Hotărârea nr. 31/2020

pentru întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A., în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018,

încheiat între Municipiul Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A.,

în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 9714/1 din 20.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9714/2 din 20.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea întocmirii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, încheiat între Municipiul Oradea și S.C. Oradea Transport Local S.A., în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018.

Luând în considerare adresa înaintată Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar din partea societății Oradea Transport Local S.A. cu nr. 206 din 09.01.2020, prin care locatorul solicită diminuarea suprafeței transmise către Municipiul Oradea prin Contractul de închieriere nr. 61/2018, cu 750 mp teren, în vederea depozitării tramvaielor TATRA T4D-B4D ce vor fi scoase din funcțiune ca urmare a achiziționării a 12 tramvaie noi.

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. b)  și ale art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Oradea

H  o  t  ă  r  ă  ş  t  e:

 

 

            Art. 1.  Se aprobă întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, având ca obiect diminuarea cu 750 mp. a suprafeței de teren preluată în folosință de la societatea Oradea Transport Local Oradea S.A.

            Art. 2. Se împuternicește dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, pentru semnarea actului adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, precum și a oricărui act adițional ce se consideră a fi necesar sau impus de legislația în vigoare.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul municipiului, Direcţia Patrimoniu Imobiliar și societatea Oradea Transport Local Oradea S.A.

            Art. 4.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-       Primarul Municipiului Oradea;

-       PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

-       PMO - Direcția Economică

-       societatea Oradea Transport Local Oradea S.A. prin grija DPI – Serviciul Terenuri

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 31

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila