are obligația să constituie, la semnarea Contractului de concesiune, garanția pentru neplata redevenței, în cuantum de 50% din redevența anuală și să reîntregească această garanție în cazul în care concedentul retrage sume din aceasta pentru acoperirea obligațiilor restante.

 • 6.10. După semnarea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația intabulării la cartea funciară a contractului și consemnarea următoarelor sarcini:

o interdicția de cesionare a Contractului de concesiune și a dreptului de a construi;

o interdicția de ipotecare a construcției fără acordul concedentului;

 • 6.11.  Concesionarul are obligația să notifice, în scris, Concedentul ori de câte ori există cauze (cu excepția condițiilor meteorologice) de natură să conducă la imposibilitatea utilizării, a bunului concesionat

 • 6.12.  Concesionarul are obligația să obțină acordurile, să realizeze investiția și lucrările de racordare a construcției la rețelele tehnico - edilitare existente (branșare), precum și alte lucrări neprevăzute cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții;

 • 6.13.  La finalizarea investiției să facă demersurile necesare întăbulării casei și a anexelor în evidențele de Carte Funciară și notării interdicției de înstrăinare a construcțiilor pe o perioadă de 5 ani de la intabularea acestora. Această interdicte se va nota expres si în contractele creditare cu garanție imobiliară.

Obligațiile Concedentului

 • 6.14.  Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesiune în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a terenului;

 • 6.15.  Concedentul are obligația să predea terenul, în stadiul fizic în care acesta se găsește, către concesionar (pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 30 (treizeci) zile de la data semnării contractului de concesionare;

 • 6.16. Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 6.17.  Concedentul are oblige a ca în termen de 30 (treizeci) de zile de la înregistrarea cererii justificate a concesionarului să elibereze garanțiile și sâ emită acte pentru radierea sarcinilor din cartea Funciară.

CAPITOLUL VII. - MODIFICAREA, ÎNCETAREA Șl REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1.   Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților, exceptând situația prevăzută la art. 5.13.

 • 7.2.  Contractul de concesiune încetează în următoarele situați:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b)  prin consolidare - dacă terenul și construcția devine proprietatea aceleiași persoane;

 • c) prin denunțarea de către concedent în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, cu preaviz de 30 zile adresat concesionarului;

 • d) prin denunțare, de către concesionar;

 • e) prin rezilierea unilaterală a Contractului;

 • f) alte situații expres prevăzute de lege;

încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată Concedentul va calcula despăgubiri.

 • 7.3.    Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

în situația în care concesionarul renunță la contract, pierde garanția de buna execuție a contractului.

 • 7.4.     Contractul se reziliază de drept, prin simpla notificare a concesionarului de către concedent și fără intervenția instanței de judecată în cazul în care concesionarul se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a)  a schimbat destinația bunului concesionat;

 • b)  a subconcesionat, în totalitate sau în parte terenul concesionat;

 • c)  a cedat folosința terenului sau a cesionat Contractul de concesiune și/sau Autorizația de construire unei terțe persoane juridice sau fizice, fără acordul prealabil, scris, al concedentului;

 • d)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței, inclusiv majorările de întârziere aferente, a 2 (două) trimestre consecutiv;

 • e)  în cazul nerespectării altor obligații stabilite prin contract;

 • f)   nu a constituit/actualizat garanția pentru neplata redevenței la Contract, conform cerințelor concesionarului;

 • g)  în cazul neobpnerii Autorizației de construire, în termen de 1 an de la semnarea contractului respectiv în termen de 1 an de la încetarea factorilor care au generat suspendarea contractului, Concedentul va rezilia Contractul de concesiune;

 • h)   nu a respectat autorizația de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

In aceste situații încetarea Contractului devine efectivă de la data comunicării și conduce la pierderea garanției de bună execuție a investiției și la plata de despăgubiri pentru folosința terenului. Valoarea despăgubirii este egală ca suma cu redevența actualizată potrivit contractului și se datorează de la data încetării contractului până la eliberarea terenului sau reglementarea folosinței acestuia de proprietarul construcției.

 • i)   ia dispariția, dintr-o cauză de torță majoră, a bunului concesionat sau în cazul constatării existenței unor factori obiectivi, de natură tehnică sau juridică, care fac imposibilă exploatarea bunului - terenului concesionat, prin renunțare, cu eliberarea necondiționată a garanțiilor și fără plata de despăgubiri.

în aceste situații terenul concesionat revine, liber de sarcini, Concedentului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului).

CAPITOLUL VIII. ■ RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.1.     Concesionarul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata Contractului.

CAPITOLUL IX.-SOLUȚIONAREALITIGIILOR

 • 9.1.     Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă.

în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X. ■ DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1.  Documentația de atribuire, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se publică în mass - media și se postează pe site-ul www.oradea.ro - secțiunea licitații.

Prin înscrierea ia licitație, se conideră că ofertanți s-au informat, însușit și acceptat atât condițiile cât și procedura de licitație stabilită prin Caietul de sarcini și Documentația de atribuire; Au luat act de condițiile în care pot depune oferte și termenii în care pot pierde sau pot solicita restituirea garanției de participare la licitație.

 • 10.2.  Pot participa la licitație persoane fizice care la data depunerii documenteției de participare fac dovada că:

J nu au debite restante față de bugetul local și la bugetul de stat;

J au achitat taxa și garanția de participare la licitație;

’Z ofertanții care NU au deținut sau NU dețin o parcelă (soțul sau soția) în Cartierul Tineretului;

J ofertanții care NU au renunțat la parcele adjudecate la sesiunile anterioare (în ultimii 3 ani);

J au depus oferta sau documentația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate și în termenele prevăzute în.

 • 10.3.   Persoana înscrisă la licitație poate depune oferte pentru mai multe parcele ce fac obiectul licitației, dar poate adjudeca doar o singură parcelă.

Pentru aceasta, indiferent de ordinea în care organizatorul prezintă în licitație parcelele și ofertele:

 • >  Ofertanții au posibilitatea, PENTRU A ADJUDECA PARCELA PE CARE O DORESC, să se retragă din licitația unor parcele, fără a suporta sancțiuni, înainte de a se deschide oferte financiare depuse pentru acea parcelă;

 • >  Organizatorul are obligația să vegheze la bunul parcurs a licitației și după adjudecarea unei parcele de către un ofertant să retragă plicurile cu ofertele financiare depuse de acesta pe parcelele ce urmează a fi adjudecate.

 • 10.4.   Pentru a putea participa la etapele de calificare și ofertare din licitație, ofertanții trebuie să depună documentele solicitate prin documentația de atribuire și să achite cu min. 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor:

 • •   taxa de participare la licitație în sumă de 100 Lei, în contul R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487;

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului care odată încasat nu se mai restituie (indiferent dacă persoana care a achitat taxa participă, sau nu, la licitație).

 • •   garanția de participare la licitație în sumă de 1.500 Lei, în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Garanția de participare reprezintă o măsură asiguratorie pentru organizator în ceea ce privește respectarea de către ofertanți a prevederilor Caietului de sarcini și a procedurii de atribuire pe perioada de derulare a procedurii de licitație până la semnarea contractului de concesiune.

 • 10.5.  Ofertantul care adjudecă licitația publică și refuză sau nu se prezintă la semnarea Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației, nu va putea participa în următorii 3 (trei) ani la licitații viitoare organizate pentru atribuirea de terenuri de Primăria Municipiului Oradea;

 • 10.6.   Prin excepție de la prevederile art. 319 alin. (20) din Codul administrativ, concedentul are dreptul de a anula procedura de licitație, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Procedura de atribuire se consideră afectuată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ;

 • b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ.

Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 10.7.  Dacă din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

in acest caz, ofertanților li se vor înapoia, prin transfer bancar, garanția și taxa de participare la licitație, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Municipiului Oradea.

 • 10.8.   Contractul de concesiune va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 10.9.  Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire privind licitația pentru concesionare.

 • 10.10. Prin documentația de atribuire concedentul va completa și detalia procedura licitației inclusiv partea de soluționare a contestațiilor.

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 3/$ din 27.04.2020

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii pentru concesionarea, prin licitație publică, a unor parcele de teren - în suprafață de 250 mp -în vederea construirii de locuințe, în mun. Oradea, Cartierul Tineretului,

CUPRINS

 • I. CAIETUL DE SARCINI

 • II. FIȘA DE DATE A PROCEDURII

 • III. CLAUZE OBLIGATORII CONTRACT

 • IV. FORMULARE Șl MODELE DE DOCUMENTE

- ORADEA-2020

A DE DATE

A PROCEDURII

pentru concesionarea, prin licitație publică, a unor parcele de teren - în suprafață de 250 mp • în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, Cartierul Tineretului

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Concedent: UAT- Municipiul ORADEA,

cu sediul în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 ■ 437.000, int.

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract: consilier

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro.

 • B. OBIECTUL LICITAȚIEI

Se supun licitației publice, cu plic închis, parcele de teren libere de construcții - în suprafață de 250 mp fiecare - din mun. Oradea, Cartierul Tineretului, în vederea construirii în condițiile stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea

Lista parcelelor ofertate, actualizată de autoritatea contractrantă, face parte din documentația de atribuire.

Terenurile concesionate pot fi utilizate numai pentru edificarea unor locuințe în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019.

Realizarea construcției și asigurarea utilităților se va face pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile Autorizațiilor de construire emise de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Mun. Oradea.

 • C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

în data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei Municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare și ofertanții.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, unul exterior, conținând documentele de calificare menționate la Capitolul

 • D. - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor și un plic interior conținând oferta financiară propriu -zisă, utilizând Formularul nr. 3 - Formular de ofertă anexat prezentei documentații de atribuire.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. în partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestora a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentara de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să fie calificate. In cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică, ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv conțin toate documentele solicitate în prezenta docemntație de atribuire.

După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în plicul interior se va depune oferta financiară propriu - zisă, care nu poate fi mai mică decât prețul de pornire menționat în caietul de sarcini. Pentru oferte mai mari se va aplica pasul de ofertare stabilit în caietul de sarcini (+ 0,50 lei/mp/an), prin multiplicarea corespunzătoare opțiunii ofertantului.

Pe baza evaluării ofertelor, secretarul Comisiei de evaluare întocmește procesul - verbal care trebuie semnat de toți membrii Comisiei.

în baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmește, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Criteriul de atribuire a contractului de concesionare este cea mai mare redevență ofertată.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

în cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • -   va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • -   va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

 • C.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

in termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a unităților administrativ - teritoriale prin licitație publică.

Contestabile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contesteților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute in legătură cu atribuirea contractului de concesionare se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și ale prevederilor ait 316 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în plic sigilat, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Persoana înscrisă la licitație poate depune oferte pentru mai multe parcele ce fac obiectul licitației, dar poate adjudeca doar o singură parcelă.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere vor fi retumate ofertenților fără a fi deschise.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la încheierea procedurii de concesionare.

I. PE PLICUL CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv:

„LICITAȚIA publică deschisă pentru concesionarea parcelei de teren - în suprafață de 250 mp * de la poziția _____ din Lista terenurilor

disponibile în mun. Oradea, Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuințe

• A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ORA"

Plicul va conține următoarele documente:

 • 1.    Fișa cu informații privind ofertantul ( Formularul nr. 1)

 • 2.    Declarație de participare t Formularul nr. 2)

 • 3.    Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

  • 3.1. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului.

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.2. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local.

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social / domiciliul, precum și de la Primăria Mun, Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.3. Cartea de identitate a persoanei care participă ia licitație. La licitația publică pot participa doarpersoanele înscrise la licitație fără însoțitori. Persoanele înscrise la licitația publică nu pot fi reprezentate de alte persoane prin procură notarială de împuternicire.

 • 3.4.  Dovada achitării garanției de participare;

 • 3.5. Dovada taxei de participare;

II. PE PLICUL INTERIOR, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul acestuia. Pentru oferta financiară se va utiliza Formularul nr. 3 - FORMULAR DE OFERTA.

Plicul interior va fi sigilat și depus împreună cu documentele de calificare în plicul exterior.

Atentie: TOATE FORMULARE VOR FI SEMNATE DE CĂTRE OFERTANT.

 • E. ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulare națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este, ora la sediul Primăriei municipiului Oradea

(str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

Ședința publică de licitație se va desfășura în data de, ora___în Sala Piața Unirii

nr. 1, et._______.

 • F. TAXA Șl GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Ofertanții vor achita taxa de participare la licitație în valoare de 100 Lei, sumă care nu se restituie.

Taxa de participare la licitare se achitată în contul nr. R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Garanția de participare la licitație este în sumă de 1.500 Lei.

Garanția pentru participare se constituie prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

 • G. INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE Criteriul de atribuire a contractului de concesionare este cea mai mare redevențâ oferită.

Redevența oferită, la care se adjudecă licitația, nu poate fi mai mică decât cea de pornire +1 pas.

 • H. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de concesionare va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ►  părțile contractante;

 • ►  obiectul contractului de concesionare;

 • ►  modalitățile de plată a redeventei, precum și a celorlalte obligații (taxe, garanții);

 • ►  data de la care intra in vigoare contractul;

>■ termenele de realizare a obiectivelor din contract;

 • ►  sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

FIȘA OFERTANTULUI

pentru concesionarea, prin licitație publică,

a parcelei de teren - în suprafață de 250 mp - de la poziția___din Lista terenurilor disponibile

în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, Cartierul Tineretului

 • 1) Ofertant_____

 • 2) Adresa de corespondență și I sau Domiciliu_____

 • 3) Telefon_______________

 • 4) Nr. Cont______

 • 5) Banca_______________________________________________________ ____ ____

 • 7) ___

 • 8) _________

 • 9) ________________

 • 10) ______________

  Data


Ofertant

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru concesionarea, prin licitație publică, a parcelei de teren • în suprafață de 250 mp - de la poziția___din Lista terenurilor disponibile

în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, Cartierul Tineretului

Către,


Municipiul Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data

de____________

Prin prezenta,

(numele și prenumele)

manifest intenția fermă de participare la licitația publică deschisă pentru concesionarea parcelei de teren - în suprafață de 250 mp ■ de la poziția___din Lista terenurilor disponibile în vederea construirii de locuințe în mun.

Oradea, Cartierul Tineretului, organizată în ședință publică la data , ora___de către

Municipiul Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința publică:

(persoană fizică)

în numele meu va participa dl. / d-na.posesor(posesoare) al(a) CI seria, nr., împuternicit prin Procura Notarială nr.„ din data de___, emisa

de, să mă reprezinte și sâ semneze actele încheiate cu această ocazie.

(persoană juridcă)

în numele societății va participa dl. / d-na.______________ ________________ ______, posesor(posesoare) al(a) CI

seria____, nr., împuternicit prin Delegația nr.sau împuternicire nr., din data

de__.__._____, emisa de, să reprezinte societatea și să semneze

actele încheiate cu această ocazie.

Data


Ofertant

OFERTANT___

SEDIU/ADRESĂ________________________


FORMULAR NR. 3


FORMULAR DE OFERTĂ

pentru concesionarea, prin licitație publică, a parcelei de teren - în suprafață de 250 mp ■ de la poziția___din Lista terenurilor

în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului oferim o redevență de lei/ mp/an

Menționăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare ne obligăm să acceptăm, necondiționat și în întregime, toate condițiile de concesionare menționate de către organizatorul procedurii în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

Oferta noastră este valabilă până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în condițiile în care Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Primăria Municipiului Oradea nu decide altfel.

Ofertant


Semnătura