Hotărârea nr. 310/2020

hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF169261, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 240242/1 din 14.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 240242/2 din 14.04.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 169261 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 169261 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

________Ținând seama că, prin Contractul nr. 1695 din 18.10.2016, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea d-lui. în vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 239417 din 13.04.2020, prin care dl.                              a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de

concesiune, respectiv pe care acesta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 169261 - C1.

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și al. (6) lit. b), art. 139 al. (2) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărește

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 25^npJdentificaUinir cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea (cu nr. de inventar 016461), în favoarea d-lui.                          având calitatea de proprietar al

casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro / mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.07.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.08.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1695 din 18.10.2016 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția d-l.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor; Primarul Municipiului Oradea;


PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică

dl.                              prin girja Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 310

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru’CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel VDa