Hotărârea nr. 313/2020

hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului)

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum”,

tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 241512/1 din 16.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 241512/2 din 16.04.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului oradea spre dezbatere și aprobare Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tinretului)

Văzând Schița cadastrală anexată, prin care se delimitează un tronson necadastrat din str. George Bacaloglu, respectiv accesul din strada Calea Clujului în Cartierul Tineretului, ce se constituie din numărul topo. indicat în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

în scopul înscrierii în evidențele de cadastru a sectorului de drum ce aparține de str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului);

în baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 3667 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou format - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Cartea Funciară prin care este identificat nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

3.667

7679/12

69264 - Oradea

291.195

3.667


Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - cu destinația „drum” -tronson din str. George Bacaloglu.

Art. 3.Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gest.;

O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.