Hotărârea nr. 309/2020

hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 - Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 • Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului - teren, în suprafață de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 ■ Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 216402/1 din 14.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 216402/15.04.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitație publica, a imobilului - teren, în suprafață de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 - Oradea.

Având în vedere că potrivit CF, nr. 185966 - Oradea, terenul - în suprafață de 309 mp - identificat cu nr. cadastral 185966 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 33402 din 03.02.2020, prin care dl.                          a solicitat cumpărarea terenului utilizat de către acesta în baza

convenției de închiriere nr. 265 din 24.05.2017.

Văzând,

J Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a terenului potrivit căruia valoarea de piață estimată la data de 05.02.2020 a acestui imobil este de 75 euro/ mp, fără TVA; și

J Certificatul de Urbanism nr. 532 din 07.02.2020 de informare în vederea vânzării, potrivit căruia construibilitatea acestei parcele va trebui demostrată prin PUD, terenul având suprafața sub 350 mp -suprafața minimă prevăzută pentru construire.

s Documentația cadastrală cu propunerea de dezmembrare a parcelei de teren cu nr. cadastral 185966, în două loturi, conform folosinței faptice.

în baza art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr, 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 185966, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare!

Situația viitoare (după dezmembrare/

Nr, CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă in CF

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

185966 - Oradea

185966

309

018495

Lot 1 207462

260

teren

proprietatea privată a Municipiului Oradea;

Lot 2 207463

49

feren-

proprletate publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >     Lot 1 (cad. 207462) - având suprafața de 260 mp, teren - proprietate privată a Municipiului Oradea;

 • >     Lot 2 (cad. 207463) - având suprafața de 49 mp, teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a suprafeței de 260 mp, teren cu nr. cad. nou 207462, dezmembrat din nr. cadastral 185966, înscris în CF 185966 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare privind stabilirea valorii de piață a imobilului teren cu nr, cadastral 185966, înscris în CF nr. 185966 - Oradea (depus în sinteză la prezenta), întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, pentru organizarea licitației publice în vederea vânzării terenului identificat la art. 3 și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă prețul minim pentru licitație, de 75 euro / mp, fără TVA.

Art. 7. Se aprobă documentația de atribuire, aferentă procedurii de vânzare, prin licitație publică, a terenului cu suprafața de 260 mp, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art. 9. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului - Județul Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri.

o PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

o PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune

o O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte FunciarăOradea, 27 aprilie 2020

Nr. 309

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru'

CAIET DE SARCINIpentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului ■ teren, în suprafață mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din nr. cadastral 185966 - Oradea,

 • 1. OBIECTUL VÂNZĂRII

  • 1.1. Se supune licitației publice deschise în vederea vânzării terenul, în suprafață de 260 mp, dezmembrat din nr. cadastral 185966, înscris în CF nr. 185966 - Oradea, situat în str. Titus Popovici.

  • 1.2. Conform CF, nr. 185966 - Oradea, terenul din care se dezmembrează parcela propusă pentru vânzare aparține Municipiului Oradea - proprietate privată.

  • 1.3.  Potrivit Certificatului de Urbanism nr. 532 din 07.02.2020, construibilitatea acestei parcele va trebui demostrată prin PUD, terenul având suprafața mai mică de 350 mp (suprafața minimă pentru construire prevăzută în PUG).

  • 1.4. Terenul se identifică conform Planului de situație - anexă la documentația de licitație.

  • 1.5. Terenul este împrejmuit și ocupat parțial de construcții, urmând ca acesta să fie eliberat în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, în situația în care adjudecatarul este o altă persoană decât cea care a inițiat licitația, conform angajamentului asumat prin act autentificat notarial.

 • 2. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

A. ELEMENTE DE PREȚ

 • 2.1. (1) Prețul minim pentru licitație, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local, este de: 75 euro I mp

 • (2) Prețul de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice și nu poate fi mai mic decât prețul de pornire = 75,00 euro/mp.

 • (3) TVÂ nu este inclusă în prețul de pornire și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2.  Prețul se va achita în lei, la data și la cursul din ziua autentificării Contractului de vânzare -cumpărare.

 • 2.3.   Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la anularea licitației, pierderea garanției de participare și disponibilizarea terenului pentru o nouă licitație.

  B. DREPTURILE PĂRȚILOR


/. Drepturile vânzătorului

 • 1.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație,

 • 1.2. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii garanției de participare la licitație se stabilesc prin Documentația de atribuire.

 • 1.3. Vânzătorul are dreptul să anuleze licitația în situația descrisă la punctul 2.3.

//. Drepturile cumpărătorului

 • 11.1. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare.

 • 11.2. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 11.3. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra imobilului, după semnarea constractului și achitarea prețului.

C. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

/. Obligațiile cumpărătorului

 • 1.1.  Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare - cumpărare în maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare. în caz contrar, adjudecatarul licitației pierde garanția, iar vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 1.2.  Cumpărătorul are obligația de a achita prețul imobilului, stabilit în urma licitației, la termenul stabilit în prezentul Caiet de sarcini.

 • 1.3.  Cumpărătorul își asumă riscul existenței pe terenul aferent imobilului a unor rețele edilitare fără a avea pretenții de la vânzător pentru devierea rețelelor edilitare care afectează terenul sau achitarea contravalorii lucrărilor de deviere.

 • 1.4.  Cumpărătorul va suporta toate taxele ocazionate de autentificarea și intabularea contractului de vânzare - cumpărare.

II. Obligațiile Vânzătorului

 • 11.1. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător, în stadiul fizic în care acestea se găsește, în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului, pe bază de proces verbal de predare - primire.

 • 11.2.  Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 3. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

  • 3.1. Ofertele se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1 în plic sigilat care va conține documentele prevăzute în Documentația de atribuire.

 • 3.2 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • 3.3 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 3.4 Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei - limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

 • 3.5 Ofertele trebuie să fie semnate de către ofertanți.

 • 3.6 Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

 • 3.7 Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

 • 3.8 Ofertele se redactează în limba română.

 • 3.9 Perioada de valabilitate a ofertei; până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare a terenului descris la Cap. 1.

 • 3.10   Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

 • 4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE • CUMPĂRARE

  • 4.1. Prețul vânzării se va achita integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data comunicării deciziei de adjudecare prin licitație publică a TERENULUI descris la Cap. 1.

  • 4.2. Plata se va face în lei, la cursul comunicat de BNR, valabil pentru data plății, prin virament bancar în contul Municipiului Oradea deschis la Trezoreria Oradea. La data autentificării Contractului de vânzare, se va întocmi de către vânzător factura fiscală care va cuprinde valoarea prețului de vânzare a proprietății imobiliare, inclusiv T.V.A.

  • 4.3. Contractul de vânzare - cumpărare se încheie numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, și se semnează, din partea vânzătorului, de primar sau de împuterniciții acestuia.

  • 4.4. Predarea - primirea terenului se face prin proces - verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării prețului.

 • 4,5. în cazul neprezentării câștigătorului licitației în termenul stabilit pentru încheierea^ contractului, licitația se consideră anulată și se va reorganiza, conform documentației prezente. în acest caz, garanția de participare la licitație se reține. De asemenea, adjudecatarul nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

 • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  • 5.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

  • 5.2. La neachitarea prețului, în condițiile art. 2.3. din Caietul de sarcini, cumpărătorul nu poate să emită vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu garanția de participare la licitație. Aceasta se face venit la bugetul local.

  • 5.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

  • 6.1. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră însușite/acceptate de către ofertanți.

  • 6.2. Dacă se constată că ofertantul a furnizat informații false prin documentele de calificare, acesta poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul desfășurării ședinței, cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

  • 6.3. Prin excepție de la prevederile art. 341 alin. (20) din Codul administrativ, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului. Procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a)  în cadrul documentației de atribuire și / sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ;

 • b)   autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din Codul administrativ.

Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6.4. în caz de renunțare, după adjudecarea licitației, adjudecatorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 6.5. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 6.6. Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru realizarea construcțiilor cad în sarcina cumpărătorului,

 • 6.7. Prevederile cuprinse în documentația de atribuire vin în completarea celor cuprinse în prezentul Caiet de sarcini.

 • 6.8. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația privind licitația pentru vânzarea imobilului descris la Cap. I.

 • 6.9. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației, se publică pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 • 6.10. Ofertanții la licitație vor achita:

 • •   taxa de participare la licitație în valoare de 150 Lei;

 • •   garanția de participare la licitație în sumă de 4.700 Lei (echiv. a cca. 5% din prețul contractului).

 • 6.11. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, dovada, privind plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație.

 • •   Taxa de participare reprezintă suma pe care un potențial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare și ofertare.

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie ofertanților sau potențialilor ofertant! (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câștigat sau nu licitația).

Taxa de participare se achită în contul R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487, cu min. 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

* Garanția de participare este de 4.700 lei și reprezintă o garanție pentru organizator în ceea ce privește respectarea prevederilor Caietului de sarcini și a procedurii de atribuire pe perioada de derulare a procedurii de licitație până la semnarea contractului de vânzare - cumpărare.

Garanția de participare se achită cu min. 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Notă:

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători, care au participat la procedura de licitație, în termen de maxim 10 zile, prin virament bancar.

Restituirea garanției de participare se va efectua exclusiv într-un cont bancar, în baza unei cerereri scrise care va conține inclusiv contul și banca unde se va restitui suma.

Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

Pentru ofertantul care adjudecă licitația, garanția se va reține și va constitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

 • 6.12. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, Decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

garanția de participare la licitație în baza unei cereri Oradea, în termenul de mai sus.

In acest caz, ofertanților li se va înapoia scrise, înregistrată la tfritpăria Municipiului


Șef ■ Serviciulujb renuri             Consilier


ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea 3&î din 27.04.2020


APROBAT llie BOLOJAN


Nr. 216402/3

Data: 14.04.2020DOCUMENTAȚIE


DE ATRIBUIRE


aferentă procedurii de vânzare, prin licitație publică a suprafeței de 260 mp, din terenul situat în mun. ORADEA, str. Titus Popovici, înscris în CF 185966 - Oradea cu nr. cadastral 185966

CUPRINS

 • I. CAIETUL DE SARCINI

 • II. FISA DE DATE A PROCEDURII

 • III. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE - MODEL

 • IV. FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE

J

- ORADEA-

2020

FIȘA DE DATE A PROCEDURII

PRIVIND VÂNZAREA

suprafeței de 260 mp, din terenul situat în mun. ORADEA, str. Titus Popovici, înscris în CF 185966 - Oradea cu nr. cadastral 185966

PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL

Vânzător: UAT Municipiul ORADEA,

cu sediul în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 - 437.000, int.

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract:

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea -www.oradea.ro.

 • B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE

în data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei Municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare și ofertanții.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. în partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puțin două oferte să fie valabile. In cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

In cadrul comunicăm autoritatea contractantă:

 • -   va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • -   va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

 • C.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de vânzare a bunurilor proprietate privată a unităților administrativ - teritoriale prin licitație publică.

Contestațiile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1,jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contestaților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de vânzare - cumpărare se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE Șl PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Fiecare participant poate să depună o singură oferta.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la finalizarea procedurii de atribuire a terenului.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei -limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

I. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv:

" LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI - teren situat în mun. ORADEA, str. Titus Popovici

• A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ORA_____”

Plicul exterior va conține următoarele documente:

 • 1.  Fișa cu informații privind ofertantul (Formularul nr, 1j

 • 2.  Declarație de participare {Formularul nr. 2}

 • 3.  Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

  • 3.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE

   • 3.1.1. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului - în original,

din care să rezulte următoarele:

 • • ofertantul nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a

desfășura activități economice;

 • • sediul social;

 • • administratorul ofertantului.

 • 3.1.2.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.1.3. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social / domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil ia data deschiderii ofertelor;

 • 3.1.4. împuternicire I procură pentru participare la licitație - original,

dacă persoana care participă lâ licitație este alta decât administratorul ofertantului / ofertantul,

 • 3.1.5. Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

 • 3.1.6. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - xerocopie;

 • 3.1.7. Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată;

 • 3.1.8. Dovada taxei de participare - ordin de plată;

 • 3.2. PENTRU PERSOANE FIZICE

  • 3.2.1.  Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

  • 3.2.2. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.2.3. certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local -,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social I domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.2.4. Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată;

 • 3.2.5.  Dovada taxei de participare - ordin de plată;

II. PE PLICUL INTERIOR, care conține oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliu! sau sediul social al acestuia, după caz și va conține Formularul de ofertă semnat de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

Plicul exterior conținând plicul interior, se va sigila și se va depune la sediul autorității contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

 • E. ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este, ora la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

Ședința publică de licitație se va desfășura în data de, ora în Sala-

Piața Unirii nr. 1, et..

 • F. INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Criteriul de atribuire a contractului de vânzare - cumpărare este cel mai mare preț ofertat.

 • G. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ► părțile contractante;

 • ► obiectul contractului de vânzare - cumpărare;

 • ► modalitățile de plată a prețului de vânzare rezultat în urma licitației, precum și a cheltuielilor ocazionate de încheierea contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică;

 • ► data de la care operează transmiterea dreptului de proprietate;

 • ► obligații ale cumpărătorului, dacă este cazul.

FIȘA OFERTANTULUI

 • 1) Ofertant_________

 • 2) Sediul societății sau adresa__________________

 • 3) Telefon___________________________

 • 4) Reprezentant legal_______________

 • 5) Funcția___________________________________________________

 • 6) Cod fiscal________

 • 7) Nr. înregistrare la Registrul Comerțului_

 • 8) Nr. Cont___________________________________________________________

 • 9) Banca________

 • 10) Capitalul social (mii. lei)

 • 11) Cifra de afaceri (mii. lei) _

 • 12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacă este cazul

 • 13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale

  Data


Ofertant

L.S.

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru vânzarea, prin licitație publică cu plic închis, a imobilului PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

situat în mun. ORADEA, str. Titus Popovici

Către,

Primăria Municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data

de______________

Prin prezenta,

(denumire, numele și prenumele reprezentantului ofertantului)

manifest intenția fermă de participare la licitația publică pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului, proprietatea privată a Municipiului Oradea înscris în CF - Oradea, având nr. cadastral, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, organizată în ședință publică la data ora de către Municipiul Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința publică cu strigare:

(persoană fizică)

în numele meu va participa dl./dna., posesorțposesoare) al(a) CI Seria, Nr., împuternicit prin Procura Notarială nr., din data de.., emisa de^, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

(persoană juridcă)

în numele societății va participa dl./dna._________________________________________________, posesor(posesoare)

al(a) CI Seria, Nr., împuternicit prin Delegația nr.  sau împuternicire nr., din data de.., emisa de , să reprezinte societatea și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data


Ofertant