Hotărârea nr. 306/2020

hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \"Dinamo\", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Or

Pia{a Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail; primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă

„Dinamo", din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 241798/1 din 16.04,2020 și Raportul de specialitate nr. 241798/2 din 16.04.2020 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019 și modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017, privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniu! public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, in domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017, s-a dat acordul pentru demararea procedurii de transmitere a unei părți de imobil (Ștrandul Dinamo), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiții de interes local, respectiv construirea unei piste de biciclete și alee de acces auto.

Văzând că această Hotărâre a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 328 din 12.04.2018, nr. 477 din 24.05.2018 și nr. 629 din 31.07.2019, în sensul conformării la observațiile făcute de Direcția Generală Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a actualizării datelor de identificare ale imobilului, ca urmare a dezmembrării terenului în două loturi, respectiv conformării la noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ,

întrucât, printr-o nouă adresă, cu nr. 140058/S1/SC din 24.02.2020, Direcția Generală Juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită eliminarea art. 1A din hotărârea Consiliului Local nr. 629/31.07.2019, privind declararea bunului care se transmite în bun de interes public local, argumentând că acest lucru se poate face doar după realizarea transferului.

Totodată, în vederea simplificării documentației necesare adoptării actului normativ, prin reducerea numărului de hotărâri adoptate, se propune revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 629 din 31.07.2019.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Fiind îndeplinite prevederile art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c), art. 139 alin. (2), art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

»

Art. I. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului in vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă “Dinamo", din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local

Art. II. Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017, astfel cum a fost anterior modificată și completată prin Hotărârile nr. 328 din 12.04.2018 și nr. 477 din 24.05.2018, care va avea următorul conținut;

„Art 3. Dacă în termen de 1 an de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivele de investiții, imobilul transmis potrivit Art. 1. revine în domeniul public al statului potrivit prevederilor art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare."

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu;

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •   PMO - Direcția Economică

  • •   PMO - Direcția Juridică

  • •   Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Juridică, prin grija Serv. Terenuri

  • •   Inspectoratul General al Poliției Române, prin grija Serv. Terenuri

  • •   Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, prin grija Serv. Terenuri

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 306

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"