Hotărârea nr. 312/2020

hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superficie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare ale imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superfîcie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 225142/1 din 20.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 225142/2 din 20.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, respectiv acordarea unui drept de superfîcie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 200021 - Oradea, terenul - în suprafață de 733 mp - identificat cu nr. cadastral 200021 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.                                  ___________________________

Ținând seama că, în baza Convenției de închiriere nr. 226 din 14.02.2017, dl.

utilizează terenul minicipiului în regim de curte - gradină împreună cu nr. cadastral 158067 pe care îl deține în proprietate;

Luând în considerare Autorizația de construire nr. 113 din 07.02.2013, Avizul favorabil nr. 203 din 13.02.2020, emise de Instituția Arhitectului Șef pentru intrarea în legalitate a construcției - casă D + P + M, și Acordul de principiu al Direcției Patrimoniu Imobiliar nr. 166643 din 04.03.2020.

în baza Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr, 19, recepționat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 14280 din 10.02.2020.

în concordanță cu prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - anexa 2 -potrivit cărora dreptul de superfîcie asupra terenului aflat în domeniul public sau privat al statului sau unităților administrativ - teritoriale, conferă titularului construcției dreptul de a obține autorizația de construire,

în conformitate cu prevederile art. 693 - 702 privind dreptul de superfîcie din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicat și actualizat, coroborate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire a suprafața de 774

mp, astfel:

Situa

Ua înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastral

CF In care este înscris nr. cadastral

Suprafața nr. cadastrale -mp-

Nr. cad. nou

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou constituit -mp-

Mențiuni reprezintă

158067

158037 Oradea

533

207009

774

Municipiul Oradea

- asupra cotei de 242 mp teren, nr. im. 018511

200021

200021 ■ Oradea

242

- asupra construcțiilor In curs de intabulate și a cotei de 533 mp teren

Art 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 207009 - Oradea, nou constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

J teren - cota de 242 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea, _________________________

✓ teren - cota de 533 mp și construcții în curs de intabulare - proprietatea d-lui.

Art. 3. Se aprobă transmiterea, cu titlu oneros, în favoarea d-lui.                            a dreptului de

superficie pentru construcțiile în curs de intabulare și pentru edificarea de noi construcții pe cota de proprietate a Municipiului Oradea din nr. cadastral 207009 - Oradea în suprafață de 774 mp.

Art. 4. Se aprobă durata de 25 ani pentru care se constituie dreptul de superficie, începând cu data de 01.06.2020, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 5. Se aprobă prețul superficiei la nivelul de 6,00 Lei/ mp/ an. Prețul rămâne fix la nivelul anului calendaristic în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   dl.                               prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

*               J-


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL


Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 312

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"