Hotărârea nr. 305/2020

hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja

România

Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr, 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 240945/1 din 15.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 240945/2/15.04.2020 prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situată în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja.

Văzând CF, nr. 197771 - Oradea, potrivit căruia terenul, în suprafață de 67 mp, este proprietatea Municipiului Oradea, ce a fost concesionat, în baza contractului nr. 1726 din 30.06.2018, în favoarea minorei Bentată legal prin mama sa, d-na.                    pentru exinderea construcției existente. Minora

deține în proprietate imobilul învecinat, compus din - teren, în suprafață de 300 mp, și construcția - casă de locuit, înscrise în CF nr. 171268- Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 185167 din 18.02.2020, prin care                      în reprezentarea fiicei sale minore, a solicitat aprobarea documentației

cadastrale de alipire a celor două parcele, cu scopul notării construcției realizate în temeiul Autorizației de construire nr. 2135 din 06.10.2017, în evidențele de carte funciară.

Ținând seama de Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral nou 206973, recepționat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. î2763 din 11.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, astfel:

Nr. cadastrale care se alipesc

Suprafața nr. cadastral

Nr.CF in care este înscris cadastralul

Nr.

Inventar

Nr. cadastral rezultat după alipire

Suprafața nr. cadastral după alipire -mc-

Mențiuni

171268

300

171268-Oradea

206973

367

Municipiul Oradea

■ asupra cotei de 67 mp teren

197771 (ttemwfnbraro tSr: nr. cadastun 1 r6SM)

67

197771 - Oradea

103530/2

asupra construcțiilor șl a cotei de 300 mp teren

Art 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

J teren - cota de 67 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea,

J teren - cota de 300 mp și construcții - proprietate a minorei

Art. 3. Se actualizează evidențele contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   d-na.             pentru fiica sa minoră,                      prin grija Serv. Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 305

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru'CONTRASEMNEAZĂ