Hotărârea nr. 304/2020

hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FATADE ȘI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FAȚADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT

IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 238171/13.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 239564 din 14.04.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITARE FAȚADE Șl SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), (7) lit. j) art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

>

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru obiectivul de investiții: REABILITARE FAȚADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                    Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                         Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                      662.670,14 lei fără TVA

Din care C+M:                                  525.587,47 lei fără TVA

Diverse și neprevăzutei9.8 %:                 108.836.85 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                   12 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform HCL nr. 718/2016.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •           Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •          Primarul Municipiului Oradea/

  • •          Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •          Direcția Economică..

  • •           Instituția Arhitectului Șef

  • •          Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

  • •          Direcția Tehnică

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr.304

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASE

SECRETAR


wwvv.oradea.ro