Hotărârea nr. 311/2020

hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1

Piața Unirii, nr. 1

410100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 -Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 227671/1 din 24.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 227671/2 din 24.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru sistarea stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin dezlipirea, pe conturul și suprafața nr. cadastral 206889 - Oradea, a spațiului comercial intabulat în CF individual 83284 - Oradea, în proprietatea societății ALGRA SRL.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr, 219309 din 13.03.2020, prin care societatea Algra SRL a solicitat delegarea unui jurist pentru semnarea actului de ieșire din indiviziune din CF col 191610 (CF vechi 70309) respectiv CF col 207177 (CF vechi 3174) - Oradea a proprietății notate în CF ind 83284 și sub nr top 3553/8 și 3553/11.

Văzând că prin Planul de amplasament și delimitare a Bunului imobil Avizat de OCPI Bihor cu nr 8756/29.01.2020 se preia în nr cad 206889 - Oradea, întreaga cotă de proprietate deținută de societatea Algra SRL din nr top 3553/8 și 3553/11 notate în CF ind. 83284 și CF col 191610 (CF vechi 70309) respectiv CF col 207177 (CF vechi 3174) - Oradea.

Având în vedere prevederile art. 1143 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se însușește Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu nr. cadastral nou format 206889 - Oradea, recepționat de către O.C.P.I. Bihor cu nr. 8756 din 29.01,2020.

Art. 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune din CF col 191610 (CF vechi 70309) și CF col 207177 (CF vechi 3174) - Oradea, prin dezlipirea din nr top 3553/8 și 3553/11, pe conturul și suprafața nr. cadastral 206889 - Oradea, a spațiului comercial din mun, Oradea, str. Griviței nr.1, notat în CF ind 83284 - Oradea, în proprietatea societății Algra SRL.

în urma sistării indiviziunii:

J in CF 191610 - Oradea, pe nr. top 3553/8 pentru suprafața de 473 mp, se va menține intabulat dreptul de proprietate al Statului Român și

J in CF 207177 - Oradea, pe nr. topo. 3553/11, pentru suprafața de 2982 mp se va menține intabulat dreptul de proprietate al Municipiului Oradea.

Alt 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Juridică.

Alt 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

■ Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • *  Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Del. Gest.;

  • *   PMO - Direcția Juridică;

  • *  O.C.P.I. Bihor;

  • •  societatea Algra SRL, prin grija Serv. Terenuri

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 311

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL