Hotărârea nr. 307/2020

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legatură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 241612/1 din 16.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 241612/2 din 16.04.2020, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri în vederea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 952 din 06.11.2017.

Având în vedere că, prin H.C.L. nr. 952 din 06.11.2017 s-a aprobat coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică.

Ținând seama de modificările survenite în situația unor proprietăți (identificator cadastral) afectat de coridorul lucrării, este necesară actualizarea Anexei 2 la hotărârea inițială, în concordanță cu situația cadastrală și înscrierile din CF.

Văzând existența unui nou nr. cadastral afectat de coridorul de expropriere și înscrierile din CF nr. 154013 - Oradea, referitorare la acest nr. cadastral, precum și faptul că nr. cadastral menționat la poz. 23 în Anexa 2 la hotărârea menționată, este afectat cu o suprafața mai mică, se impune actualizarea poziției 23 -amintită și introducerea poziției 23A în Anexa 2 la hotărâre, Tabel cu imobilele, afectate de coridorul de expropriere reprezentând proiectul lucrării, pentru nr. cadastral identificat ulterior.

Luând în considerare prevederile art. 11. alin. 7 Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 952 din 06.11.2017, în sensul actualizării poziției 23 și introducerea poziției 23A (în tabelul Anexa 2 la hotărâre), conform Anexei 1, la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotărâri, a actelor de emise in cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Alt 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • •   O.C.PJ. Bihor;

  • •   societatea Raicris Construct S.R.L., prin grija Serviciului terenuri

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 307

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 4 voturi