Hotărârea nr. 308/2020

hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 235733/1 din 07.04.2020 și Raportul de specialitate nr, 235733/2 din 07,04.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui,

Având în vedere că, potrivit CF, nr. 170428, 168131 și 168130 - Oradea, terenul cu nr. top 6345, 6381/2 și 6380/2, este proprietatea Municipiului Oradea.

Văzând că terenul este situat între proprietățile private cu front la strada Soarelui și grădinile din zona fermei pomicole administrate de Universiatea din Oradea.

Ținând seama de Planurile de amplasament prin care se delimitează terenul conform folosinței faptice, în vederea valorificării ulterioare potrivit zonelor utilizate și amenajate de riverani inclusiv prin intubarea cursului de apă nepermanent existent în zonă.

în vederea înscrierii în evidențele de cadastru a celor 14 (paisprezece) parcele,

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin, (3) lit. g), din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art 1. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 3.507 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă in CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo _ țmpj

Mențiuni reprezintă

313

CF 168130-Oradea

6380/2

2.299

203

Teren arabil intravilan

- proprietate privată a Municipiului Orădoa

CF 170428 -Oradea

6345

2.839

110

147

CF 168130 -Oradea

6380/2

2.299

92

CF 170428 -Oradea

6345

2.839

55

102

CF 168130 Oradea

6380/2

2.299

102

172

CF 168130-Oradea

6380/2

2.299

82

CF 170428-

Oradea

6345

2.839

90

140

CF 168130-Oradea

6380/2

2.299

115

CF 170428 -Oradea

6345

2.839

25

170

CF 168130 -Oradea

6380/2

2.299

130

CF 170428-Oradea

6345

2.839

40

248

CF 168130 Oradea

6380/2

2.299

168

CF 170428 -Oradea

6345

2.839

80

203

CF 168130-Oradea

6380/2

2.299

178

CF 170428

Oradea

6345

2.839

25

754

CF 168130 -Oradea

6380/2

2.299

640

CF 170428 -Oradea

6345

2.839

114

236

CF 168130 -Oradea

6380/2

2.299

161

CF 170428-

Oradea

6345

2.839

75

216

CF 168131 -Oradea

6381/2

902

216

276

CF 168131 Oradea

6381/2

902

176

CF 170428-

Oradea

6345

2.839

100

255

CF 168131 Oradea

6381/2

902

230

CF 170428-Oradea

6345

2.839

25

275

CF 168131 -Oradea

6381/2

902

250

CF 170428-Oradea

6345

2.839

25

__TOTAL_____________________________

3.507

Art 2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea și deschiderea a 14 (paisprezece) noi coli de Carte Funciară, pentru numerele noi constituite la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință „arabil".

Art. 3. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.


    CONTRASEMNEAZĂ SECRET GENERALOradea, 27 aprilie 2020

Nr. 308

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"